Medal im. Prof. Bolesława Hryniewieckiego

Medal im. Prof. Bolesława Hryniewieckiego został ustanowiony w 1995 roku. Jest przyznawany osobom fizycznym, stowarzyszeniom i instytucjom publicznym za szczególne zasługi w upowszechnianiu wiedzy botanicznej i ochrony przyrody, wyróżniające się nowoczesną treścią, oryginalną formą bądź skutecznością w dowolnych kręgach społeczeństwa. Medalem mogą być wyróżniane pojedyncze dzieła, efekty działania lub całokształt działalności w określonej dziedzinie upowszechniania wiedzy botanicznej. Członkostwo w PTB nie jest warunkiem koniecznym do wyróżnienia Medalem.

Wnioski o wyróżnienie Medalem im. Prof. B. Hryniewieckiego powinny być przygotowane zgodnie z załącznikiem do regulaminu i rekomendowane przez co najmniej dwóch członków Towarzystwa. Wnioski należy składać do Sekretarza Generalnego PTB w okresie całej kadencji, ale nie później niż do 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego kolejny Zjazd Towarzystwa.

Medal im. Prof. Bolesława Hryniewieckiego

1995

 • dr Urszula Bielczyk – za organizację wystawy „Porosty″
 • prof. Zbigniew Butowski – za organizację Gołubieńskiego Ogrodu Botanicznego
 • dr hab. Roman Dębski – za działanie w zakresie popularyzacji przyrody i za film „Rośliny owadożerne″
 • dr hab. Janusz Hereźniak – za fotografie roślin
 • prof. Zbigniew Podbielkowski – za całokształt pracy nad upowszechnianiem wiedzy botanicznej
 • dr Zofia Radwańska-Paryska – za popularyzację przyrody Tatr
 • prof. Alina Skirgiełło – za upowszechnianie wiedzy o grzybach
 • prof. Zofia Starck – za współorganizowanie ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej
 • Muzeum im. K. Kluka w Ciechanowcu – za utrwalanie dokonań Krzysztofa Kluka i powołanie ogrodu botanicznego przy Muzeum w Ciechanowcu
 • Zarząd Główny Wydawnictwa LOP – za serię Przyroda polska

1998

 • prof. dr hab. Romuald Olaczek – za ochronę piękna i wartości przyrody
 • prof. dr hab. Hanna Piotrowska – za upowszechnianie wiedzy o szacie roślinnej polskiego Wybrzeża i utworzenie w Uniwersytecie Gdańskim ośrodka botanicznego
 • prof. dr hab. Krzysztof Rostański – za upowszechnianie wiedzy o szacie roślinnej Śląska i kształtowanie pozytywnego stosunku jego mieszkańców do przyrody
 • prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – za wprowadzenie elementów ekologicznych i paleobotanicznych do studiów nad pradziejami ziem ojczystych, zwłaszcza lednickich
 • Państwo Walencikowie – za film i album „Tętno pierwotnej puszczy″
 • prof. dr hab. Wojciech Wojewoda – za upowszechnianie wiedzy o grzybach i działanie na rzecz ich ochrony
 • Lubuski Klub Przyrodników – za zorganizowanie ruchu na rzecz poznania i ochrony przyrody w regionie
 • Ojcowski Park Narodowy – za zorganizowaną edukację i rozwój naukowych podstaw czynnej ochrony przyrody

2001

 • Rodzina Państwa Falińskich: prof. Krystyna Falińska, prof. Janusz Bogdan Faliński, p. Jarosław J. Faliński – za upowszechnianie celnym słowem, mapą i obszarem wiedzy o szacie roślinnej, w szczególności o naukowej wartości i pięknie Puszczy Białowieskiej
 • prof. Aleksander Łukasiewicz – za wkład w rozwój ogrodów botanicznych w Polsce i uczynienie z Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu wzorowej placówki krzewienia wiedzy o roślinach i ogrodach
 • prof. Jadwiga Siemińska – za popularyzowanie wiedzy o glonach oraz stworzenie ogólnodostępnej kartoteki i bibliografii glonów Polski
 • Instytut Dendrologii PAN w Kórniku – za publikację serii monografii Nasze drzewa leśne oraz utrzymanie Arboretum Kórnickiego jako kolekcji popularyzującej różnorodność, piękno i pożytek roślin drzewiastych
 • Miejski Ogród Botaniczny w Łodzi – za systematycznie prowadzoną działalność wystawienniczą i szkoleniową, skupiającą w Ogrodzie młodzież i dorosłych, rozbudzającą powszechne zainteresowanie światem roślin

2004

 • dr Andrzej Noryśkiewicz – za popularyzację wiedzy botanicznej wśród młodzieży
 • mgr Kaj Romeyko-Hurko – za aktywną działalność na polu ochrony polskiej przyrody
 • dr Hanna Werblan-Jakubiec – za szczególne osiągnięcia edukacyjne i popularyzacyjne z zakresu wiedzy botanicznej w formie wydawnictw książkowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz programów dydaktycznych Ogrodu Botanicznego UW
 • prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka – za szczególne zasługi w upowszechnianiu wiedzy botanicznej
 • Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym – za upowszechnienie wiedzy botanicznej

2007

 • prof. Krzysztof Jędrzejko – za silne zaangażowanie w popularyzację wiedzy botanicznej szczególnie z obszaru botaniki stosowanej oraz nasycenie jej poezją
 • dr hab. Marek Kucharczyk – za osiągnięcia edukacyjne i popularyzacyjne z zakresu wiedzy botanicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku fotograficznego, dokumentującego piękno przyrody ojczystej
 • prof. Maria Ławrynowicz – w uznaniu ogromnych zasług w dziedzinie popularyzacji wiedzy przyrodniczej w kraju i na forum międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny mykologii
 • dr Bożenna Maciejewska – za wysoce skuteczne i różnorodne formy upowszechniania wiedzy przyrodniczej wśród młodzieży i nauczycieli, we współpracy z uczelniami i instytucjami naukowymi
 • dr Hanna Wójciak – za opracowanie Porosty, mszaki i paprotniki z serii Flora Polski oraz upowszechnianie wiedzy botanicznej i propagowanie ochrony przyrody w regionie lubelskim

2010

 • prof. dr hab. Anna Bujakiewicz – w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie popularyzacji wiedzy przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem mykologii
 • prof. dr hab. Krystyna Czyżewska – za oddaną pracę edukacyjną i popularyzatorską na rzecz wspólnego dobra
 • prof. dr hab. Józef Kurowski – za upowszechnienie wiedzy botanicznej, edukacji ekologicznej oraz aktywności naukowej dotyczącej badań flory i roślinności Polski
 • prof. dr hab. Jerzy Piórecki – za upowszechnienie wiedzy botanicznej
 • prof. dr hab. Jerzy Puchalski – za wkład w rozwój Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Warszawie

2013

 • dr Małgorzata Falencka-Jabłońska – za działalność w zakresie utworzenia i rozwijania idei Olimpiady Ekologicznej
 • mgr Piotr Grzegorzek – za ogromne zaangażowanie w propagowaniu wiedzy o szacie roślinnej Chrzanowskiej Małej Ojczyzny
 • prof. dr hab. Stanisław Kłosowski – za propagowanie piękna i walorów szaty roślinnej wód i bagien
 • dr hab. Jerzy Tumiłowicz – za wybitne zaangażowanie w propagowaniu wiedzy dendrologicznej i wkład w tworzenie arboretów w Polsce
 • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – za wyjątkowy wkład w popularyzację botaniki jako części kultury narodowej

2016

 • dr Ewa Krasicka-Korczyńska – w uznaniu działalności na rzecz upowszechniania wiedzy botanicznej w szczególności w zakresie ochrony wartości polskiej przyrody
 • prof. dr hab. n. med. Krystyna Obtułowicz – w uznaniu znaczącego wkładu w upowszechnianiu wiedzy z zakresu fenologii kwitnienia roślin alergogennych oraz zagrożeń wynikających z obecności ziaren pyłku tych roślin w powietrzu
 • prof. dr hab. Jan T. Siciński – za wyróżniającą się aktywność w zakresie upowszechniania wiedzy botanicznej oraz działalność naukową w czasie 50-letniej przynależności do PTB
 • prof. dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska – za autorstwo i współautorstwo podręczników, słowników, encyklopedii, multimediów oraz książek popularno-naukowych dotyczących szaty roślinnej Polski
 • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego – za wieloletnią i bogatą działalność w zakresie prowadzenia prac naukowych i edukacji botanicznej w społeczeństwie

2019

 • prof. dr hab. Ludwik Frey – za znaczący wkład w upowszechnianie wiedzy o przyrodzie Pienin oraz działalność naukową i redakcyjną
 • dr hab. Halina Galera – za wyróżniający się wkład w upowszechnianie wiedzy botanicznej w społeczeństwie oraz działalność ilustratorską
 • Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie – za wieloletnią i bogatą działalność w zakresie prowadzenia prac naukowych i edukacji dendrologicznej
 • Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego – za długoletnią aktywność na rzecz integracji środowiska botaników oraz działalność naukową i wydawniczą

2022

 • dr inż. Mirosław Angielczyk – za stworzenie infrastruktury dydaktycznej i rozwój działalności edukacyjnej prywatnego ogrodu botanicznego w Korycinach
 • dr inż. Katarzyna Marciszewska – za sprawne organizowanie działalności popularyzatorskiej w skali regionalnej i krajowej
 • mgr Piotr Otręba – za nieustanne unowocześnianie narzędzi służących upowszechnianiu osiągnięć polskiej botaniki, w tym modernizację działalności wydawniczej Polskiego Towarzystwa Botanicznego w tym witryny pbsociety.org.pl
 • Kampinoski Park Narodowy – za bogatą ofertę edukacyjną i różnorodne formy upowszechniania wiedzy przyrodniczej
 • Kielecki Ogród Botaniczny – za dynamiczny rozwój działalności edukacyjnej w latach 2019–2021, szczególnie trudnych dla popularyzacji wiedzy

Skład Kapituły Medalu im. Prof. Bolesława Hryniewieckiego (2023-2025)

 • Dziekan
  prof. dr hab. Bogdan Zemanek, Uniwersytet Jagielloński
 • Sekretarz
  dr hab. Halina Galera, Uniwersytet Warszawski
 • Członkowie
  prof. dr hab. Bożenna Czarnecka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  dr hab. Łukasz Grewling, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  dr hab. Marek Kucharczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  prof. dr hab. Małgorzata Posmyk, Uniwersytet Łódzki
  prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, Uniwersytet Śląski w Katowicach