Oddział Krakowski

Oddział Krakowski PTB, formalnie powołany 10 kwietnia 1922 r. na zjeździe założycielskim Polskiego Towarzystwa Botanicznego, od samego początku swojego istnienia ma istotne zasługi dla całego Towarzystwa. Funkcjonując w sposób nieformalny 10 lat poprzedzających zawiązanie PTB, wyznaczył kierunek i nakreślił ramy zainteresowań przyszłej organizacji. Był jednocześnie motorem napędzającym sformalizowanie jej działalności. Podwaliny tego Oddziału budowały wybitne postaci botaniki krakowskiej, czyli mistrzowie tzw. Krakowskiej Szkoły Geobotanicznej (działającej tu ponad 100 lat), zainicjowanej przez Mariana Raciborskiego. Szkoła ta stała się czołowym polskim filarem badawczym w dziedzinie botaniki i dotyczy czterech pokoleń uczonych, którzy rozwijali i rozwijają botaniczne kierunki badawcze w skali lokalnej oraz krajowej. Na początku należeli do tej grupy: Władysław Szafer, Dezydery Szymkiewicz, Stanisław Kulczyński, Bogumił Pawłowski, Jadwiga Dyakowska. Istotny wpływ na działalność Krakowskiego Oddziału PTB mieli również mistrzowie innych krakowskich szkół naukowych. Zaraz po wojnie, dzięki profesor Marii Skalińskiej, rozwinęła się i rozwija do dzisiaj Krakowska Szkoła Cytologii i Embriologii Roślin. Przyczynili się do tego jej uczniowie i następcy: Eugenia Pogan, Helena Wcisło, Romana Czapik, Zofia Trela-Sawicka, Krystyna Turała-Szybowska oraz Andrzej Jankun, Lesław Przywara, Romana Izmaiłow, Elżbieta Kuta. Duże zaangażowanie w pracach na rzecz Oddziału wykazywali też wybitni profesorowie współczesnej Krakowskiej Szkoły Fizjologii Roślin (podwaliny której zbudowali Edward Janczewski-Glinka i Emil Godlewski), a z którą na trwałe łączą się nazwiska profesorów: Franciszka Górskiego, Włodzimierza Starzeckiego, Jana Zurzyckiego, Adama Markowskiego, Mariana Ryczkowskiego, Jana Krupy. To właśnie Oni na cotygodniowych posiedzeniach Oddziału Krakowskiego przedstawiali wyniki swoich najnowszych badań oraz nowoczesne podejście metodologiczne do wielu aspektów botaniki lub inicjowali dyskusję nad innymi prezentowanymi referatami.

Szlak na Kasprowy Wierch (2016), fot. Grzegorz Migdałek

Oddział Krakowski istotnie przyczynił się do popularyzacji nauki i wiedzy botanicznej, m.in. poprzez redagowanie i wydawanie czasopisma Wiadomości Botaniczne, w którym funkcję redaktora naczelnego pełnili profesorowie wywodzący się głównie z krakowskich ośrodków naukowych: Franciszek Górski (1957–1981), Włodzimierz Starzecki (1982–1989), Zbigniew Mirek (1990–1993, 2005–2016; redaktor honorowy: 2017–2019), Bogdan Zemanek (1994–1998), Stefania Loster (1999–2004). Członkowie Oddziału angażują się w promocję i upowszechnianie wiedzy botanicznej np. wygłaszając prelekcje w szkołach, organizując wystawy i pokazy o tematyce botanicznej otwarte dla szerokiej publiczności, (np. wystawy w muzeum Ogrodu Botanicznego UJ, w Muzeum Instytutu Botaniki PAN), wydając książki popularnonaukowe np. o pienińskiej florze.

Przewodniczący

 • prof. dr hab. Konrad Wołowski, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Wiceprzewodniczący

 • dr hab. Beata Barabasz-Krasny, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Sekretarz

 • dr Grzegorz Migdałek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Skarbnik

 • prof. dr hab. Piotr Köhler, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Członek

 • dr Katarzyna Możdźeń, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Przewodniczący

 • prof. dr hab. Bogdan Zemanek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zastępca przewodniczącego

 • dr Urszula Korzeniak, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Sekretarz

 • dr Urszula Korzeniak, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Narodowa Kolekcja Bioróżnorodności Organizmów Współczesnych i Kopalnych
 • ul. Lubicz 46, 31‑512 Kraków
 • 48 12 424 17 78
 • krakow@pbsociety.org.pl