Regulamin wyborów

Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów 21.09.2020 r.

 1. Zgodnie z § 24 pkt. 1 Statutu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, zwanego dalej Statutem PTB, wyboru członków Walnego Zgromadzenia Delegatów dokonują walne zebrania członków oddziałów Towarzystwa, w stosunku 1 delegat na 10 członków.
 2. Zgodnie z § 21 pkt. 5 Statutu PTB, wyboru Prezesa Towarzystwa i pozostałych członków Prezydium Zarządu Głównego oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Delegatów.
 3. Zgodnie z § 35 ust. 2 pkt. 2 Statutu PTB, wyboru zarządu i komisji rewizyjnej oddziału dokonuje walne zebranie członków oddziału.
 4. Zgodnie z § 44 ust. 1 i ust. 3 Statutu PTB, wyboru zarządu sekcji dokonuje walne zebranie członków sekcji.
 5. W przypadku innych wybieralnych organów Towarzystwa niż wymienione w punktach 1–4. o sposobie zorganizowania wyborów decyduje zebranie wyborcze.
 6. Powiadomienie o terminie zwołania zebrania wyborczego i porządku obrad powinno nastąpić, na co najmniej 15 dni przed datą zebrania.
 7. Zebranie wyborcze rozpoczyna się od ustalenia, czy na zebraniu jest kworum (warunkiem kworum jest obecność ponad 50% osób uprawnionych do głosowania). Przy braku kworum, zebranie może odbyć się w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 8. Spośród obecnych na zebraniu wyborczym osób uprawnionych do głosowania wybierani są przewodniczący zebrania, protokolant oraz członkowie komisji skrutacyjnej.
 9. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest:
  1. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów,
  2. zbieranie i obliczanie głosów wyborców,
  3. przedstawienie członkom zebrania wyborczego protokołów z głosowania.
 10. Wybory Prezydium Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, zarządu sekcji, zarządu oddziału i komisji rewizyjnej oddziału są poprzedzone głosowaniem w sprawie liczby członków danego organu.
 11. Kandydaci na członków władz i organów Towarzystwa są zgłaszani przez członków zebrania wyborczego posiadających prawo do głosowania.
 12. Przewodniczący zebrania uzyskuje oświadczenia o woli kandydowania wszystkich zgłoszonych osób. W razie nieobecności kandydata na zebraniu wyborczym, można przyjąć jego pisemne oświadczenie o woli kandydowania.
 13. Prezes Towarzystwa wybierany jest na Walnym Zgromadzeniu Delegatów przed wyborami pozostałych członków Prezydium Zarządu Głównego. Prezes może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż dwie kadencje.
 14. Nowo wybrany Prezes Towarzystwa przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów propozycje kandydatów na pozostałych członków Prezydium Zarządu Głównego. Lista kandydatów może być uzupełniana przez członków Walnego Zgromadzenia Delegatów uprawnionych do głosowania.
 15. Prezydium Zarządu Głównego i Główna Komisja Rewizyjna oraz zarządy sekcji, zarządy oddziałów i komisje rewizyjne oddziałów konstytuują się niezwłocznie po wyborach.
 16. Walne Zebranie Członków Oddziału, dokonujące wyboru organów oddziału, musi odbyć się nie później niż 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów. Kadencja nowo powołanego Zarządu Oddziału rozpoczyna się po Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
 17. Walne Zebranie Członków Sekcji, dokonujące wyboru organów sekcji, powinno odbyć się przed lub po posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów. Kadencja nowo powołanego Zarządu Sekcji rozpoczyna się po Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
 18. Przewodniczący zarządów oddziałów i zarządów sekcji mogą pełnić swoje funkcje nie dłużej niż dwie kadencje.
 19. Jeżeli ze względu na równą liczbą głosów oddanych na kilku kandydatów nie można ustalić właściwej liczby członków obieralnego organu, wówczas odbywają się dodatkowe wybory spośród kandydatów o równej liczbie głosów.
 20. Wybory do władz i organów Towarzystwa są tajne.