Przynależność do PTB umożliwia:

 • poszerzanie wiedzy i nawiązywanie kontaktów ze specjalistami i pasjonatami botaniki;
 • uzyskanie zniżki za publikacje prac w wydawnictwach PTB;
 • uzyskanie zniżki w opłatach wpisowego za udział w konferencjach, warsztatach i innych spotkaniach organizowanych przez Towarzystwo;
 • wsparcie organizacyjne i finansowe przy organizowaniu konferencji oraz innych spotkań naukowych i popularnonaukowych;
 • otrzymywanie Newslettera PTB – wewnętrznego biuletynu elektronicznego, opisującego aktualną aktywność Towarzystwa;
 • kształtowanie opiniotwórczej działalności PTB (np. przez czynny udział w konsultowaniu aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody), wpływanie na sprawy lokalne i globalne w zakresie ochrony środowiska naturalnego;
 • tworzenie historii Towarzystwa poprzez aktywną działalność na jego rzecz.

DOŁĄCZ DO NAS

Członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Botanicznego może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, przyczyniająca się do rozwoju i upowszechniania botaniki i nauk pokrewnych. Członkiem zwyczajnym może być również botanik zagraniczny. Kandydata na członka zwyczajnego rekomenduje dwóch członków zwyczajnych lub honorowych Towarzystwa. Uchwałę o przyjęciu członka podejmuje zebranie członków oddziału i przekazuje swoją decyzję do zatwierdza Zarządowi Głównemu.

Członkiem wspierającym PTB/sympatykiem może zostać osoba fizyczna lub prawna, deklarująca gotowość pomocy w realizacji celów statutowych Towarzystwa. Członkostwo wygasa automatycznie po roku od udzielonego wsparcia.

Godność członka honorowego Towarzystwa jest nadawana przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTB, jest przyznawana na czas nieokreślony i ma charakter indywidualny.

Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi:

 • 80 zł dla członków zwyczajnych
 • 40 zł dla studentów, doktorantów i uczniów
 • 20 zł dla emerytów i rencistów
 • minimum 80 zł dla członka wspierającego/sympatyka, jeżeli deklaruje wsparcie finansowe
 • członkowie honorowi są zwolnieni z opłat.

Jednorazowa opłata wpisowa (dotyczy nowych członków PTB) wynosi 20 zł.

Wpłat można dokonywać:

 • Przez witrynę PTB;
 • Bezpośrednio na konto bankowe Towarzystwa (Bank Millenium 94 1160 2202 0000 0000 5515 6804). W tytule wpłaty należy wpisać: Składka członkowska za rok … Imię i nazwisko, przynależność do Oddziału PTB;
 • U skarbników poszczególnych oddziałów PTB.

DOŁĄCZ DO NAS