Oddział Szczeciński

Oddział Szczeciński PTB powstał 8 listopada 1955 roku na wniosek pracowników Katedry Botaniki Wyższej Szkoły Rolniczej (WSR) w Szczecinie. Jego pierwszym przewodniczącym został prof. Stefan Kownas (kierownik Katedry Botaniki).

Członkowie Oddziału stale współpracują z polskimi i międzynarodowymi towarzystwami naukowymi i organizacjami pozarządowymi, takimi jak: Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Łąkarskie, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, IMCG – International Mire Conservation Group, IAVS – International Association of Vegetation Science, GfQ – Gesellschaft für Quelloekologie und Quellschutz (Niemcy), Instituto de Technologia Química e Biológica (ITQB, Portugalia). Są aktywni w pracach na rzecz ochrony przyrody – zarówno na szczeblu regionalnym, jak i ogólnopolskim. Oddział współpracuje z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz z dyrekcjami parków narodowych i nadleśnictwami. Członkowie Oddziału Szczecińskiego biorą udział w pracach Komitetu Ochrony Przyrody PAN, Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Szczecinie.

Kanał Międzyodrza, fot. Krzysztof Ziarnek

Oddział Szczeciński zajmuje ważne miejsce w społeczności regionalnej. Nie tylko konsoliduje botaników szczecińskich uczelni, ale również jest otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką przyrodniczą, związaną w szerokim ujęciu z szatą roślinną i geobotaniką. Członkowie Oddziału w swej działalności szczególnie wiele wysiłku wkładają w upowszechnianie wiedzy. Współpracując z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, podejmują liczne inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego. Od wielu lat ściśle współpracują ze Szczecińskim Towarzystwem Naukowym, co przejawia się między innymi wspólnym organizowaniem konferencji, czy Zachodniopomorskich Spotkań z Nauką i kolejnych edycji Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki. Spotkania członków Oddziału są forum do wymiany doświadczeń w prowadzonej przez nich działalności. Inspirują do podejmowania nowych wyzwań badawczych. Odgrywają też istotną rolę w rozwoju naukowym młodego pokolenia, które uzyskuje tutaj pierwsze doświadczenia w wystąpieniach publicznych, w prezentowaniu wyników badań i dyskusji naukowej.

Przewodniczący

 • dr hab. Zofia Sotek, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Wiceprzewodniczący

 • dr hab. Małgorzata Puc, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Sekretarz

 • dr hab. Helena Więcław, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Skarbnik

 • dr inż. Magdalena Ziarnek-Korchak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Przewodniczący

 • dr hab. Małgorzata Stasińska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Zastępca przewodniczącego

 • dr Monika Myśliwy, Uniwersytet Szczeciński

Sekretarz

 • dr Edyta Stępień, Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Eksploatacja zasobów naturalnych
 • ul. Felczaka 3c, 71-412 Szczecin
 • 85 91 444 15 60
 • szczecin@pbsociety.org.pl