Sekcja Mykologiczna

Sekcja Mykologiczna powstała 5 czerwca 1956 r. w Warszawie z inicjatywy Aliny Skirgiełło, która po II wojnie światowej podjęła próbę skupienia i zintegrowania osób zainteresowanych mykologią. Została ona pierwszą przewodniczącą Sekcji, którą prowadziła do śmierci w 2007 roku.

Zajmujemy się badaniami naukowymi i popularyzacją wiedzy z zakresu biologii, ekologii i taksonomii oraz genetyki i genomiki grzybów. W kręgu naszych zainteresowań jest także mykosocjologia (badania zbiorowisk grzybów), interakcje grzybów z innymi organizmami oraz mykologia medyczna i fitopatologia (badania grzybów chorobotwórczych). Zajmujemy się również ochroną grzybów oraz monitoringiem gatunków rzadkich i zagrożonych.

Działalność Sekcji rozpoczęła się od wspólnych wyjazdów terenowych (m.in. w Bieszczady) na przełomie lat 50. i 60. XX wieku, których celem było gromadzenie materiałów do opracowania grzybów Polski i monografii regionalnych. Efektem tych wyjazdów są liczne prace, które ukazywały się początkowo w Monographiae Botanicae, a później w Acta Mycologica – czasopiśmie założonym w 1965 r. i prowadzonym do 2001 r. przez prof. A. Skirgiełło. Obok wytyczania kierunków rozwoju mykologii w Polsce, członkowie Sekcji za ważny cel swojej działalności przyjęci rozwijanie i popularyzację wyników prac z zakresu szeroko rozumianej mykologii. Trendy te zachowano do dziś, uzupełniając je o wieloletnie działania na rzecz wyodrębnienia mykologii z botaniki oraz kładąc szczególny nacisk na interdyscyplinarny charakter tej gałęzi nauki. Z inicjatywy Sekcji w 1960 roku zapoczątkowano wydawanie serii Grzyby w ramach Flory Polski i Krajów Ościennych, a w 1965 roku czasopisma Acta Mycologica, w którym publikowane są prace z zakresu mykologii, fitopatologii i lichenologii.

Do istotnych osiągnięć Sekcji Mykologicznej należy działalność na rzecz ochrony grzybów w Polsce i na świecie. Początki ochrony grzybów w naszym kraju sięgają lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to po raz pierwszy na wniosek członków Sekcji (Marii Ławrynowicz i Władysława Wojewody) objęto ochroną około 20 gatunków. Na podkreślenie zasługuje również działalność międzynarodowa członków Sekcji, która nie ogranicza się tylko do uczestniczenia w konferencjach i sympozjach, ale przejawia się również w kierowaniu pracami międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych. Za ogromne osiągnięcie należy również uznać wieloletnią bardzo aktywną działalność Sekcji Mykologicznej przy Oddziałach Poznańskim i Warszawskim. Comiesięczne, otwarte spotkania naukowe są miejscem wymiany myśli naukowej oraz integracji polskich mykologów, zarówno specjalistów, jak i amatorów. Jednym z ważniejszych aspektów działania Sekcji jest działalność na rzecz upowszechniania wiedzy mykologicznej polegająca na publikowaniu artykułów popularnonaukowych, organizowaniu wystaw grzybów oraz ogólnopolskich kursów grzyboznawczych, a ostatnio także aktywność na forach internetowych.

Przewodniczący

  • dr hab. Anna Biedunkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wiceprzewodniczący

  • dr hab. Małgorzata Stasińska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Sekretarz

  • dr Dominika Ślusarczyk, Uniwersytet Łódzki

Członek

  • dr Julia Pawłowska, Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Mikrobiologii i Mykologii
  • ul. Michała Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn
  • 48 89 523 42 97
  • mycology@pbsociety.org.pl
  • www