Oddział Olsztyński

Oddział Olsztyński PTB powstał w 1955 r. jako 12-ta z kolei jednostka terenowa. Idea jego powołania zrodziła się wśród pracowników naukowych skupionych w Katedrze Botaniki nowo powstałej Wyższej Szkoły Rolniczej (WSR) w Olsztynie (1950 r.). Starania o utworzenie oddziału PTB w tym mieście rozpoczął w 1952 r. prof. Tadeusz Młynek, twórca i pierwszy kierownik Katedry Botaniki. Do oficjalnego powołania Oddziału doszło w sierpniu 1955 r. na 29. Zjeździe PTB w Gdańsku, a trzy miesiące później (26 listopada) odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne.

Wraz z powołaniem Oddziału Olsztyńskiego, PTB zyskało platformę łączącą kolejne pokolenia botaników w regionie Warmińsko-Mazurskim. Przystąpili do niego pracownicy naukowi różnych jednostek ówczesnej WSR, nauczyciele szkół gimnazjalnych i liceów oraz osoby zajmujące się ochroną przyrody, tworząc 23 osobową społeczność. W 1956 r. Oddział skupiał już 47 osób. W 1969 r. w działalność Oddziału zaangażowali się botanicy z Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Olsztynie (od 1974 r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna), a następnie dołączyli hydrobotanicy z Instytutu Rybactwa Śródlądowego (IRŚ) im. Stanisława Sakowicza. Dzięki prężnej aktywności w 1998 r. liczba botaników należących do Oddziału osiągnęła najwyższą w historii wartość – 51 członków. Obecnie w jego skład wchodzi 27 członków, będących pracownikami naukowymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Instytutu Rybactwa Śródlądowego.

Rezerwat przyrody Królewska Sosna, fot. Dariusz Kubiak

Praca w Oddziale od początku swego istnienia opiera się na swobodnej wymianie myśli w trakcie organizowanych posiedzeń naukowych, na których prezentują swoje osiągnięcia nie tylko uznani uczeni z Olsztyna, kraju i zagranicy, ale również młodzi adepci nauki.  Oddział czynnie współpracuje z innymi towarzystwami naukowymi krajowymi i międzynarodowymi. Wiele uwagi poświęca się także popularyzacji wiedzy botanicznej i mykologicznej, przez organizowanie kursów, prelekcji, wystaw i konkursów wiedzy przyrodniczej dla dzieci i młodzieży. Działalność Oddziału Olsztyńskiego wywarła duży wpływ na kształtowanie się i rozwój szeroko rozumianych badań botanicznych, ochrony przyrody oraz popularyzacji wiedzy i nauki, zarówno w Olsztynie, jak i całym regionie warmińsko-mazurskim. Stanowisko Oddziału w kluczowych dla lokalnej przyrody kwestiach było z uwagą śledzone przez organy administracji publicznej i organizacje pozarządowe. Spośród wielu wyróżnień jakie spotkały jego członków ze strony lokalnej społeczności warto wspomnieć ustawienie w 2013 r. w rezerwacie przyrody „Las Warmiński” głazu upamiętniającego postać prof. Benona Polakowskiego (zasłużonego polskiego botanika, autora podręczników akademickich i książek popularnonaukowych o tematyce przyrodniczej, wieloletniego przewodniczącego Oddziału). Inicjatorem akcji był Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, a uroczyste odsłonięcie obelisku odbyło się podczas 56. Ogólnopolskiego Zjazdu PTB w Olsztynie. Jednocześnie, ustanowionemu w 1982 r. rezerwatowi nadano imię prof. B. Polakowskiego.

Przewodniczący

 • dr hab. Monika Szczecińska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zastępca przewodniczącego

 • dr hab. Dariusz Kubiak, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sekretarz

 • dr Katarzyna Krawczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Skarbnik

 • dr Monika Ślipiko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Przewodniczący

 • dr hab. Anna Biedunkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zastępca przewodniczącego

 • dr Dariusz Michalczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sekretarz

 • dr Elżbieta Ejdys, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
 • Plac Łódzki 1, 11-041 Olsztyn
 • 48 89 523 38 34
 • olsztyn@pbsociety.org.pl