Założone w 1922 roku Polskie Towarzystwo Botaniczne (PTB) promuje badania, nauczanie i popularyzację wiedzy o roślinach oraz organizmach uznawanych w przeszłości za rośliny, takich jak grzyby (mykologia), porosty (lichenologia) i niektóre glony (fykologia). Skupiając około 1000 członków, PTB realizuje swoją misję poprzez wydawanie czterech czasopism ciągłych (Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Acta Agrobotanica, Acta Mycologica i Wiadomości Botaniczne), ukazującej się cyklicznie od 1953 r. monografii pt. Monographiae Botanicae oraz publikowanie wydawnictw zwartych, a także poprzez organizowanie spotkań naukowych (zjazdy, konferencje, warsztaty, seminaria, sesje terenowe) i wydarzeń popularnonaukowych (webinaria, wycieczki przyrodnicze, konkursy). Towarzystwo gromadzi i nieodpłatnie udostępnia zbiory w cyfrowym repozytorium oraz bibliotece PTB. Naszym celem jest wspieranie rozwoju nauk przyrodniczych, popularyzacja wiedzy botanicznej oraz powiązanie działalności naukowej z potrzebami kultury i gospodarki.


W dniu 20 stycznia 2021 r. PTB uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Przekazując 1,5% swojego podatku dochodowego wspierają Państwo cele statutowe Towarzystwa oraz przyczyniają się do popularyzacji i rozwoju badań botanicznych w Polsce.