Kalendarium

Spis treści

Chevron ForwardWprowadzenie

Chevron ForwardLata 1922–1931

Chevron ForwardLata 1932–1941

Chevron ForwardLata 1942–1951

Chevron ForwardLata 1952–1961

Chevron ForwardLata 1962–1971

Chevron ForwardLata 1972–1981

Chevron ForwardLata 1982–1991

Chevron ForwardLata 1992–2001

Chevron ForwardLata 2002–2011

Chevron ForwardLata 2012–2021

Chevron ForwardLata 2022–

Wprowadzenie

Analiza stuletnich dziejów Polskiego Towarzystwa Botanicznego (PTB) wskazuje, że zapisany w statucie cel jego działalności – rozwijanie botaniki – jest stale aktualny. Zmieniają się drogi jego realizacji, na które wpływ mają warunki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, przemiany polityczne, reorganizacja nauki oraz postęp technologiczny. Podstawą funkcjonowania i ciągłego rozwoju tej zacnej organizacji naukowej jest determinacja kolejnych Prezesów, ich wizja przyszłości i umiejętność wytyczania nowych kierunków rozwoju Towarzystwa oraz ogromne zaangażowanie społeczne Członków.

Polskie Towarzystwo Botaniczne zostało powołane 9 kwietnia 1922 r. na zjeździe założycielskim w Warszawie. Podwaliny pod jego utworzenie dali wybitni botanicy z miast o najstarszych tradycjach uniwersyteckich ówczesnej Polski – Krakowa, Lwowa, Wilna i Warszawy. Formalne powołanie Towarzystwa zostało poprzedzone niemalże o dekadę słynnymi krakowskimi konwersatoriami botanicznymi, zainicjowanymi przez prof. Mariana Raciborskiego i kontynuowanymi po jego śmierci (w 1917 r.) przez prof. Władysława Szafera. Pełniły one ważną rolę informacyjną, były miejscem naukowych dyskusji i stanowiły szczególnego rodzaju zalążek przyszłej społecznej organizacji działającej na skalę ogólnopolską. W tym czasie życie naukowe w Warszawie, tłumione latami zaborczą polityką i rusyfikacją, dopiero się organizowało. Rozkwitło błyskawicznie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i skupiło się wokół profesorów Zygmunta Wóycickiego, Bolesława Hryniewieckiego i Kazimierza Bassalika (którzy w 1919 powrócili do wolnej Ojczyzny) oraz ich uczniów. Działalność naukowców Uniwersytetu Warszawskiego była prężnie wspierana przez profesorów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego: Edmunda Malinowskiego (genetyka) i Wincentego Siemaszko (fitopatologa). Należy tu jeszcze wspomnieć o ośrodku poznańskim, w którym ważną rolę w botanice polskiej odgrywał prof. Bronisław Niklewski (fizjolog roślin). Dużym wsparciem dla organizującego się życia PTB byli członkowie Polskiej Akademii Umiejętności (PAU): Emil Godlewski (fizjolog roślin; wiceprezes PAU) i Józef Rostafiński (pionier polskiej florystyki), którzy w dniu zawiązania PTB zostali jego pierwszymi członkami honorowymi.

Wraz z powołaniem Towarzystwa powstały Oddziały w Krakowie, Warszawie, Lwowie i Wilnie. Działalność dwóch ostatnich wygasła po wojnie, wskutek zmiany granic Polski. Przed II wojną światową została formalnie usankcjonowana jeszcze działalność Oddziału w Poznaniu. Obecnie PTB działa w 15 oddziałach terenowych, wśród nich najmłodszy, Skierniewicki, powstał w 1981 r. W strukturze PTB od roku 1950, równolegle z rozwojem nauk botanicznych i kształtowaniem się różnych ich specjalności, zaczęły pojawiać się sekcje specjalistyczne. Aktywność w tym zakresie zapoczątkowali dendrolodzy Sekcją Dendrologiczną. Ta przełomowa zmiana w organizacji pracy wymagała wprowadzenia poprawki do statutu PTB. Ostatnia w mijającym stuleciu Towarzystwa, piętnasta z kolei Sekcja Taksonomii Roślin, powstała w 2014 r. Dzięki takiej dwupoziomowej strukturze aktywność członków Towarzystwa pokryła swoim zasięgiem całą Polskę i objęła popularyzacją wszystkie działy szeroko rozumianej, dynamicznie rozwijającej się botaniki.

Szczególną formą działalności naukowej i organizacyjnej PTB są ogólnopolskie zjazdy, których nadrzędnym celem jest integracja środowiska botaników. Są one miejscem wymiany myśli naukowej i nawiązywania przyjaźni, które często na trwałe wpisują się nie tylko w życie zawodowe, ale i prywatne uczestników. Specyfiką zjazdów są sesje terenowe, które zamykają część wykładową i przenoszą botaników w najpiękniejsze i najciekawsze przyrodniczo zakątki Polski. Skalę oddziaływania zjazdów najlepiej podsumowują liczby. Spośród 58 zorganizowanych dotychczas zjazdów, w 37 udział wzięło 13 160 osób; podczas 49 z nich przedstawiono w sumie 6 752 wystąpień naukowych. W trakcie uroczystego otwarcia Zjazdów wręczane są wyróżnienia osobom, które wnoszą swoimi badaniami i odkryciami istotny wkład w rozwój nauk botanicznych w Polsce i na świecie. U progu stulecia Towarzystwo nadaje 3 rodzaje medali, są to: Medal im. Prof. Władysława Szafera, Medal im. Prof. Bolesława Hryniewieckiego i Medal im. Prof. Zygmunta Czubińskiego, oraz nagradza wyróżnieniami młodych, wybitnych naukowców. W czasie tych uroczystości nadawana jest także godność członka honorowego PTB osobom fizycznym, które położyły wybitne zasługi na polu botaniki i nauk pokrewnych oraz oddały wielkie przysługi Towarzystwu. W ciągu minionego stulecia w poczet członków honorowych Towarzystwa przyjęto 104 botaników polskich i 66 zagranicznych.

Zorganizowana działalność botaników pozwoliła na rozwinięcie aktywności wydawniczej. Została ona zainicjowana w 1923 r. opublikowaniem kwartalnika Acta Societatis Botanicorum Poloniae (ASBP), który ukazuje się regularnie do tej pory. Dynamiczny rozwój wydawnictw, który nastąpił na przełomie lat 40. i 50. XX wieku, był możliwy dzięki sprzyjającej polityce finansowej państwa polskiego. W 1951 r. ukazał się pierwszy zeszyt Rocznika Sekcji Dendrologicznej PTB, a 2 lata później powołano kolejne czasopisma: Acta Agrobotanica (AA), Monographiae Botanicae (MB), Fragmenta Floristica et Geobotanica oraz Biuletyn Ogrodów Botanicznych. W 1957 r. uzyskano pozwolenie i fundusze na wydawanie Wiadomości Botanicznych (WB), a w 1965 r. powstały Acta Mycologica (AM). W latach 1990–1998 Towarzystwo wydawało jeszcze jeden periodyk pt. Erica. Rocznik Roślin Wrzosowatych. W okresie od 1951 do 1990 r. wydawanie czasopism PTB było finansowo i organizacyjnie zależne od Polskiej Akademii Nauk. Finansowanie tej działalności w 1991 r. przejął Komitet Badań Naukowych, a w 2006 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mimo zagwarantowania względnej stabilizacji finansowej na kolejne 10 lat, państwo polskie straciło w tym okresie wiele znakomitych tytułów czasopism, które wskutek agresywnej polityki zagranicznych wydawców (Springer, Elsevier) zostały przez nie przejęte lub z czasem upadły z powodu zaostrzenia od roku 2016 r. kryteriów przyznawania dofinansowania lub jego braku (np. w 2021 r.). Towarzystwo utrzymało jednak ciągłość wydawniczą, wydaje obecnie 5 tytułów (ASBP, AA, AM, WB i MB), dla których w roku 2010 r. rozpoczęło samodzielnie gruntowną modernizację procesu wydawniczego. Reformy, które objęły wdrożenie oprogramowania do przyjmowania i recenzowania manuskryptów oraz udostępniania zaakceptowanych prac, zapewniły nieograniczony dostęp do wydawnictw PTB naukowcom z całego świata. Modernizacja objęła także implementację systemu do analizy zapożyczeń, korektę anglojęzyczną prac oraz rozwinięcie systemu zasad etycznego postępowania. Wdrożenie w 2020 r. formatu XML JATS, zapewniającego wydajniejsze indeksowanie prac sprawiło, że PTB dołączyło do grupy światowych wydawców i jednocześnie stało się w tym zakresie pionierem na rynku polskim. W 2021 r. wydawnictwa PTB przeszły na ciągły tryb wydawania artykułów, są obecne w najważniejszych światowych bazach indeksujących (Scopus, DOAJ, bazach firmy Clarivate), a PTB jako wydawca należy do międzynarodowych organizacji, takich jak Open Access Scholarly Publisher Association oraz Commitee on Publication Ethics. W 2020 r. wydawnictwa PTB zostały wyróżnione odznaką DOAJ Seal, przyznawaną czasopismom spełniającym wysokie standardy wydawnicze.

Procesem modernizacyjnym objęto także inne obszary aktywności Towarzystwa. Poza Platformą wydawniczą utworzono nową witrynę internetową PTB oraz w 2018 r. Repozytorium PTB, w którym archiwizowane i udostępniane są najważniejsze dokumenty i prace związane z historią i naukową aktywnością członków. W repozytorium są również gromadzone i rozpowszechniane archiwalne wydawnictwa PTB, które cyfryzowano sukcesywnie w latach 2011–2017.

Od początku swojego istnienia Towarzystwo prowadziło własną bibliotekę, w której zbiory były gromadzone głównie dzięki krajowej i zagranicznej wymianie, darowiznom i prenumeracie. Biblioteka przez dziesięciolecia spełniała się w zakresie pięciu podstawowych działań: gromadzenia, opracowywania i udostępniania księgozbioru oraz wymiany i dystrybucji czasopism. W nowym tysiącleciu, z powodu braku finansowania bibliotek przez jednostki państwowe oraz w następstwie zmian technologicznych w zakresie dostępu do wiedzy i zbiorów bibliotecznych, rola tradycyjnej biblioteki drastycznie zmalała. W roku 2014 z jej zbiorów skorzystało zaledwie 25 osób. Zakończona w 2017 r. cyfryzacja archiwalnych wydawnictw PTB, ich udostępnienie w systemie open access oraz zmiana trybu wydawania czasopism z formy drukowanej na cyfrową spowodowały zawieszenie od 2015 r. wymiany międzybibliotecznej. W 2019 r. zbiory przeszły gruntowną selekcję i pozostały księgozbiór został przeniesiony do nowych pomieszczeń udostępnionych przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywne udostępnianie wydawnictw i innych zbiorów PTB jest obecnie realizowane głównie poprzez cyfrowe repozytorium.

Mimo burzliwej i bogatej historii oraz przemian, które przeszło Towarzystwo w latach 1922–2022, celem jego działania pozostaje nadal wspieranie aktywności naukowej, upowszechnianie nauki, prowadzenie działalności wydawniczej i opiniodawczej. Zadania te są realizowane poprzez organizowanie zjazdów, konferencji, wypraw i posiedzeń naukowych, prelekcji i spotkań popularyzujących wiedzę botaniczną oraz publikacji czasopism i okazjonalnie wydawnictw zwartych. Część aktywności statutowej, z duchem czasu, przeniosła się do systemów internetowych, dzięki czemu działalność Towarzystwa jest obecnie widoczna na całym świecie. PTB docenia i wyróżnia wartość pracy naukowej polskich botaników i nagradza ich najdonioślejsze odkrycia wnoszące istotny wkład do krajowej i światowej nauki.

Lata 1922–1931

1922

 • W dniach 9–10.04.1922 r. w Warszawie odbył się Zjazd Organizacyjny Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Pierwszym prezesem został prof. Bolesław Hryniewiecki, a siedzibą władz Towarzystwa – Warszawa
 • Po raz pierwszy nadano godność członka honorowego. Otrzymali ją emerytowani profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego: Emil Godlewski senior i Józef Rostafiński

1923

 • Zaczęło ukazywać się czasopismo Acta Societatis Botanicorum Poloniae
 • W Poznaniu odbył się 2. Zjazd PTB
 • W roku 1923 Towarzystwo liczyło 195 członków (2 honorowych, 143 zwyczajnych i 50 nadzwyczajnych)

1924

 • Po raz pierwszy wybrani zostają członkowie honorowi spośród botaników zagranicznych (członkowie korespondenci) – łącznie 13 osób
 • Odbył się 3. Zjazd PTB w Zakopanem

1925

 • Odbył się 4. Zjazd PTB w Warszawie zorganizowany wspólnie z XII Zjazdem Lekarzy i Przyrodników Polskich

1926

 • Odbył się 5. Zjazd PTB w Wilnie

1927

 • Odbył się 6. Zjazd PTB we Lwowie

1928

 • Odbył się 7. Zjazd PTB w Wilnie

1929

 • Odbył się 8. Zjazd PTB w Poznaniu

1930

 • Odbył się 9. Zjazd PTB w Krakowie
 • Powołano Oddział Poznański PTB
 • W 1930 roku nastąpił poważny kryzys finansowy Towarzystwa (trwający do 1935 r.), związany z kryzysem gospodarki i finansów państwa
 • W roku 1930 Towarzystwo osiągnęło najwyższą w okresie międzywojennym liczbę 433 członków

1931

 • W dniach 21–30.06.1931 r. odbył się 10. Zjazd PTB w Warszawie będący zarazem III Zjazdem Botaników Słowiańskich

Lata 1932–1941

1932

 • Podczas 11. Zjazdu PTB we Lwowie, w dniu 15.05.1932 r., zatwierdzono wykaz polskiej terminologii botanicznej w zakresie cytologii i histologii roślin, opracowany przez komisję w składzie: Z. Wóycicki, K. Roupert i K. Piech
 • Z okazji Zjazdu PTB i 400-lecia wydania drukiem pierwszej książki botanicznej w Polsce, Oddział Lwowski PTB zorganizował wystawę polskich starodruków botanicznych z XVI–XVIII wieku i wydał ozdobny katalog wystawy
 • 7.12.1932 r. Oddział Poznański zorganizował uroczystości poświęcone uczczeniu 45-letniej działalności naukowej prof. Józefa Paczoskiego, honorowego członka PTB
 • Opracowano regulamin zgłaszania kandydatów na członków honorowych polskich i zagranicznych (korespondentów)

1933

 • Odbył się 12. Zjazd PTB w Poznaniu zorganizowany wspólnie z XIV Zjazdem Lekarzy i Przyrodników Polskich
 • W okresie 1930–1933 pięć Oddziałów PTB zorganizowało w sumie 258 posiedzeń, w czasie których wygłoszono 501 referatów

1934

 • 13. Zjazd PTB został zorganizowany w Wilnie
 • Ukazało się drukiem opracowanie Polskie mianownictwo botaniczne w zakresie cytologii i histologii roślin (Z. Wóycicki). Materiały wydano z zasiłkiem Ministerstwa Opieki Społecznej

1935

 • Odbył się 14. Zjazd PTB w Krakowie

1936

 • Odbył się 15. Zjazd PTB w Warszawie
 • Uchwalono nowy Statut Towarzystwa

1937

 • Odbył się 16. Zjazd PTB we Lwowie zorganizowany wspólnie z XV Zjazdem Lekarzy i Przyrodników Polskich. Uchwalono na nim projekt wykazu terminologii dotyczącej embriologii roślin, opracowany przez komisję w składzie: K. Piech, W. Becker, S. Krupko
 • Zaczął obowiązywać Statut Towarzystwa uchwalony w roku 1936
 • W okresie 1934–1937 pięć Oddziałów PTB zorganizowało w sumie 270 posiedzeń, w czasie których wygłoszono 508 referatów

1938

 • Odbył się 17. Zjazd PTB w Poznaniu zorganizowany wspólnie ze zjazdem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego
 • Ukazało się drukiem opracowanie Polskie mianownictwo botaniczne w zakresie cytologii i histologii roślin – Dział II: Embriologia
 • W roku 1938 Towarzystwo liczy 329 członków (2 honorowych, 132 zwyczajnych, 178 nadzwyczajnych i 17 członków korespondentów)

1939

 • Odbył się 18. Zjazd PTB w Wilnie
 • Od początku istnienia Towarzystwa do wybuchu II wojny światowej, w jego pięciu oddziałach zorganizowano łącznie 1040 posiedzeń naukowych, na których wygłoszono około 1460 referatów i 525 komunikatów. Wydano w tym okresie 16 tomów czasopisma Acta Societatis Botanicorum Poloniae, publikując 401 artykułów oraz 6 dużych rozpraw w serii Biblioteka Botaniczna. Ponadto zgromadzono bogaty księgozbiór Towarzystwa, liczący około 8000 pozycji katalogowych
 • W latach 1940–1945 nastąpiła przerwa w oficjalne działalności PTB spowodowana II wojną światową i okupacją
 • W wyniku utraty części terytorium po II wojnie światowej, utracone zostają Oddziały Lwowski i Wileński PTB

Lata 1942–1951

1945

 • 26 kwietnia odbyło się posiedzenie członków Oddziału Krakowskiego, zaś 18 maja Oddziału Warszawskiego, inaugurujące powojenne życie Towarzystwa
 • W dniach 29–30.09.1945 w ocalałym gmachu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się pierwszy powojenny Zjazd PTB, w którym udział wzięło około 100 osób. Zjazdowi przewodniczył prof. B. Hryniewiecki
 • Powołano Oddział Łódzki i Oddział Lubelski PTB
 • Towarzystwo liczy 255 członków

1946

 • Odbył się 20. Zjazd PTB w Lublinie
 • Na wniosek członków Oddziału Krakowskiego wprowadzono w statucie zmianę paragrafu dotyczącego symbolu Towarzystwa: z Carlina acaulis na Carlina onopordifolia
 • Zalegalizowano obowiązujący przed wojną Statut Towarzystwa
 • Ukazał się pierwszy powojenny numer Acta Societatis Botanicorum Poloniae
 • Powołano Oddział Wrocławski PTB
 • Prof. D. Szymkiewicz złożył wniosek do Zarządu Głównego w sprawie kompletowania czasopism zagranicznych, tak aby w Bibliotece PTB było po jednym egzemplarzu każdego z wydawanych na świecie czasopism naukowych

1947

 • Podczas Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w czasie 21. Zjazdu PTB w Krakowie, wybrano komisję ds. opracowania mianownictwa botanicznego w dziedzinie geobotaniki
 • Powołano Oddział Toruński PTB
 • W Acta Societatis Botanicorum Poloniae opublikowano pierwszy po II wojnie światowej spis członków PTB
 • Zubożała w wyniku wojny biblioteka PTB wznowiła swą działalność w przedwojennej siedzibie w gmachu Szkoły Głównej Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

1948

 • Odbył się 22. Zjazd PTB w Toruniu
 • Walne Zgromadzenie Delegatów PTB zwróciło się do organizatorów Kongresu Botaników w Sztokholmie z wnioskiem o wykluczenie z listy członków Kongresu tych Niemców, którzy zhańbili się swoją działalnością podczas II wojny światowej. Przesłano również listę polskich botaników wymordowanych przez hitlerowców
 • Liczbowy stan księgozbioru PTB wynosił ponad 5000 egzemplarzy książek i czasopism

1949

 • Odbył się 23. Zjazd PTB w Łodzi
 • Na wniosek prof. A. Paszewskiego przyjął się zwyczaj zapraszania prelegentów z innych Oddziałów Towarzystwa

1950

 • Odbył się 24. Zjazd PTB we Wrocławiu, na którym do PTB, wskutek decyzji Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki, zostało włączone Polskie Towarzystwo Dendrologiczne. Do zorganizowania Sekcji Dendrologicznej został upoważniony prof. Roman Kobendza
 • Na wniosek prof. S. Kulczyńskiego wprowadzono problemową tematykę Zjazdów Towarzystwa
 • Uchwalono zmiany w Statucie PTB otwierające drogę tworzeniu specjalistycznych sekcji
 • Towarzystwo liczy 435 członków

1951

 • Odbył się 25. Zjazd PTB w Poznaniu
 • Członkowie rozwiązanego w 1950 r. Polskiego Towarzystwa, będący jednocześnie członkami PTB, powołali w strukturach PTB Sekcję Dendrologiczną oraz rozpoczęli wydawanie czasopisma pt. Rocznik Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Utworzono i zatwierdzono regulamin Sekcji Dendrologicznej
 • Zainicjowano działanie Sekcji Ekologii i Socjologii Roślin mającej na celu poparcie teoretycznych podstaw i praktycznej przydatności francusko-szwajcarskiego kierunku rozwoju fitosocjologii w Polsce
 • Polska Akademia Nauk (w miejsce Ministerstwa Oświaty) przejmuje nadzór nad towarzystwami naukowymi w Polsce, w tym również nad PTB
 • Członkowie Towarzystwa wzięli udział w I Kongresie Nauki Polskiej
 • Towarzystwo liczy 539 członków

Lata 1952–1961

1952

 • Odbył się 26. Zjazd PTB w Warszawie
 • Na polecenie Biura Towarzystw Naukowych PAN, Zarząd Główny PTB powołał Komisję Popularyzacji Wiedzy Botanicznej. Osobnym pismem z dnia 4.12.1952 Zarząd Główny zaleca powołanie analogicznych komisji w oddziałach PTB, które rozpoczynają działalność od następnego roku
 • Biblioteka PTB uzyskała lokal przy Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, Al. Ujazdowskie 4)
 • Powołano Oddziały Gdański, Białostocki i Bydgoski PTB
 • Towarzystwo liczy 927 członków

1953

 • Odbył się 27. Zjazd PTB w Białymstoku
 • Ukazał się pierwszy zeszyt czasopisma Acta Agrobotanica (pod redakcją profesorów J. Lekczyńskiej i S. Wóycickiego) oraz serii Monographiae Botanicae (pod redakcją B. Hryniewieckiego)
 • Towarzystwo wydało pierwszy zeszyt Fragmenta Floristica et Geobotanica (pod redakcją prof. B. Pawłowskiego)
 • Biblioteka PTB stała się jedną największych bibliotek botanicznych w Polsce
 • Sekcja Dendrologiczna działa w 5 podsekcjach w Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu
 • Towarzystwo liczy 1039 członków

1954

 • Odbył się 28. Zjazd PTB w Lublinie
 • Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PTB powołano Sekcję Fizjologii Roślin PTB
 • Polska Akademia Nauk przejęła mecenat nad wydawnictwami PTB, ich wydawcą stało się Państwowe Wydawnictwo Naukowe (do 1960 r.)
 • Ustalono honoraria dla autorów w przeciętnej wysokości 1350 zł/arkusz autorski
 • W obrębie czasopisma Acta Societatis Botanicorum Poloniae ukazał się pierwszy numer Biuletynu Ogrodów Botanicznych
 • Zaprzestano przesyłania członkom PTB bezpłatnych numerów Acta Societatis Botanicorum Poloniae

1955

 • Odbył się 29. Zjazd w Gdańsku
 • Uchwalono nowy Statut PTB
 • Powołano Oddział Olsztyński i Szczeciński oraz Sekcję Paleobotaniczną PTB
 • Na wniosek prof. K. Bassalika postanowiono, że od tego roku oddziały PTB będą wpłacały na rzecz Zarządu Głównego 50% (a nie 25%) zebranych składek członkowskich
 • Towarzystwo liczy 1440 członków

1956

 • Odbył się 30. Zjazd PTB w Zakopanem
 • Prof. W. Szafer zaproponował wprowadzenie znaczka w postaci stylizowanego kwiatostanu Carlina onopordifolia jako odznaki członków PTB
 • Powołano Sekcję Mykologiczną PTB
 • Towarzystwo liczy 1280 członków

1957

 • Odbył się 31. Zjazd PTB w Bydgoszczy
 • Podwyższono wysokość rocznej składki dla członków PTB do 72 zł (w tym prenumerata Wiadomości Botanicznych)
 • Czasopismo Fragmenta Floristica et Geobotanica przestało być wydawnictwem PTB i zaczęło ukazywać się jako kwartalnik Instytutu Botaniki PAN w Krakowie
 • Wydano pierwszy numer czasopisma Wiadomości Botaniczne (pod redakcją F. Górskiego). W jego obrębie zamieszczono Biuletyn Ogrodów Botanicznych, stanowiący dotychczas dział czasopisma Acta Societatis Botanicorum Poloniae
 • Towarzystwo weszło w skład Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN)
 • Z biblioteki PTB skorzystała rekordowa liczba 1015 czytelników

1958

 • Odbył się 32. Zjazd PTB w Szczecinie
 • Uchwalono nowy regulamin przyjmowania członków honorowych PTB

1959

 • Odbył się 33. Zjazd PTB w Olsztynie
 • Odbył się Zjazd Sekcji Dendrologicznej PTB we Wrocławiu
 • Nawiązano bliskie kontakty między dendrologami Polski i Czechosłowacji
 • Opracowano i uchwalono regulamin przyjmowania honorowych członków zagranicznych
 • Towarzystwo liczy 1121 członków

1960

 • Odbył się 34. Zjazd PTB w Toruniu
 • W Mlyňanach na Słowacji odbył się pierwszy polsko-czechosłowacki Zjazd Sekcji Dendrologicznych Towarzystw Botanicznych. Dał on początek Kongresom Dendrologicznym Krajów Socjalistycznych
 • PTB przejmuje z powrotem swoje czasopisma od PWN, pozostawiając PWN jedynie ich realizację

1961

 • Odbył się 35. Zjazd PTB w Łodzi
 • Podjęto uchwałę, by Walne Zgromadzenia Delegatów i Zjazdy PTB odbywały się co dwa lata
 • Towarzystwo liczy 905 członków

Lata 1962–1971

1962

 • Uchwalono, by zagranicznych członków zwanych korespondentami nazywać członkami honorowymi

1963

 • Odbył się 36. Zjazd PTB we Wrocławiu
 • 13 lutego umiera prof. B. Hryniewiecki, pierwszy Prezes PTB

1964

 • Odbył się 37. Zjazd PTB w Lublinie
 • Na wniosek prof. Z. Czubińskiego członkowie licznych oddziałów PTB objęli badaniami i merytoryczną opieką rezerwaty przyrody w Polsce
 • Towarzystwo liczy 812 członków

1965

 • Odbyła się w Karpaczu konferencja, na której zapoczątkowano bliską współpracę Sekcji Fizjologii Roślin PTB z analogiczną Sekcją funkcjonującą w obrębie Czechosłowackiego Towarzystwa Botanicznego
 • Ukazał się pierwszy numer czasopisma Acta Mycologica (pod redakcją A. Skirgiełło)

1967

 • Odbył się 38. Zjazd PTB w Poznaniu

1969

 • Odbył się 39. Zjazd PTB w Gdańsku
 • Stan księgozbioru biblioteki Towarzystwa osiągnął 25 000 pozycji bibliotecznych
 • Sekcja Fizjologii Roślin zmienia nazwę i staje się Sekcją Fizjologii i Biochemii Roślin PTB

1971

 • Odbył się 40. Zjazd PTB w Szczecinie
 • Sekcja Ekologii i Socjologii Roślin zmieniła nazwę i stała się Sekcją Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej PTB

Lata 1972–1981

1972

 • Odbył się 41. Zjazd PTB w Warszawie, podczas którego świętowano jubileusz 50-lecia Towarzystwa. Wzięła w nim udział rekordowa w dotychczasowej historii PTB liczba 400 uczestników
 • Z inicjatywy prof. Jadwigi Siemińskiej została powołana do życia Sekcja Fykologiczna
 • Ukazało się rocznicowe opracowanie 50 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego podsumowujące działalność PTB. Wydano także okolicznościową kartkę pocztową
 • Mennica Państwowa wybiła pierwszy egzemplarz odznaki PTB, którą mieli prawo nosić wszyscy członkowie Towarzystwa
 • Prace drukowane w czasopiśmie Acta Societatis Botanicorum Poloniae zaczęły ukazywać się wyłącznie w języku angielskim

1973

 • Odbył się 42. Zjazd PTB w Krakowie
 • Powołano Sekcję Ogrodów Botanicznych i Arboretów oraz Sekcję Anatomii, Cytologii i Embriologii Roślin PTB
 • Liczba instytucji naukowych wymieniających czasopisma z biblioteką PTB wyniosła 419 kontrahentów

1974

 • Powołano Oddział Kielecki PTB
 • Właścicielem czasopism PTB stał się ich wydawca – Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Opublikowano rekordową w dotychczasowej historii PTB objętość czasopism – aż 210 arkuszy
 • Liczba tytułów wymienianych na bieżąco przez bibliotekę PTB z kontrahentami z Polski i zagranicy wyniosła 497 wydawnictw ciągłych i jednostkowych, w tym 316 przysłano z tzw. krajów kapitalistycznych

1975

 • Odbył się 43.  PTB w Toruniu
 • Powołano Oddział Śląski PTB w Katowicach

1976

 • Po 23 latach wspierania finansowego, Polska Akademia Nauk zaprzestała przydzielania funduszy na akcję popularyzacji wiedzy botanicznej

1977

 • Odbył się 44. Zjazd Towarzystwa w Olsztynie. Odtąd Walne Zgromadzenia Delegatów PTB będą zwoływane co 3 lata

1978

 • Weszły w życie nowe regulacje prawne PTB: Statut (ustalający m. in. kategorię członków wspierających i ograniczający pełnienie funkcji prezesa do dwu kolejnych trzyletnich kadencji) oraz nowe regulaminy wewnętrzne PTB
 • Powołano Sekcję Briologiczną PTB
 • Ukazał się pierwszy numer wewnętrznego biuletynu informacyjnego Towarzystwa: Komunikat Zarządu Głównego PTB, rozsyłanego przez oddziały do wszystkich członków naszego stowarzyszenia
 • Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin PTB przystąpiła do Federation of European Societies of Plant Biology
 • W oparciu o nowy podział administracyjny kraju ustalono zasięg terytorialny poszczególnych oddziałów PTB

1979

 • Powołano Sekcję Karpologiczną PTB
 • Zarząd Główny PTB podejmuje uchwałę o powołaniu Archiwum PTB i funkcji Archiwisty przy Zarządzie Głównym PTB

1980

 • Odbył się 45. Zjazd PTB w Lublinie
 • Ustanowiono Medal im. Prof. Władysława Szafera, przyznawany autorom najwybitniejszych prac z dziedziny botaniki [WB 33(2), 1989]
 • W dniach 10–11.05.1980 w Mikołajkach odbyło się I Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB

1981

 • Powołano Oddział Skierniewicki PTB
 • Uchwalono tekst stanowiska Towarzystwa wobec aktualnych spraw ochrony przyrody w Polsce, przekazany później do najwyższych władz państwowych
 • W maju 1981 r. nad jeziorem Bachotek koło Brodnicy odbyło się II Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB pod hasłem „Zbiorowiska glonów rzek i zbiorników zaporowych”

Lata 1982–1991

1982

 • Wprowadzenie w Polsce stanu wojennego w dniu 13.12.1981 r. spowodowało zawieszenie do marca 1983 działalności wszystkich towarzystw, w tym również PTB. Jedynie Oddział Krakowski, zorganizował 22 posiedzenia referatowe (na podstawie każdorazowo uzyskiwanych zezwoleń)
 • W okresie stanu wojennego zawieszono działalność wydawniczą Towarzystwa, co spowodowało powstanie dużych zaległości w wydawaniu wszystkich czasopism PTB
 • Z powodu stanu wojennego odwołano mający się odbyć w Warszawie III Kongres Federation of European Societies of Plant Physiology

1983

 • Odbył się 46. Zjazd PTB we Wrocławiu
 • Powołano Sekcję Historii Botaniki i Sekcję Lichenologiczną PTB
 • Sekcja Paleobotaniczna PTB weszła w skład International Commission for Palynology
 • W związku z inflacją uchwalono znaczną podwyżkę wysokości składek członkowskich – z 72 na 540 zł (wysokość składki dla członków zwyczajnych wraz z obowiązkową prenumeratą Wiadomości Botanicznych)
 • Oddział Łódzki PTB rozpoczął organizowanie dla szkół corocznych konkursów dendrologicznych „Znam drzewa i krzewy”

1984

 • W obrębie Sekcji Dendrologicznej PTB powołano Grupę Rośliny Wrzosowate
 • W czerwcu 1984 w Iławie odbyło się III Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB
 • W roku 1984 Towarzystwo liczyło 959 członków zwyczajnych (ogólna liczba członków krajowych – 1254)

1985

 • Liczba pozycji katalogowych zgromadzonych w księgozbiorze biblioteki PTB przekroczyła 37 000
 • W dniach 16–17.05.1985 w Gołyszu odbyło się IV Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB

1986

 • W Łodzi odbył się 47. Zjazd PTB pod hasłem „Zasoby genowe roślin, perspektywy badawcze, wykorzystanie i ochrona”
 • W dniach 8–11.05.1986 w Charzykowach odbyło się V Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB
 • Towarzystwo liczy 1268 członków

1987

 • Dzięki inicjatywie Zarządu Głównego PTB umożliwiono około 50 członkom Towarzystwa wzięcie udziału w XIV Międzynarodowym Kongresie Botanicznym w Berlinie oraz zorganizowano w Polsce 3 pokongresowe sesje terenowe
 • W maju 1987 r. w Jastarni odbyło się VI Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB

1988

 • W dniach 12–15.05.1988 nad jeziorem Piaseczno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie) odbyło się VII Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB

1989

 • W Katowicach odbył się 48. Zjazd PTB pod hasłem „Roślina a środowisko” [WB 34(3),1990]
 • Wyróżniono pierwszych laureatów Medalu im. Prof. W. Szafera
 • Likwidacja Biura Wydawnictw i Rozpowszechniania Nauki PAN spowodowała problemy w działalności wydawniczej Towarzystwa
 • W dniach 25–28.05.1989 nad jeziorem Wigry odbyło się VIII Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB

1990

 • Ukazał się pierwszy zeszyt Rocznika Roślin Wrzosowatych
 • Odbyło się IX Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB

1991

 • Czasopismo Wiadomości Botaniczne uzyskało nową szatę graficzną
 • Podjęto decyzję o wydzieleniu Biuletynu będącego działem Wiadomości Botanicznych i utworzeniu osobnego czasopisma pod nazwą Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów
 • W Bukownie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej odbyło się X Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB

Lata 1992–2001

1992

 • W Kielcach odbył się 49. Zjazd PTB pod hasłem „Roślina a człowiek”
 • We współpracy z Komitetem Botaniki PAN powołano Komisję ds. Terminologii i Nomenklatury Botanicznej
 • Ukazał się pierwszy numer czasopisma Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów
 • W miejsce Polskiej Akademii Nauk, finansowanie wydawnictw PTB przejął Komitet Badań Naukowych (KBN)
 • Dnia 28.11.1992 zawieszona została działalność Sekcji Karpologicznej PTB

1993

 • W maju 1993 w Płocicznie odbyło się XII międzynarodowe Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB pt. „Ekologia i taksonomia glonów. Zielone Płuca Polski”

1994

 • Walne Zgromadzenie Delegatów w Kielcach uchwaliło nowy Statut PTB oraz Regulamin Medalu im. Prof. B. Hryniewieckiego
 • Powołano Sekcję Kultur Tkankowych Roślin PTB
 • W związku z jubileuszem 70-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego zorganizowano Zjazd Sekcji Dendrologicznej PTB w Lublinie
 • Członkowie Sekcji Lichenologicznej PTB zorganizowali X Zjazd lichenologów polskich
 • Zmieniono szatę graficzną stron tytułowych Acta Mycologica i Rocznika Dendrologicznego
 • Działająca w obrębie Sekcji Dendrologicznej PTB Grupa Rośliny Wrzosowate wydała 5. numer Rocznika Roślin Wrzosowatych
 • We wrześniu 1994 w Olsztynie i Starych Jabłonkach odbyło się XIII Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB

1995

 • W dniach 26.06–1.07.1995 w Krakowie odbył się jubileuszowy 50. Zjazd PTB pod hasłem „Szata roślinna Polski w procesie przemian”. Zjazdowi towarzyszyło XVI Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB
 • Na uroczystym otwarciu Zjazdu po raz pierwszy wręczono Medal im. Prof. B. Hryniewieckiego wyróżniając nim 8 naukowców i 2 instytucje
 • Pobity został kolejny rekord rocznej objętości wydawnictw Towarzystwa, która wyniosła łącznie około 300 arkuszy
 • Oficjalne rozwiązano Sekcję Karpologiczną PTB

1996

 • Ze względów formalnych nazwę czasopisma Erica (taką samą nazwę nosił periodyk wydawany w Czechach) zmieniono na Erica Polonica
 • W dniach 10–12.05.1996 w Lublinie, Krasnobrodzie i Zwierzyńcu odbyło się XV Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB
 • W 1996 roku Towarzystwo liczyło 1339 członków

1997

 • W ramach inauguracji obchodów 75-lecia PTB w Warszawie odbyła się sesja jubileuszowa, połączona z wystawą wydawnictw PTB i wystawą fotograficzną pt. „Świat roślin na różnych poziomach organizacji życia widziany oczami botaników” Warszawa, 5.12.1997
 • Wydano opracowanie 50 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego na Ziemi Łódzkiej (oficjalny rok wydania – 1996)
 • W maju 1997 we Wdzydzach Kiszewskich odbyło się XVI Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB „Przyczyny i skutki zakwitów sinic i glonów”

1998

 • W Gdańsku odbył się 51. Zjazd PTB pod hasłem „Botanika polska u progu XXI wieku”
 • Zorganizowano 11 ogólnopolskich sesji, sympozjów i konferencji naukowych w tym XVII Sympozjum Sekcji Fykologicznej „Glony jako uniwersalne bioindykatory degradacji środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem estuarium Odry”
 • W związku z brakiem możliwości finansowania zrezygnowano z wydawania czasopisma Erica Polonica

1999

 • Zorganizowano 15 ogólnopolskich spotkań naukowych
 • Odbyło się XVIII Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB „Bioróżnorodność flory glonów i sinic jako metoda oceny środowiska wodnego” – Wólka Milanowska, 6–9.05.1999
 • W 1999 roku Towarzystwo liczyło 1417 członków

2000

 • Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału Poznańskiego PTB, które odbyło się 19.04.2000 r., powołano kapitułę Medalu im. prof. Zygmunta Czubińskiego [WB 44(3/4),2000]
 • Zorganizowano 18 ogólnopolskich spotkań naukowych
 • Odbyło się XIX Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB „Ekologia i taksonomia glonów – małżeństwo z rozsądku?” – Tleń, 11–14.05.2000

2001

 • W Poznaniu odbył się 52. Zjazd PTB pod hasłem „Botanika w dobie biologii molekularnej”. Zjazdowi towarzyszyło sympozjum „Molekularne podstawy struktury i funkcji komórki roślinnej”, sympozjum „Edukacja botaniczna na poziomie akademickim” oraz XX Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB
 • Wyróżniono pierwszych laureatów Medalu im. Prof. Zygmunta Czubińskiego
 • Na posiedzeniu Zarządu Głównego PTB w dniu 23.09.2001 r. w Poznaniu powołano Sekcję Pteridologiczną pod przewodnictwem prof. Haliny Piękoś-Mirkowej
 • Zorganizowano 15 ogólnopolskich spotkań naukowych
 • Towarzystwo liczy 1430 członków

Lata 2002–2011

2002

 • W dniach 13–16.06.2002 odbyło się XXI międzynarodowe Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB pt. „Glony różnych ekosystemów – problemy ochrony, ekologii i taksonomii” – Sosnówka Górna, Karpacz

2003

 • Odbyło się XXII międzynarodowe Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB „Glony a stan biologii wód. Zagrożenie czy sprzymierzeńcy?” – Olsztyn (Mierki), 15–18.05.2003 (organizatorzy: Sekcja Fykologiczna i Oddział Olsztyński PTB)
 • Towarzystwo liczy 1410 członków

2004

 • W dniach 6–11.09.2004 w Toruniu i Bydgoszczy odbył się 53. Zjazd PTB pod hasłem „Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury”. Zjazdowi towarzyszyło XXIII Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB
 • W dniach 23–27.08.2004 w Krakowie odbył się 14th Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology, w organizacji którego udział wzięli Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin oraz Oddział Krakowski PTB
 • Działalność rozpoczął internetowy serwis botaniczny Lonicera (http://www.lonicera.hg.pl), prowadzony przez członków Oddziału Szczecińskiego PTB

2005

 • Zorganizowano 6 międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowych, w tym XXIV międzynarodowe Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB „Toxic cyanobacteria – problem of the future” – Krynica Morska, 9–22.05.2005
 • Ukazała się książka pt. Botanika w Toruniu i Bydgoszczy. Z przeszłości i teraźniejszości opracowana przez Oddziały Toruński i Bydgoski PTB
 • Powołano Sekcję Aerobiologiczną PTB
 • Rozpoczęto komputerowe katalogowanie zbiorów biblioteki PTB
 • Towarzystwo liczy 1329 członków

2006

 • Zorganizowano 10 konferencji i warsztatów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym
 • Własne strony internetowe otworzyły: czasopismo Rocznik Dendrologiczny, Oddział Bydgoski, Poznański i Szczeciński PTB oraz Sekcje Historii Botaniki, Kultur Tkankowych Roślin i Lichenologiczna PTB
 • Udostępniono katalog zbiorów biblioteki PTB w wersji elektronicznej. W księgozbiorze biblioteki znajdowało się: 6628 woluminów wydawnictw zwartych (w tym 19 woluminów starodruków), 18 023 odbitek i broszur oraz 21 440 woluminów (należących do 815 tytułów) wydawnictw ciągłych
 • XXV Zjazd Fykologów „Glony i ich zmiany w czasie” odbył się w dniach 16–19 maja 2006 roku w Poznaniu i nad jeziorem Łagowskim położonym na Ziemi Lubuskiej. Był ostatnim zjazdem tej Sekcji w związku z wyodrębnieniem się z PTB Polskiego Towarzystwa Fykologicznego (PTF)
 • Wobec rezygnacji członków Zarządu Sekcji Fykologicznej z pełnionych funkcji i braku nowych kandydatów, działalność Sekcji zostaje zawieszona

2007

 • W dniach 3–9.09.2007 w Szczecinie odbył się 54. Zjazd PTB pod hasłem „Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy”. Sesje terenowe odbywały w najcenniejszych obiektach przyrodniczych zachodniej części Pomorza. Zjazdowi towarzyszyło 1th International Symposium „Flora, Vegetation and Lanscape of Pomerania”, zorganizowana w dniach 6–8.09.2007
 • W tym samym roku zorganizowano 8 konferencji i warsztatów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym m.in. XXVI Międzynarodową Konferencję Fykologiczną „Alga in ecological quality of water assessment” – Lublin, 17–20.05.2007
 • W październiku pożegnaliśmy Panią prof. Alinę Skirgiełło, która przez ponad 70 lat brała czynny udział w życiu naukowym naszego Towarzystwa. Pani Profesor była założycielką Sekcji Mykologicznej PTB i przewodniczącą Zarządu Sekcji przez kolejnych 51 lat. Założyła i przez 42 lata sprawowała funkcję redaktora naczelnego czasopisma Acta Mycologica

2008

 • Sekcja Anatomii, Cytologii i Embriologii Roślin PTB zmieniła nazwę na Sekcja Struktury i Rozwoju Roślin
 • Oddział Warszawski PTB utworzył własną stronę internetową
 • Dla zwiększenia poczytności i dostępu do czasopism wydawanych przez PTB, podjęto decyzję o konieczności udostępnienia on-line pełnych tekstów artykułów opublikowanych w czasopismach wydawanych przez Towarzystwo

2009

 • W związku z odtworzeniem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i rezygnacją z pełnienia funkcji przez redaktorów Rocznika Dendrologicznego oraz Biuletynu Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów wydawanie tych czasopism zostało zawieszone.
 • Członkowie Zarządu Sekcji Dendrologicznej PTB zrezygnowali z pełnienia swoich funkcji

2010

 • W dniach 6–12.09.2010 w Warszawie odbył się 55. Zjazd PTB pod hasłem „Planta – in vivo, in vitro et in silico”. Szczególną frekwencją cieszyła się sesja poświęcona nadchodzącemu jubileuszowi 90-lecia prof. Władysława Matuszkiewicza. W 11 sesjach terenowych po Mazowszu, Polesiu, Podlasiu i Pojezierzu Litewskim udział wzięło blisko 200 uczestników
 • Po raz pierwszy w historii Towarzystwa streszczenia prezentowanych referatów i plakatów opublikowano w języku angielskim na łamach czasopisma Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Wśród materiałów konferencyjnych znalazła się także monografia pt. „Botanika w Warszawie. Zarys historyczny” autorstwa prof. T. Majewskiego, stanowiąca podsumowanie warszawskiej historii botaniki od XVII wieku po dzień dzisiejszy
 • Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PTB odbyły się wybory władz Towarzystwa, w wyniku których po raz pierwszy w historii PTB prezesem zostaje kobieta, prof. Elżbieta Romanowska z Uniwersytetu Warszawskiego
 • Z okazji 80-lecia urodzin prof. Krzysztofa Rostańskiego w dniu 15.10.2010 zorganizowano w Katowicach jubileuszową sesję naukową pt. „Współczesność i perspektywy taksonomii roślin w Polsce. Z wiesiołkiem w tle”. Wzięło w niej udział 788 uczestników

2011

 • Rozpoczęcie prac nad gruntowną reformą działalności wydawniczej i cyfryzacją wydawnictw PTB, prowadzonych odtąd przez kolejne lata
 • Zmiana polityki w zakresie finansowego wspierania działalności bibliotek przez MNiSW sprawiła, że biblioteka PTB od 2011 r. jest utrzymywana wyłącznie ze środków własnych Towarzystwa
 • W 2011 roku PTB przystąpiło do Federacji Polskich Towarzystw Naukowych, zrzeszającej 20 polskich stowarzyszeń o charakterze naukowym. W tym samym roku Towarzystwo zostało zaproszone do współpracy z EPSO (European Plant Science Organization), organizacji skupiającej około 200 instytucji, głównie z Europy i Azji
 • Dnia 3.02.2011 dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin obchodził prof. Zbigniew Podbielkowski – wybitny biolog, ekolog i fitogeograf z Oddziału Warszawskiego PTB. Wydany z tej okazji tomik poezji było współfinansowany ze środków Towarzystwa
 • W dniu 3.12.2011 Zarząd Główny PTB przyjął nowy formularz deklaracji członkowskiej PTB, zawierający oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych Towarzystwa
 • W roku 2011 zorganizowano 12 konferencji i warsztatów naukowych o charakterze ogólnopolskim
 • Uruchomiono cyfrową Platformę czasopism PTB, która umożliwiła składanie prac do redakcji, przekazywanie recenzji, śledzenie statusu pracy oraz jej opublikowanie. Pierwsze czasopismo funkcjonujące na Platformie to Acta Societatis Botanicorum Poloniae
 • Redakcja czasopisma Acta Agrobotanica zwiększyła w 2011 roku liczbę zeszytów wydawanych w ciągu roku z 2 do 4
 • W okresie od kwietnia do listopada 2011 roku przeprowadzono spis powszechny członków PTB. Na jego podstawie ustalono, że Towarzystwo liczy 877 członków. Największą liczbę członków posiadały Oddziały: Warszawski (165 członków), Krakowski (121 członków) i Poznański (96 członków). Najliczniejsza okazała się Sekcja Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej – przynależność do tej Sekcji zadeklarowały 303 osoby. Znaczący spadek liczebności Towarzystwa w 2011 roku to skutek wyjaśnienia sytuacji członków zalegających z opłacaniem składek

Lata 2012–2021

2012

 • Wydanie pierwszego w historii PTB zeszytu tematycznego Acta Societatis Botanicorum Poloniae pt. Ethnobotany of wild food plants”
 • Od połowy 2012 r. zostaje zawieszona międzynarodowa wymiana czasopism drukowanych.
 • Utworzenie nowej witryny PTB w oparciu o platformę WordPress
 • W dniu 19.03.2012 odbyła się Uroczystość Odnowienia Doktoratu prof. Macieja Zenktelera (UAM w Poznaniu), pioniera technik in vitro w hodowli roślin oraz twórcy polskiej embriologii eksperymentalnej, wieloletniego przewodniczącego Oddziału Poznańskiego PTB
 • Dnia 16.05.2012 odbył się benefis z okazji 90-tych urodzin wieloletniego członka PTB, prof. Dominika Fijałkowskiego. Współorganizatorem uroczystości był Oddział Lubelski
 • W ramach realizacji zadań wynikających ze współpracy PTB z European Plant Science Organization, dnia 18.05.2012 zorganizowano pierwszą międzynarodową akcję „Fascination of Plants Day”. Wzięły w niej udział Oddziały: Białostocki, Bydgoski, Lubelski, Łódzki, Olsztyński, Skierniewicki, Śląski, Warszawski, Wrocławski oraz Sekcja Mikologiczna i Sekcja Lichenologiczna. Przygotowano wykłady, wystawy i wycieczki dydaktyczne, a także plakaty i zakładki promujące akcję
 • W dniu 8.12.2012 na posiedzeniu Zarządu Głównego PTB podjęto decyzję w sprawie utworzenia wspólnej Redakcji Technicznej Wydawnictw PTB

2013

 • Ustanowienie i przyznanie po raz pierwszy Nagrody PTB dla młodych badaczy
 • Dnia 18.05.2013 pod auspicjami European Plant Science Organization została zorganizowana druga edycja międzynarodowej akcji „Fascination of Plants Day”
 • W Olsztynie odbył się 56. Zjazd PTB pod hasłem „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych”
 • Wydanie po raz ostatni drukowanej wersji Wiadomości Botanicznych
 • Podczas 56. Zjazdu nastąpiła reaktywacja Zarządu Sekcji Dendrologicznej PTB

2014

 • Powołanie Sekcji Taksonomii Roślin Naczyniowych PTB. Sekcja powstała z inicjatywy prof. Adama Zająca, na mocy uchwały ZG z dnia 5.04.2014 r.
 • Wprowadzenie logotypu na okładkę Acta Societatis Botanicorum Poloniae, który przedstawia niezdeterminowany wzrost merystemu apikalnego rośliny, wytwarzającego w regularnej kolejności boczne zawiązki organów
 • Wydanie po raz ostatni drukowanej wersji Acta Mycologica

2015

 • Wydanie pierwszego zeszytu tematycznego Acta Agrobotanica pt.„Airborne allergenic pollen – across geographical regions”
 • Wprowadzenie logotypu na okładkę Acta Agrobotanica
 • Wydanie po raz ostatni drukowanej wersji Acta Societatis Botanicorum Poloniae i Acta Agrobotanica
 • Czasopismo ASBP osiąga najwyższy w swojej dotychczasowej historii wskaźnik IF = 1,213

2016

 • Utworzenie cyfrowego Repozytorium PTB
 • Uruchomienie Newslettera rozsyłanego do wszystkich członków Towarzystwa.
 • Uruchomienie profilu ASBP w serwisie społecznościowym Twitter
 • Zaprzestanie bezpośredniego udostępniania zbiorów bibliotecznych. Zaoszczędzone środki przesunięto na rzecz cyfryzacji wydawnictw PTB i udostępniania ich on-line
 • Udostępnienie elektronicznej deklaracji wstąpienia do Towarzystwa
 • Zmiana systemu zarządzania środkami finansowymi Towarzystwa. Od kwietnia wszystkie operacje bankowe prowadzone są przez jeden wspólny rachunek bankowy
 • Rok upływa pod hasłem starań o dotację MNiSW na wydanie czasopism, co wynika ze zmiany procedur przyznawania środków na cele wydawnicze i kończy się wizytą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Środki na wydanie czasopism w 2016 r. zostały przyznane w dniu 27 grudnia
 • W Lublinie odbył się 57. Zjazd PTB pod hasłem „Botanika – tradycja i nowoczesność”
 • Walne Zgromadzenie Delegatów PTB wprowadziło zmiany do Statutu Towarzystwa i uchwaliło Statut w nowym brzmieniu

2017

 • Począwszy od 2017 roku, czasopismo Wiadomości Botaniczne (od tomu 61) stało się rocznikiem, a artykuły publikowane są w sposób ciągły
 • Zakończenie rozpoczętej w 2011 r. cyfryzacji wydawnictw PTB. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych oraz dotacji MNiSW na działalność upowszechniającą naukę
 • Stworzenie elektronicznego wykazu członków PTB
 • Udostępnienie „Strefy dla członków PTB”, która umożliwia wgląd w osobowe dane i ich aktualizację

2018

 • Zgromadzony w Bibliotece PTB księgozbiór, po uprzednim zrewidowaniu, przeniesiono do nowych pomieszczeń udostępnionych Towarzystwu przez Władze Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydanie po raz ostatni drukowanej wersji Monographiae Botanicae

2019

 • Powołanie Komisji ds. obchodów jubileuszu 100-lecia PTB
 • Rozpoczęcie modernizacji serwisów internetowych (strona główna, część administracyjna, repozytorium) oraz dalsza modernizacja działalności wydawniczej PTB celem dostosowania jej do ogólnoświatowego Planu S
 • W Krakowie odbył się 58. Zjazd PTB pod hasłem „Botanika bez granic”
 • W dniu 30.11.2019 r. Zarząd Główny jednogłośnie podjął uchwałę o rozpoczęciu procedury zmierzającej do wpisania PTB na listę Organizacji Pożytku Publicznego

2020

 • Uruchomienie profilu PTB w serwisie społecznościowym Twitter
 • Wdrożenie formatu XML JATS w czasopismach wydawanych przez PTB
 • Wprowadzenie logotypu będącego znakiem graficznym Wiadomości Botanicznych. Przedstawia on symbolicznie ujęty narys kwiatu polskiego endemitu – przytulii krakowskiej Galium cracoviense z rodziny marzanowatych
 • Wiadomości Botaniczne uzyskują nową szatę graficzną, wzorowaną na szacie pozostałych czasopism
 • Rozpoczęcie udostępniania informacji za pomocą serwisu społecznościowego Twitter
 • Powołanie Komisji Nadania Godności Członka Honorowego
 • Z powodu pandemii Covid-19 rozpoczęto organizowanie posiedzeń Zarządu Głównego, spotkań naukowych w oddziałach i sekcjach z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
 • Po raz pierwszy w historii Towarzystwa odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego. Zebranie było poświęcone wprowadzeniu zmian do Statutu celem wpisania PTB do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego

2021

 • Począwszy od 2021 roku, czasopisma Acta Societatis Botanicorum Poloniae (od tomu 90), Acta Agrobotanica (od tomu 74) oraz Acta Mycologica (od tomu 56) stały się rocznikami; artykuły są publikowane w sposób ciągły
 • W dniu 20 stycznia Towarzystwo uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
 • Uruchomienie domowej witryny Sekcji Mykologicznej
 • Z okazji 90-lecia urodzin oraz 65-lecia pracy naukowej prof. Tomasza J. Wodzickiego, wybitnego specjalisty w zakresie morfogenezy roślin drzewiastych, prezesa PTB w latach 1977–1983 i przewodniczącego Oddziału Warszawskiego w latach 1975–1977, w dniu 20 marca 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Głównego, którego uroczysta część została poświęcona Szacownemu Jubilatowi
 • Podział dotychczasowej funkcji redaktora wydawnictw PTB na redaktora wydawnictw ciągłych oraz redaktora wydawnictw zwartych. Powołanie 16 stycznia 2021 r. redaktora wydawnictw zwartych
 • Na wniosek Polskiego Towarzystwa Botanicznego w dniu 26 listopada Senat Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2022 Rokiem Botaniki

Lata 2022–

2022

 • W Warszawie odbył się LIX Zjazd PTB pod hasłem „Amor plantarum nos unit – Łączy nas umiłowanie roślin”. Zjazd i obchody rocznicowe zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • W dniu 27 czerwca, w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie odbyła się uroczystość odsłonięcia głazu pamiątkowego dedykowanego pamięci założycieli PTB
 • W dniu 28 czerwca w Auli im. Adama Mickiewicza Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu Stulecia PTB. W Ogrodzie Botanicznym UW została odsłonięta wystawa pt. „100 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego”
 • Wydanie monografii jubileuszowej pt. Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022) pod redakcją Agnieszki Mostowskiej, Adama Rostańskiego i Anny Mikuły
 • W dniu 10 października, w Instytucie Biologii w Opolu, została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona wybitnemu geobotanikowi Josiasowi Braun-Blanquetowi