Lata 1922–1931

1922

 • W dniach 9–10.04.1922 r. w Warszawie odbył się Zjazd Organizacyjny Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Pierwszym prezesem został prof. Bolesław Hryniewiecki, a siedzibą władz Towarzystwa – Warszawa
 • Po raz pierwszy nadano godność członka honorowego. Otrzymali ją emerytowani profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego: Emil Godlewski senior i Józef Rostafiński

1923

 • Zaczęło ukazywać się czasopismo Acta Societatis Botanicorum Poloniae
 • W Poznaniu odbył się 2. Zjazd PTB
 • W roku 1923 Towarzystwo liczyło 195 członków (2 honorowych, 143 zwyczajnych i 50 nadzwyczajnych)

1924

 • Po raz pierwszy wybrani zostają członkowie honorowi spośród botaników zagranicznych (członkowie korespondenci) – łącznie 13 osób
 • Odbył się 3. Zjazd PTB w Zakopanem

1925

 • Odbył się 4. Zjazd PTB w Warszawie zorganizowany wspólnie z XII Zjazdem Lekarzy i Przyrodników Polskich

1926

 • Odbył się 5. Zjazd PTB w Wilnie

1927

 • Odbył się 6. Zjazd PTB we Lwowie

1928

 • Odbył się 7. Zjazd PTB w Wilnie

1929

 • Odbył się 8. Zjazd PTB w Poznaniu

1930

 • Odbył się 9. Zjazd PTB w Krakowie
 • Powołano Oddział Poznański PTB
 • W 1930 roku nastąpił poważny kryzys finansowy Towarzystwa (trwający do 1935 r.), związany z kryzysem gospodarki i finansów państwa
 • W roku 1930 Towarzystwo osiągnęło najwyższą w okresie międzywojennym liczbę 433 członków

1931

 • W dniach 21–30.06.1931 r. odbył się 10. Zjazd PTB w Warszawie będący zarazem III Zjazdem Botaników Słowiańskich

Lata 1932–1941

1932

 • Podczas 11. Zjazdu PTB we Lwowie, w dniu 15.05.1932 r., zatwierdzono wykaz polskiej terminologii botanicznej w zakresie cytologii i histologii roślin, opracowany przez komisję w składzie: Z. Wóycicki, K. Roupert i K. Piech
 • Z okazji Zjazdu PTB i 400-lecia wydania drukiem pierwszej książki botanicznej w Polsce, Oddział Lwowski PTB zorganizował wystawę polskich starodruków botanicznych z XVI–XVIII wieku i wydał ozdobny katalog wystawy
 • 7.12.1932 r. Oddział Poznański zorganizował uroczystości poświęcone uczczeniu 45-letniej działalności naukowej prof. Józefa Paczoskiego, honorowego członka PTB
 • Opracowano regulamin zgłaszania kandydatów na członków honorowych polskich i zagranicznych (korespondentów)

1933

 • Odbył się 12. Zjazd PTB w Poznaniu zorganizowany wspólnie z XIV Zjazdem Lekarzy i Przyrodników Polskich
 • W okresie 1930–1933 pięć Oddziałów PTB zorganizowało w sumie 258 posiedzeń, w czasie których wygłoszono 501 referatów

1934

 • 13. Zjazd PTB został zorganizowany w Wilnie
 • Ukazało się drukiem opracowanie Polskie mianownictwo botaniczne w zakresie cytologii i histologii roślin (Z. Wóycicki). Materiały wydano z zasiłkiem Ministerstwa Opieki Społecznej

1935

 • Odbył się 14. Zjazd PTB w Krakowie

1936

 • Odbył się 15. Zjazd PTB w Warszawie
 • Uchwalono nowy Statut Towarzystwa

1937

 • Odbył się 16. Zjazd PTB we Lwowie zorganizowany wspólnie z XV Zjazdem Lekarzy i Przyrodników Polskich. Uchwalono na nim projekt wykazu terminologii dotyczącej embriologii roślin, opracowany przez komisję w składzie: K. Piech, W. Becker, S. Krupko
 • Zaczął obowiązywać Statut Towarzystwa uchwalony w roku 1936
 • W okresie 1934–1937 pięć Oddziałów PTB zorganizowało w sumie 270 posiedzeń, w czasie których wygłoszono 508 referatów

1938

 • Odbył się 17. Zjazd PTB w Poznaniu zorganizowany wspólnie ze zjazdem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego
 • Ukazało się drukiem opracowanie Polskie mianownictwo botaniczne w zakresie cytologii i histologii roślin – Dział II: Embriologia
 • W roku 1938 Towarzystwo liczy 329 członków (2 honorowych, 132 zwyczajnych, 178 nadzwyczajnych i 17 członków korespondentów)

1939

 • Odbył się 18. Zjazd PTB w Wilnie
 • Od początku istnienia Towarzystwa do wybuchu II wojny światowej, w jego pięciu oddziałach zorganizowano łącznie 1040 posiedzeń naukowych, na których wygłoszono około 1460 referatów i 525 komunikatów. Wydano w tym okresie 16 tomów czasopisma Acta Societatis Botanicorum Poloniae, publikując 401 artykułów oraz 6 dużych rozpraw w serii Biblioteka Botaniczna. Ponadto zgromadzono bogaty księgozbiór Towarzystwa, liczący około 8000 pozycji katalogowych
 • W latach 1940–1945 nastąpiła przerwa w oficjalne działalności PTB spowodowana II wojną światową i okupacją
 • W wyniku utraty części terytorium po II wojnie światowej, utracone zostają Oddziały Lwowski i Wileński PTB

Lata 1942–1951

1945

 • 26 kwietnia odbyło się posiedzenie członków Oddziału Krakowskiego, zaś 18 maja Oddziału Warszawskiego, inaugurujące powojenne życie Towarzystwa
 • W dniach 29–30.09.1945 w ocalałym gmachu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się pierwszy powojenny Zjazd PTB, w którym udział wzięło około 100 osób. Zjazdowi przewodniczył prof. B. Hryniewiecki
 • Powołano Oddział Łódzki i Oddział Lubelski PTB
 • Towarzystwo liczy 255 członków

1946

 • Odbył się 20. Zjazd PTB w Lublinie
 • Na wniosek członków Oddziału Krakowskiego wprowadzono w statucie zmianę paragrafu dotyczącego symbolu Towarzystwa: z Carlina acaulis na Carlina onopordifolia
 • Zalegalizowano obowiązujący przed wojną Statut Towarzystwa
 • Ukazał się pierwszy powojenny numer Acta Societatis Botanicorum Poloniae
 • Powołano Oddział Wrocławski PTB
 • Prof. D. Szymkiewicz złożył wniosek do Zarządu Głównego w sprawie kompletowania czasopism zagranicznych, tak aby w Bibliotece PTB było po jednym egzemplarzu każdego z wydawanych na świecie czasopism naukowych

1947

 • Podczas Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w czasie 21. Zjazdu PTB w Krakowie, wybrano komisję ds. opracowania mianownictwa botanicznego w dziedzinie geobotaniki
 • Powołano Oddział Toruński PTB
 • Acta Societatis Botanicorum Poloniae opublikowano pierwszy po II wojnie światowej spis członków PTB
 • Zubożała w wyniku wojny biblioteka PTB wznowiła swą działalność w przedwojennej siedzibie w gmachu Szkoły Głównej Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

1948

 • Odbył się 22. Zjazd PTB w Toruniu
 • Walne Zgromadzenie Delegatów PTB zwróciło się do organizatorów Kongresu Botaników w Sztokholmie z wnioskiem o wykluczenie z listy członków Kongresu tych Niemców, którzy zhańbili się swoją działalnością podczas II wojny światowej. Przesłano również listę polskich botaników wymordowanych przez hitlerowców
 • Liczbowy stan księgozbioru PTB wynosił ponad 5000 egzemplarzy książek i czasopism

1949

 • Odbył się 23. Zjazd PTB w Łodzi
 • Na wniosek prof. A. Paszewskiego przyjął się zwyczaj zapraszania prelegentów z innych Oddziałów Towarzystwa

1950

 • Odbył się 24. Zjazd PTB we Wrocławiu, na którym do PTB, wskutek decyzji Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki, zostało włączone Polskie Towarzystwo Dendrologiczne. Do zorganizowania Sekcji Dendrologicznej został upoważniony prof. Roman Kobendza
 • Na wniosek prof. S. Kulczyńskiego wprowadzono problemową tematykę Zjazdów Towarzystwa
 • Uchwalono zmiany w Statucie PTB otwierające drogę tworzeniu specjalistycznych sekcji
 • Towarzystwo liczy 435 członków

1951

 • Odbył się 25. Zjazd PTB w Poznaniu
 • Członkowie rozwiązanego w 1950 r. Polskiego Towarzystwa, będący jednocześnie członkami PTB, powołali w strukturach PTB Sekcję Dendrologiczną oraz rozpoczęli wydawanie czasopisma pt. Rocznik Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Utworzono i zatwierdzono regulamin Sekcji Dendrologicznej
 • Zainicjowano działanie Sekcji Ekologii i Socjologii Roślin mającej na celu poparcie teoretycznych podstaw i praktycznej przydatności francusko-szwajcarskiego kierunku rozwoju fitosocjologii w Polsce
 • Polska Akademia Nauk (w miejsce Ministerstwa Oświaty) przejmuje nadzór nad towarzystwami naukowymi w Polsce, w tym również nad PTB
 • Członkowie Towarzystwa wzięli udział w I Kongresie Nauki Polskiej
 • Towarzystwo liczy 539 członków

Lata 1952–1961

1952

 • Odbył się 26. Zjazd PTB w Warszawie
 • Na polecenie Biura Towarzystw Naukowych PAN, Zarząd Główny PTB powołał Komisję Popularyzacji Wiedzy Botanicznej. Osobnym pismem z dnia 4.12.1952 Zarząd Główny zaleca powołanie analogicznych komisji w oddziałach PTB, które rozpoczynają działalność od następnego roku
 • Biblioteka PTB uzyskała lokal przy Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, Al. Ujazdowskie 4)
 • Powołano Oddziały Gdański, Białostocki i Bydgoski PTB
 • Towarzystwo liczy 927 członków

1953

 • Odbył się 27. Zjazd PTB w Białymstoku
 • Ukazał się pierwszy zeszyt czasopisma Acta Agrobotanica (pod redakcją profesorów J. Lekczyńskiej i S. Wóycickiego) oraz serii Monographiae Botanicae (pod redakcją B. Hryniewieckiego)
 • Towarzystwo wydało pierwszy zeszyt Fragmenta Floristica et Geobotanica (pod redakcją prof. B. Pawłowskiego)
 • Biblioteka PTB stała się jedną największych bibliotek botanicznych w Polsce
 • Sekcja Dendrologiczna działa w 5 podsekcjach w Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu
 • Towarzystwo liczy 1039 członków

1954

 • Odbył się 28. Zjazd PTB w Lublinie
 • Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PTB powołano Sekcję Fizjologii Roślin PTB
 • Polska Akademia Nauk przejęła mecenat nad wydawnictwami PTB, ich wydawcą stało się Państwowe Wydawnictwo Naukowe (do 1960 r.)
 • Ustalono honoraria dla autorów w przeciętnej wysokości 1350 zł/arkusz autorski
 • W obrębie czasopisma Acta Societatis Botanicorum Poloniae ukazał się pierwszy numer Biuletynu Ogrodów Botanicznych
 • Zaprzestano przesyłania członkom PTB bezpłatnych numerów Acta Societatis Botanicorum Poloniae

1955

 • Odbył się 29. Zjazd w Gdańsku
 • Uchwalono nowy Statut PTB
 • Powołano Oddział Olsztyński i Szczeciński oraz Sekcję Paleobotaniczną PTB
 • Na wniosek prof. K. Bassalika postanowiono, że od tego roku oddziały PTB będą wpłacały na rzecz Zarządu Głównego 50% (a nie 25%) zebranych składek członkowskich
 • Towarzystwo liczy 1440 członków

1956

 • Odbył się 30. Zjazd PTB w Zakopanem
 • Prof. W. Szafer zaproponował wprowadzenie znaczka w postaci stylizowanego kwiatostanu Carlina onopordifolia jako odznaki członków PTB
 • Powołano Sekcję Mykologiczną PTB
 • Towarzystwo liczy 1280 członków

1957

 • Odbył się 31. Zjazd PTB w Bydgoszczy
 • Podwyższono wysokość rocznej składki dla członków PTB do 72 zł (w tym prenumerata Wiadomości Botanicznych)
 • Czasopismo Fragmenta Floristica et Geobotanica przestało być wydawnictwem PTB i zaczęło ukazywać się jako kwartalnik Instytutu Botaniki PAN w Krakowie
 • Wydano pierwszy numer czasopisma Wiadomości Botaniczne (pod redakcją F. Górskiego). W jego obrębie zamieszczono Biuletyn Ogrodów Botanicznych, stanowiący dotychczas dział czasopisma Acta Societatis Botanicorum Poloniae
 • Towarzystwo weszło w skład Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN)
 • Z biblioteki PTB skorzystała rekordowa liczba 1015 czytelników

1958

 • Odbył się 32. Zjazd PTB w Szczecinie
 • Uchwalono nowy regulamin przyjmowania członków honorowych PTB

1959

 • Odbył się 33. Zjazd PTB w Olsztynie
 • Odbył się Zjazd Sekcji Dendrologicznej PTB we Wrocławiu
 • Nawiązano bliskie kontakty między dendrologami Polski i Czechosłowacji
 • Opracowano i uchwalono regulamin przyjmowania honorowych członków zagranicznych
 • Towarzystwo liczy 1121 członków

1960

 • Odbył się 34. Zjazd PTB w Toruniu
 • W Mlyňanach na Słowacji odbył się pierwszy polsko-czechosłowacki Zjazd Sekcji Dendrologicznych Towarzystw Botanicznych. Dał on początek Kongresom Dendrologicznym Krajów Socjalistycznych
 • PTB przejmuje z powrotem swoje czasopisma od PWN, pozostawiając PWN jedynie ich realizację

1961

 • Odbył się 35. Zjazd PTB w Łodzi
 • Podjęto uchwałę, by Walne Zgromadzenia Delegatów i Zjazdy PTB odbywały się co dwa lata
 • Towarzystwo liczy 905 członków

Lata 1962–1971

1962

 • Uchwalono, by zagranicznych członków zwanych korespondentami nazywać członkami honorowymi

1963

 • Odbył się 36. Zjazd PTB we Wrocławiu
 • 13 lutego umiera prof. B. Hryniewiecki, pierwszy Prezes PTB

1964

 • Odbył się 37. Zjazd PTB w Lublinie
 • Na wniosek prof. Z. Czubińskiego członkowie licznych oddziałów PTB objęli badaniami i merytoryczną opieką rezerwaty przyrody w Polsce
 • Towarzystwo liczy 812 członków

1965

 • Odbyła się w Karpaczu konferencja, na której zapoczątkowano bliską współpracę Sekcji Fizjologii Roślin PTB z analogiczną Sekcją funkcjonującą w obrębie Czechosłowackiego Towarzystwa Botanicznego
 • Ukazał się pierwszy numer czasopisma Acta Mycologica (pod redakcją A. Skirgiełło)

1967

 • Odbył się 38. Zjazd PTB w Poznaniu

1969

 • Odbył się 39. Zjazd PTB w Gdańsku
 • Stan księgozbioru biblioteki Towarzystwa osiągnął 25 000 pozycji bibliotecznych
 • Sekcja Fizjologii Roślin zmienia nazwę i staje się Sekcją Fizjologii i Biochemii Roślin PTB

1971

 • Odbył się 40. Zjazd PTB w Szczecinie
 • Sekcja Ekologii i Socjologii Roślin zmieniła nazwę i stała się Sekcją Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej PTB

Lata 1972–1981

1972

 • Odbył się 41. Zjazd PTB w Warszawie, podczas którego świętowano jubileusz 50-lecia Towarzystwa. Wzięła w nim udział rekordowa w dotychczasowej historii PTB liczba 400 uczestników
 • Z inicjatywy prof. Jadwigi Siemińskiej została powołana do życia Sekcja Fykologiczna
 • Ukazało się rocznicowe opracowanie 50 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego podsumowujące działalność PTB. Wydano także okolicznościową kartkę pocztową
 • Mennica Państwowa wybiła pierwszy egzemplarz odznaki PTB, którą mieli prawo nosić wszyscy członkowie Towarzystwa
 • Prace drukowane w czasopiśmie Acta Societatis Botanicorum Poloniae zaczęły ukazywać się wyłącznie w języku angielskim

1973

 • Odbył się 42. Zjazd PTB w Krakowie
 • Powołano Sekcję Ogrodów Botanicznych i Arboretów oraz Sekcję Anatomii, Cytologii i Embriologii Roślin PTB
 • Liczba instytucji naukowych wymieniających czasopisma z biblioteką PTB wyniosła 419 kontrahentów

1974

 • Powołano Oddział Kielecki PTB
 • Właścicielem czasopism PTB stał się ich wydawca – Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Opublikowano rekordową w dotychczasowej historii PTB objętość czasopism – aż 210 arkuszy
 • Liczba tytułów wymienianych na bieżąco przez bibliotekę PTB z kontrahentami z Polski i zagranicy wyniosła 497 wydawnictw ciągłych i jednostkowych, w tym 316 przysłano z tzw. krajów kapitalistycznych

1975

 • Odbył się 43.  PTB w Toruniu
 • Powołano Oddział Śląski PTB w Katowicach

1976

 • Po 23 latach wspierania finansowego, Polska Akademia Nauk zaprzestała przydzielania funduszy na akcję popularyzacji wiedzy botanicznej

1977

 • Odbył się 44. Zjazd Towarzystwa w Olsztynie. Odtąd Walne Zgromadzenia Delegatów PTB będą zwoływane co 3 lata

1978

 • Weszły w życie nowe regulacje prawne PTB: Statut (ustalający m. in. kategorię członków wspierających i ograniczający pełnienie funkcji prezesa do dwu kolejnych trzyletnich kadencji) oraz nowe regulaminy wewnętrzne PTB
 • Powołano Sekcję Briologiczną PTB
 • Ukazał się pierwszy numer wewnętrznego biuletynu informacyjnego Towarzystwa: Komunikat Zarządu Głównego PTB, rozsyłanego przez oddziały do wszystkich członków naszego stowarzyszenia
 • Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin PTB przystąpiła do Federation of European Societies of Plant Biology
 • W oparciu o nowy podział administracyjny kraju ustalono zasięg terytorialny poszczególnych oddziałów PTB

1979

 • Powołano Sekcję Karpologiczną PTB
 • Zarząd Główny PTB podejmuje uchwałę o powołaniu Archiwum PTB i funkcji Archiwisty przy Zarządzie Głównym PTB

1980

 • Odbył się 45. Zjazd PTB w Lublinie
 • Ustanowiono Medal im. Prof. Władysława Szafera, przyznawany autorom najwybitniejszych prac z dziedziny botaniki [WB 33(2), 1989]
 • W dniach 10–11.05.1980 w Mikołajkach odbyło się I Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB

1981

 • Powołano Oddział Skierniewicki PTB
 • Uchwalono tekst stanowiska Towarzystwa wobec aktualnych spraw ochrony przyrody w Polsce, przekazany później do najwyższych władz państwowych
 • W maju 1981 r. nad jeziorem Bachotek koło Brodnicy odbyło się II Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB pod hasłem „Zbiorowiska glonów rzek i zbiorników zaporowych”

Lata 1982–1991

1982

 • Wprowadzenie w Polsce stanu wojennego w dniu 13.12.1981 r. spowodowało zawieszenie do marca 1983 działalności wszystkich towarzystw, w tym również PTB. Jedynie Oddział Krakowski, zorganizował 22 posiedzenia referatowe (na podstawie każdorazowo uzyskiwanych zezwoleń)
 • W okresie stanu wojennego zawieszono działalność wydawniczą Towarzystwa, co spowodowało powstanie dużych zaległości w wydawaniu wszystkich czasopism PTB
 • Z powodu stanu wojennego odwołano mający się odbyć w Warszawie III Kongres Federation of European Societies of Plant Physiology

1983

 • Odbył się 46. Zjazd PTB we Wrocławiu
 • Powołano Sekcję Historii Botaniki i Sekcję Lichenologiczną PTB
 • Sekcja Paleobotaniczna PTB weszła w skład International Commission for Palynology
 • W związku z inflacją uchwalono znaczną podwyżkę wysokości składek członkowskich – z 72 na 540 zł (wysokość składki dla członków zwyczajnych wraz z obowiązkową prenumeratą Wiadomości Botanicznych)
 • Oddział Łódzki PTB rozpoczął organizowanie dla szkół corocznych konkursów dendrologicznych „Znam drzewa i krzewy”

1984

 • W obrębie Sekcji Dendrologicznej PTB powołano Grupę Rośliny Wrzosowate
 • W czerwcu 1984 w Iławie odbyło się III Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB
 • W roku 1984 Towarzystwo liczyło 959 członków zwyczajnych (ogólna liczba członków krajowych – 1254)

1985

 • Liczba pozycji katalogowych zgromadzonych w księgozbiorze biblioteki PTB przekroczyła 37 000
 • W dniach 16–17.05.1985 w Gołyszu odbyło się IV Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB

1986

 • W Łodzi odbył się 47. Zjazd PTB pod hasłem „Zasoby genowe roślin, perspektywy badawcze, wykorzystanie i ochrona”
 • W dniach 8–11.05.1986 w Charzykowach odbyło się V Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB
 • Towarzystwo liczy 1268 członków

1987

 • Dzięki inicjatywie Zarządu Głównego PTB umożliwiono około 50 członkom Towarzystwa wzięcie udziału w XIV Międzynarodowym Kongresie Botanicznym w Berlinie oraz zorganizowano w Polsce 3 pokongresowe sesje terenowe
 • W maju 1987 r. w Jastarni odbyło się VI Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB

1988

 • W dniach 12–15.05.1988 nad jeziorem Piaseczno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie) odbyło się VII Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB

1989

 • W Katowicach odbył się 48. Zjazd PTB pod hasłem „Roślina a środowisko” [WB 34(3),1990]
 • Wyróżniono pierwszych laureatów Medalu im. Prof. W. Szafera
 • Likwidacja Biura Wydawnictw i Rozpowszechniania Nauki PAN spowodowała problemy w działalności wydawniczej Towarzystwa
 • W dniach 25–28.05.1989 nad jeziorem Wigry odbyło się VIII Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB

1990

 • Ukazał się pierwszy zeszyt Rocznika Roślin Wrzosowatych
 • Odbyło się IX Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB

1991

 • Czasopismo Wiadomości Botaniczne uzyskało nową szatę graficzną
 • Podjęto decyzję o wydzieleniu Biuletynu będącego działem Wiadomości Botanicznych i utworzeniu osobnego czasopisma pod nazwą Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów
 • W Bukownie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej odbyło się X Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB

Lata 1992–2001

1992

 • W Kielcach odbył się 49. Zjazd PTB pod hasłem „Roślina a człowiek”
 • We współpracy z Komitetem Botaniki PAN powołano Komisję ds. Terminologii i Nomenklatury Botanicznej
 • Ukazał się pierwszy numer czasopisma Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów
 • W miejsce Polskiej Akademii Nauk, finansowanie wydawnictw PTB przejął Komitet Badań Naukowych (KBN)
 • Dnia 28.11.1992 zawieszona została działalność Sekcji Karpologicznej PTB

1993

 • W maju 1993 w Płocicznie odbyło się XII międzynarodowe Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB pt. „Ekologia i taksonomia glonów. Zielone Płuca Polski”

1994

 • Walne Zgromadzenie Delegatów w Kielcach uchwaliło nowy Statut PTB oraz Regulamin Medalu im. Prof. B. Hryniewieckiego
 • Powołano Sekcję Kultur Tkankowych Roślin PTB
 • W związku z jubileuszem 70-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego zorganizowano Zjazd Sekcji Dendrologicznej PTB w Lublinie
 • Członkowie Sekcji Lichenologicznej PTB zorganizowali X Zjazd lichenologów polskich
 • Zmieniono szatę graficzną stron tytułowych Acta Mycologica i Rocznika Dendrologicznego
 • Działająca w obrębie Sekcji Dendrologicznej PTB Grupa Rośliny Wrzosowate wydała 5. numer Rocznika Roślin Wrzosowatych
 • We wrześniu 1994 w Olsztynie i Starych Jabłonkach odbyło się XIII Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB

1995

 • W dniach 26.06–1.07.1995 w Krakowie odbył się jubileuszowy 50. Zjazd PTB pod hasłem „Szata roślinna Polski w procesie przemian”. Zjazdowi towarzyszyło XVI Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB
 • Na uroczystym otwarciu Zjazdu po raz pierwszy wręczono Medal im. Prof. B. Hryniewieckiego wyróżniając nim 8 naukowców i 2 instytucje
 • Pobity został kolejny rekord rocznej objętości wydawnictw Towarzystwa, która wyniosła łącznie około 300 arkuszy
 • Oficjalne rozwiązano Sekcję Karpologiczną PTB

1996

 • Ze względów formalnych nazwę czasopisma Erica (taką samą nazwę nosił periodyk wydawany w Czechach) zmieniono na Erica Polonica
 • W dniach 10–12.05.1996 w Lublinie, Krasnobrodzie i Zwierzyńcu odbyło się XV Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB
 • W 1996 roku Towarzystwo liczyło 1339 członków

1997

 • W ramach inauguracji obchodów 75-lecia PTB w Warszawie odbyła się sesja jubileuszowa, połączona z wystawą wydawnictw PTB i wystawą fotograficzną pt. „Świat roślin na różnych poziomach organizacji życia widziany oczami botaników” Warszawa, 5.12.1997
 • Wydano opracowanie 50 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego na Ziemi Łódzkiej (oficjalny rok wydania – 1996)
 • W maju 1997 we Wdzydzach Kiszewskich odbyło się XVI Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB „Przyczyny i skutki zakwitów sinic i glonów”

1998

 • W Gdańsku odbył się 51. Zjazd PTB pod hasłem „Botanika polska u progu XXI wieku”
 • Zorganizowano 11 ogólnopolskich sesji, sympozjów i konferencji naukowych w tym XVII Sympozjum Sekcji Fykologicznej „Glony jako uniwersalne bioindykatory degradacji środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem estuarium Odry”
 • W związku z brakiem możliwości finansowania zrezygnowano z wydawania czasopisma Erica Polonica

1999

 • Zorganizowano 15 ogólnopolskich spotkań naukowych
 • Odbyło się XVIII Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB „Bioróżnorodność flory glonów i sinic jako metoda oceny środowiska wodnego” – Wólka Milanowska, 6–9.05.1999
 • W 1999 roku Towarzystwo liczyło 1417 członków

2000

 • Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału Poznańskiego PTB, które odbyło się 19.04.2000 r., powołano kapitułę Medalu im. prof. Zygmunta Czubińskiego [WB 44(3/4),2000]
 • Zorganizowano 18 ogólnopolskich spotkań naukowych
 • Odbyło się XIX Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB „Ekologia i taksonomia glonów – małżeństwo z rozsądku?” – Tleń, 11–14.05.2000

2001

 • W Poznaniu odbył się 52. Zjazd PTB pod hasłem „Botanika w dobie biologii molekularnej”. Zjazdowi towarzyszyło sympozjum „Molekularne podstawy struktury i funkcji komórki roślinnej”, sympozjum „Edukacja botaniczna na poziomie akademickim” oraz XX Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB
 • Wyróżniono pierwszych laureatów Medalu im. Prof. Zygmunta Czubińskiego
 • Na posiedzeniu Zarządu Głównego PTB w dniu 23.09.2001 r. w Poznaniu powołano Sekcję Pteridologiczną pod przewodnictwem prof. Haliny Piękoś-Mirkowej
 • Zorganizowano 15 ogólnopolskich spotkań naukowych
 • Towarzystwo liczy 1430 członków

Lata 2002–2011

2002

 • W dniach 13–16.06.2002 odbyło się XXI międzynarodowe Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB pt. „Glony różnych ekosystemów – problemy ochrony, ekologii i taksonomii” – Sosnówka Górna, Karpacz

2003

 • Odbyło się XXII międzynarodowe Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB „Glony a stan biologii wód. Zagrożenie czy sprzymierzeńcy?” – Olsztyn (Mierki), 15–18.05.2003 (organizatorzy: Sekcja Fykologiczna i Oddział Olsztyński PTB)
 • Towarzystwo liczy 1410 członków

2004

 • W dniach 6–11.09.2004 w Toruniu i Bydgoszczy odbył się 53. Zjazd PTB pod hasłem „Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury”. Zjazdowi towarzyszyło XXIII Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB
 • W dniach 23–27.08.2004 w Krakowie odbył się 14th Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology, w organizacji którego udział wzięli Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin oraz Oddział Krakowski PTB
 • Działalność rozpoczął internetowy serwis botaniczny Lonicera (http://www.lonicera.hg.pl), prowadzony przez członków Oddziału Szczecińskiego PTB

2005

 • Zorganizowano 6 międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowych, w tym XXIV międzynarodowe Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB „Toxic cyanobacteria – problem of the future” – Krynica Morska, 9–22.05.2005
 • Ukazała się książka pt. Botanika w Toruniu i Bydgoszczy. Z przeszłości i teraźniejszości opracowana przez Oddziały Toruński i Bydgoski PTB
 • Powołano Sekcję Aerobiologiczną PTB
 • Rozpoczęto komputerowe katalogowanie zbiorów biblioteki PTB
 • Towarzystwo liczy 1329 członków

2006

 • Zorganizowano 10 konferencji i warsztatów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym
 • Własne strony internetowe otworzyły: czasopismo Rocznik Dendrologiczny, Oddział Bydgoski, Poznański i Szczeciński PTB oraz Sekcje Historii Botaniki, Kultur Tkankowych Roślin i Lichenologiczna PTB
 • Udostępniono katalog zbiorów biblioteki PTB w wersji elektronicznej. W księgozbiorze biblioteki znajdowało się: 6628 woluminów wydawnictw zwartych (w tym 19 woluminów starodruków), 18 023 odbitek i broszur oraz 21 440 woluminów (należących do 815 tytułów) wydawnictw ciągłych
 • XXV Zjazd Fykologów „Glony i ich zmiany w czasie” odbył się w dniach 16–19 maja 2006 roku w Poznaniu i nad jeziorem Łagowskim położonym na Ziemi Lubuskiej. Był ostatnim zjazdem tej Sekcji w związku z wyodrębnieniem się z PTB Polskiego Towarzystwa Fykologicznego (PTF)
 • Wobec rezygnacji członków Zarządu Sekcji Fykologicznej z pełnionych funkcji i braku nowych kandydatów, działalność Sekcji zostaje zawieszona

2007

 • W dniach 3–9.09.2007 w Szczecinie odbył się 54. Zjazd PTB pod hasłem „Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy”. Sesje terenowe odbywały w najcenniejszych obiektach przyrodniczych zachodniej części Pomorza. Zjazdowi towarzyszyło 1th International Symposium „Flora, Vegetation and Lanscape of Pomerania”, zorganizowana w dniach 6–8.09.2007
 • W tym samym roku zorganizowano 8 konferencji i warsztatów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym m.in. XXVI Międzynarodową Konferencję Fykologiczną „Alga in ecological quality of water assessment” – Lublin, 17–20.05.2007
 • W październiku pożegnaliśmy Panią prof. Alinę Skirgiełło, która przez ponad 70 lat brała czynny udział w życiu naukowym naszego Towarzystwa. Pani Profesor była założycielką Sekcji Mykologicznej PTB i przewodniczącą Zarządu Sekcji przez kolejnych 51 lat. Założyła i przez 42 lata sprawowała funkcję redaktora naczelnego czasopisma Acta Mycologica

2008

 • Sekcja Anatomii, Cytologii i Embriologii Roślin PTB zmieniła nazwę na Sekcja Struktury i Rozwoju Roślin
 • Oddział Warszawski PTB utworzył własną stronę internetową
 • Dla zwiększenia poczytności i dostępu do czasopism wydawanych przez PTB, podjęto decyzję o konieczności udostępnienia on-line pełnych tekstów artykułów opublikowanych w czasopismach wydawanych przez Towarzystwo

2009

 • W związku z odtworzeniem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i rezygnacją z pełnienia funkcji przez redaktorów Rocznika Dendrologicznego oraz Biuletynu Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów wydawanie tych czasopism zostało zawieszone.
 • Członkowie Zarządu Sekcji Dendrologicznej PTB zrezygnowali z pełnienia swoich funkcji

2010

 • W dniach 6–12.09.2010 w Warszawie odbył się 55. Zjazd PTB pod hasłem „Planta – in vivo, in vitro et in silico”. Szczególną frekwencją cieszyła się sesja poświęcona nadchodzącemu jubileuszowi 90-lecia prof. Władysława Matuszkiewicza. W 11 sesjach terenowych po Mazowszu, Polesiu, Podlasiu i Pojezierzu Litewskim udział wzięło blisko 200 uczestników
 • Po raz pierwszy w historii Towarzystwa streszczenia prezentowanych referatów i plakatów opublikowano w języku angielskim na łamach czasopisma Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Wśród materiałów konferencyjnych znalazła się także monografia pt. „Botanika w Warszawie. Zarys historyczny” autorstwa prof. T. Majewskiego, stanowiąca podsumowanie warszawskiej historii botaniki od XVII wieku po dzień dzisiejszy
 • Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PTB odbyły się wybory władz Towarzystwa, w wyniku których po raz pierwszy w historii PTB prezesem zostaje kobieta, prof. Elżbieta Romanowska z Uniwersytetu Warszawskiego
 • Z okazji 80-lecia urodzin prof. Krzysztofa Rostańskiego w dniu 15.10.2010 zorganizowano w Katowicach jubileuszową sesję naukową pt. „Współczesność i perspektywy taksonomii roślin w Polsce. Z wiesiołkiem w tle”. Wzięło w niej udział 788 uczestników

2011

 • Rozpoczęcie prac nad gruntowną reformą działalności wydawniczej i cyfryzacją wydawnictw PTB, prowadzonych odtąd przez kolejne lata
 • Zmiana polityki w zakresie finansowego wspierania działalności bibliotek przez MNiSW sprawiła, że biblioteka PTB od 2011 r. jest utrzymywana wyłącznie ze środków własnych Towarzystwa
 • W 2011 roku PTB przystąpiło do Federacji Polskich Towarzystw Naukowych, zrzeszającej 20 polskich stowarzyszeń o charakterze naukowym. W tym samym roku Towarzystwo zostało zaproszone do współpracy z EPSO (European Plant Science Organization), organizacji skupiającej około 200 instytucji, głównie z Europy i Azji
 • Dnia 3.02.2011 dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin obchodził prof. Zbigniew Podbielkowski – wybitny biolog, ekolog i fitogeograf z Oddziału Warszawskiego PTB. Wydany z tej okazji tomik poezji było współfinansowany ze środków Towarzystwa
 • W dniu 3.12.2011 Zarząd Główny PTB przyjął nowy formularz deklaracji członkowskiej PTB, zawierający oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych Towarzystwa
 • W roku 2011 zorganizowano 12 konferencji i warsztatów naukowych o charakterze ogólnopolskim
 • Uruchomiono cyfrową Platformę czasopism PTB, która umożliwiła składanie prac do redakcji, przekazywanie recenzji, śledzenie statusu pracy oraz jej opublikowanie. Pierwsze czasopismo funkcjonujące na Platformie to Acta Societatis Botanicorum Poloniae
 • Redakcja czasopisma Acta Agrobotanica zwiększyła w 2011 roku liczbę zeszytów wydawanych w ciągu roku z 2 do 4
 • W okresie od kwietnia do listopada 2011 roku przeprowadzono spis powszechny członków PTB. Na jego podstawie ustalono, że Towarzystwo liczy 877 członków. Największą liczbę członków posiadały Oddziały: Warszawski (165 członków), Krakowski (121 członków) i Poznański (96 członków). Najliczniejsza okazała się Sekcja Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej – przynależność do tej Sekcji zadeklarowały 303 osoby. Znaczący spadek liczebności Towarzystwa w 2011 roku to skutek wyjaśnienia sytuacji członków zalegających z opłacaniem składek

Lata 2012–2021

2012

 • Wydanie pierwszego w historii PTB zeszytu tematycznego Acta Societatis Botanicorum Poloniae pt. Ethnobotany of wild food plants”
 • Od połowy 2012 r. zostaje zawieszona międzynarodowa wymiana czasopism drukowanych.
 • Utworzenie nowej witryny PTB w oparciu o platformę WordPress
 • W dniu 19.03.2012 odbyła się Uroczystość Odnowienia Doktoratu prof. Macieja Zenktelera (UAM w Poznaniu), pioniera technik in vitro w hodowli roślin oraz twórcy polskiej embriologii eksperymentalnej, wieloletniego przewodniczącego Oddziału Poznańskiego PTB
 • Dnia 16.05.2012 odbył się benefis z okazji 90-tych urodzin wieloletniego członka PTB, prof. Dominika Fijałkowskiego. Współorganizatorem uroczystości był Oddział Lubelski
 • W ramach realizacji zadań wynikających ze współpracy PTB z European Plant Science Organization, dnia 18.05.2012 zorganizowano pierwszą międzynarodową akcję „Fascination of Plants Day”. Wzięły w niej udział Oddziały: Białostocki, Bydgoski, Lubelski, Łódzki, Olsztyński, Skierniewicki, Śląski, Warszawski, Wrocławski oraz Sekcja Mikologiczna i Sekcja Lichenologiczna. Przygotowano wykłady, wystawy i wycieczki dydaktyczne, a także plakaty i zakładki promujące akcję
 • W dniu 8.12.2012 na posiedzeniu Zarządu Głównego PTB podjęto decyzję w sprawie utworzenia wspólnej Redakcji Technicznej Wydawnictw PTB

2013

 • Ustanowienie i przyznanie po raz pierwszy Nagrody PTB dla młodych badaczy
 • Dnia 18.05.2013 pod auspicjami European Plant Science Organization została zorganizowana druga edycja międzynarodowej akcji „Fascination of Plants Day”
 • W Olsztynie odbył się 56. Zjazd PTB pod hasłem „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych”
 • Wydanie po raz ostatni drukowanej wersji Wiadomości Botanicznych
 • Podczas 56. Zjazdu nastąpiła reaktywacja Zarządu Sekcji Dendrologicznej PTB

2014

 • Powołanie Sekcji Taksonomii Roślin Naczyniowych PTB. Sekcja powstała z inicjatywy prof. Adama Zająca, na mocy uchwały ZG z dnia 5.04.2014 r.
 • Wprowadzenie logotypu na okładkę Acta Societatis Botanicorum Poloniae, który przedstawia niezdeterminowany wzrost merystemu apikalnego rośliny, wytwarzającego w regularnej kolejności boczne zawiązki organów
 • Wydanie po raz ostatni drukowanej wersji Acta Mycologica

2015

 • Wydanie pierwszego zeszytu tematycznego Acta Agrobotanica pt.„Airborne allergenic pollen – across geographical regions”
 • Wprowadzenie logotypu na okładkę Acta Agrobotanica
 • Wydanie po raz ostatni drukowanej wersji Acta Societatis Botanicorum Poloniae i Acta Agrobotanica
 • Czasopismo ASBP osiąga najwyższy w swojej dotychczasowej historii wskaźnik IF = 1,213

2016

 • Utworzenie cyfrowego Repozytorium PTB
 • Uruchomienie Newslettera rozsyłanego do wszystkich członków Towarzystwa.
 • Uruchomienie profilu ASBP w serwisie społecznościowym Twitter
 • Zaprzestanie bezpośredniego udostępniania zbiorów bibliotecznych. Zaoszczędzone środki przesunięto na rzecz cyfryzacji wydawnictw PTB i udostępniania ich on-line
 • Udostępnienie elektronicznej deklaracji wstąpienia do Towarzystwa
 • Zmiana systemu zarządzania środkami finansowymi Towarzystwa. Od kwietnia wszystkie operacje bankowe prowadzone są przez jeden wspólny rachunek bankowy
 • Rok upływa pod hasłem starań o dotację MNiSW na wydanie czasopism, co wynika ze zmiany procedur przyznawania środków na cele wydawnicze i kończy się wizytą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Środki na wydanie czasopism w 2016 r. zostały przyznane w dniu 27 grudnia
 • W Lublinie odbył się 57. Zjazd PTB pod hasłem „Botanika – tradycja i nowoczesność”
 • Walne Zgromadzenie Delegatów PTB wprowadziło zmiany do Statutu Towarzystwa i uchwaliło Statut w nowym brzmieniu

2017

 • Począwszy od 2017 roku, czasopismo Wiadomości Botaniczne (od tomu 61) stało się rocznikiem, a artykuły publikowane są w sposób ciągły
 • Zakończenie rozpoczętej w 2011 r. cyfryzacji wydawnictw PTB. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych oraz dotacji MNiSW na działalność upowszechniającą naukę
 • Stworzenie elektronicznego wykazu członków PTB
 • Udostępnienie „Strefy dla członków PTB”, która umożliwia wgląd w osobowe dane i ich aktualizację

2018

 • Zgromadzony w Bibliotece PTB księgozbiór, po uprzednim zrewidowaniu, przeniesiono do nowych pomieszczeń udostępnionych Towarzystwu przez Władze Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydanie po raz ostatni drukowanej wersji Monographiae Botanicae

2019

 • Powołanie Komisji ds. obchodów jubileuszu 100-lecia PTB
 • Rozpoczęcie modernizacji serwisów internetowych (strona główna, część administracyjna, repozytorium) oraz dalsza modernizacja działalności wydawniczej PTB celem dostosowania jej do ogólnoświatowego Planu S
 • W Krakowie odbył się 58. Zjazd PTB pod hasłem „Botanika bez granic”
 • W dniu 30.11.2019 r. Zarząd Główny jednogłośnie podjął uchwałę o rozpoczęciu procedury zmierzającej do wpisania PTB na listę Organizacji Pożytku Publicznego

2020

 • Uruchomienie profilu PTB w serwisie społecznościowym Twitter
 • Wdrożenie formatu XML JATS w czasopismach wydawanych przez PTB
 • Wprowadzenie logotypu będącego znakiem graficznym Wiadomości Botanicznych. Przedstawia on symbolicznie ujęty narys kwiatu polskiego endemitu – przytulii krakowskiej Galium cracoviense z rodziny marzanowatych
 • Wiadomości Botaniczne uzyskują nową szatę graficzną, wzorowaną na szacie pozostałych czasopism
 • Rozpoczęcie udostępniania informacji za pomocą serwisu społecznościowego Twitter
 • Powołanie Komisji Nadania Godności Członka Honorowego
 • Z powodu pandemii Covid-19 rozpoczęto organizowanie posiedzeń Zarządu Głównego, spotkań naukowych w oddziałach i sekcjach z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
 • Po raz pierwszy w historii Towarzystwa odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego. Zebranie było poświęcone wprowadzeniu zmian do Statutu celem wpisania PTB do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego

2021

 • Począwszy od 2021 roku, czasopisma Acta Societatis Botanicorum Poloniae (od tomu 90), Acta Agrobotanica (od tomu 74) oraz Acta Mycologica (od tomu 56) stały się rocznikami; artykuły są publikowane w sposób ciągły
 • W dniu 20 stycznia Towarzystwo uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
 • Uruchomienie domowej witryny Sekcji Mykologicznej
 • Z okazji 90-lecia urodzin oraz 65-lecia pracy naukowej prof. Tomasza J. Wodzickiego, wybitnego specjalisty w zakresie morfogenezy roślin drzewiastych, prezesa PTB w latach 1977–1983 i przewodniczącego Oddziału Warszawskiego w latach 1975–1977, w dniu 20 marca 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Głównego, którego uroczysta część została poświęcona Szacownemu Jubilatowi
 • Podział dotychczasowej funkcji redaktora wydawnictw PTB na redaktora wydawnictw ciągłych oraz redaktora wydawnictw zwartych. Powołanie 16 stycznia 2021 r. redaktora wydawnictw zwartych
 • Na wniosek Polskiego Towarzystwa Botanicznego w dniu 26 listopada Senat Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2022 Rokiem Botaniki

Lata 2022–

2022

 • W Warszawie odbył się LIX Zjazd PTB pod hasłem „Amor plantarum nos unit – Łączy nas umiłowanie roślin”. Zjazd i obchody rocznicowe zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • W dniu 27 czerwca, w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie odbyła się uroczystość odsłonięcia głazu pamiątkowego dedykowanego pamięci założycieli PTB
 • W dniu 28 czerwca w Auli im. Adama Mickiewicza Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu Stulecia PTB. W Ogrodzie Botanicznym UW została odsłonięta wystawa pt. „100 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego”
 • Wydanie monografii jubileuszowej pt. Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022) pod redakcją Agnieszki Mostowskiej, Adama Rostańskiego i Anny Mikuły
 • W dniu 10 października, w Instytucie Biologii w Opolu, została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona wybitnemu geobotanikowi Josiasowi Braun-Blanquetowi
 • W dniu 3 grudnia, na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, wykładami znakomitych botaników, koncertem Chóru Wydziału Biologii UW oraz wystawą prac laureatów konkursu fotograficznego zatytułowanego „Piękno świata roślin, grzybów i śluzowców” celebrowano zakończenie Roku Botaniki.

2023

 • Wraz z początkiem roku ruszyły: nowa strona internetowa oraz nowy system redagowania i upowszechniania on-line artykułów czasopism wydawanych przez PTB.
 • 1 czerwca odbył się Krakowski Czwartek Botaniczny dedykowany Jubilatce prof. Annie Medweckiej-Kornaś z okazji setnej rocznicy Jej urodzin.  Spotkanie prowadzone przez prof. Stefanię Loster odbyło się w sali konferencyjnej im. Prof. Bogumiła Pawłowskiego w Instytucie Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie. Referat podsumowujący wieloletnią aktywność w zakresie organizacji sesji terenowych przez Sekcję Ogrodów Botanicznych i Arboretów PTB pt. “A my piękną wiosną… – 20 lat seminariów terenowych sekcji ogrodów botanicznych i arboretów PTB”, wygłosili dr Maria Lankosz-Mróz i prof. dr hab. Bogdan Zemanek.
 • Czasopismo Acta Agrobotanica weszło na listę “filadelfijską” uzyskując wskaźnik Impact Factor =1,2. Z tej okazji w dniu 14 października odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego PTB, w którym udział wzięli m.in. byli redaktorzy tegoż czasopisma: prof. Leszek Jankiewicz (redaktor w latach 1979-1985), prof. Marian Saniewski (1979-1998) i prof. Elżbieta Weryszko-Chmielewska (2004-2015).