Oddział Białostocki

Oddział Białostocki PTB został utworzony 2 maja 1952 roku przez grono naukowców pracujących na Akademii Medycznej oraz nauczycieli biologii ze szkół podstawowych i średnich z ówczesnego województwa białostockiego. Inicjatorem powołania jednostki terenowej PTB z siedzibą w Białymstoku był prof. Witold Sławiński, kierownik Zakładu Biologii Akademii Medycznej, doskonale łączący pracę zawodową z pasją naukową i aktywnością społeczną. Jego umiłowanie północno-wschodnich ziem Polski sprawiło, że ostatni etap swojego życia zawodowego związał z nowopowstającą uczelnią w Białymstoku. Z ogromnym zaangażowaniem opisywał zbiorowiska roślinne w rejonie Supraśla, tworzył Ogród Roślin Zielarskich przy parku Akademii i kształcił młodzież, którą potrafił skutecznie zachęcać do pracy naukowej. Kiedy został wybrany pierwszym przewodniczącym Zarządu Oddziału Białostockiego, otaczało go już liczne grono oddanej młodzieży i nieliczna wówczas kadra samodzielnych pracowników naukowych. O tym, że wielkie postaci tworzą historię Towarzystwa świadczy fakt, że wraz z osobą prof. W. Sławińskiego do Oddziału przystąpiło 63 członków sprawiając, że wczesne lata powojenne były najliczniejsze w jego historii. Aktualnie Oddział liczy 20 członków. Tworzą go botanicy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Instytutu PAN w Białowieży.

Podlasie, Jezioro Płaskie, Rygol (fot. Jakub Bobrowski, Grażyna Łaska)

Członkowie Oddziału prowadzą badania z zakresu fizjologii, embriologii i biochemii roślin, geobotaniki, ekologii krajobrazu, ekologii roślin, ochrony przyrody oraz paleobotaniki. Przedmiotem ich badań są również grzyby glebowe, wodne i niedoskonałe, a także porosty w północno-wschodniej Polsce. Członkowie Oddziału biorą także udział w propagowaniu wiedzy botanicznej na Podlasiu. Prowadzą wykłady, zajęcia laboratoryjne, wycieczki terenowe i wystawy fotograficzne dla uczniów, nauczycieli i innych mieszkańców Białegostoku. Uczestniczą w wydawaniu przewodników po ścieżkach edukacyjnych i biorą czynny udział w pracach na rzecz ochrony środowiska. Współpracują z Białowieskim, Biebrzańskim, Narwiańskim i Wigierskim Parkiem Narodowym oraz z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej i Suwalskim Parkiem Krajobrazowym. Udzielają konsultacji społecznych w zakresie ochrony środowiska, uczestniczą w ogólnopolskim monitoringu przyrodniczym gatunków i siedlisk Natura 2000, a także wykonują ekspertyzy badawcze i raporty oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Przewodniczący

  • dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB, Politechnika Białostocka

Wiceprzewodniczący

  • dr hab. Katarzyna Jadwiszczak, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Sekretarz

  • dr Zofia Tyszkiewicz, Politechnika Białostocka

Skarbnik

  • dr Ewa Oleńska, Uniwersytet w Białymstoku

Przewodniczący

  • dr hab. Danuta Drzymulska, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Sekretarz

  • dr Magdalena Fiłoc, Uniwersytet w Białymstoku
Politechnika Białostocka, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska