Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin

Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin powstała 19 września 1954 roku podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PTB w Lublinie. Przewodniczącym Zarządu Sekcji został prof. Franciszek Górski, a jej siedzibą Kraków. Wkrótce odbył się pierwszy zjazd Sekcji Fizjologii Roślin w Karpaczu. W 1969 roku Sekcja zmieniła nazwę, która obecnie brzmi: Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin.

Prowadzimy badania dotyczące procesów życiowych roślin oraz zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek i organów roślinnych. Analizujemy wpływ czynników stresowych na wzrost i rozwój roślin oraz sposoby percepcji i drogi przekazywania sygnałów środowiskowych. Badamy również funkcjonowanie hormonów roślinnych i fizjologię plonowania. Korzystamy z nowoczesnych metod z zakresu fizjologii, biochemii i biologii molekularnej.

Do Sekcji należy liczna grupa naukowców, których zainteresowania badawcze obejmują szeroko rozumianą fizjologię, biochemię, biologię molekularną roślin oraz dyscypliny pokrewne. Zakres działalności Sekcji to m.in. badania dotyczące procesów życiowych roślin, współzależności między strukturą i funkcją na poziomie komórki, tkanki i organu, wpływu abiotycznych i biotycznych czynników stresowych na wzrost i rozwój roślin, fizjologii plonowania oraz hormonów roślinnych, jak również badań prowadzonych w kulturach tkankowych in vitro, z wykorzystaniem mutantów i roślin transgenicznych. Wśród osób szczególnie zasłużonych dla powstania i rozwoju Sekcji należy wymienić prof. Franciszka Górskiego, prof. Kazimierza Bassalika, prof. Stefana Gumińskiego, prof. Adama Paszewskiego, prof. Alinę Kacperską-Lewak oraz prof. Elżbietę Romanowską. Za swoje zasługi dla rozwoju nauk fizjologicznych, Sekcji oraz całego Towarzystwa osoby te zostały wyróżnione godnością członka honorowego PTB.

Podstawową formą działalności Sekcji są spotkania o charakterze konferencji, a także warsztatów, w czasie których uczestnicy poznają najnowsze metody badań stosowane w fizjologii roślin. Członkowie Sekcji biorą także aktywny udział w spotkaniach naukowych organizowanych w siedzibach poszczególnych oddziałów PTB. Sekcja wchodzi w skład Federacji Europejskich Towarzystw Biologii Roślin (Federation of European Societies of Plant Biology, FESPB) i prowadzi stałą współpracę z Polskim Towarzystwem Biologii Eksperymentalnej Roślin.

Przewodniczący

  • dr hab. inż. Ewa Hanus-Fajerska, prof. URK, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wiceprzewodniczący

  • dr Renata Kurtyka, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sekretarz

  • dr hab. Maciej Grzesiak, prof. IFR, Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN

Członkowie

  • dr hab. Marzena Sujkowska-Rybkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
  • Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
  • 48 12 662 51 99
  • physiology@pbsociety.org.pl