Oddział Kielecki

Oddział Kielecki PTB powstał w 1979 roku. Członkowie Oddziału skupiają się głównie przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pierwszym przewodniczącym był prof. dr hab. Jan Jerzy Stanisławski. Aktualnie Oddział liczy 19 członków, należących głównie do Sekcji: Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej, Lichenologicznej, Mikologicznej oraz Fykologicznej.

Murawa w okolicach Buska, fot. Marek Kucharczyk

W 45-letniej historii Oddziału miało miejsce wiele wydarzeń naukowych – posiedzeń, wycieczek, konferencji, sympozjów, które można przedstawić jako tytuły, liczby, dane statystyczne, ale najważniejsi byli i są tworzący tę historię ludzie – botanicy Oddziału Kieleckiego. Wśród różnych aktywności jedną z ważniejszych jest udział członków Oddziału w organizacji i tworzeniu Ogrodu Botanicznego w Kielcach.  Ponadto członkowie aktywnie uczestniczą w pracach rad naukowych oraz organów opiniodawczych i doradczych związanych z ochroną szaty roślinnej regionu. Wykonują liczne ekspertyzy, opinie i opracowania dotyczące obiektów prawnie chronionych. Na podkreślenie zasługuje udział Członków w pracach na rzecz Okręgowego Komitetu Olimpiady Biologicznej, a także prowadzenie wycieczek terenowych dla młodzieży szkolnej i studentów, prelekcji i wykładów dla nauczycieli oraz sprawowanie opieki nad studenckimi kołami naukowymi.

Problematyka badawcza Członków Oddziału dotyczy głównie prac z zakresu fitogeografii i antropogenicznych przemian szaty roślinnej, a także ekologii, taksonomii, zagrożeń i ochrony wybranych grup roślin i grzybów na Wyżynie Małopolskiej, w innych rejonach Polski oraz poza granicami kraju.

Przewodniczący

  • mgr Agnieszka Skrzypczak, Ogrody Agnieszka Skrzypczak

Wiceprzewodniczący

  • dr hab. Janusz Łuszczyński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Sekretarz

  • dr Karolina Ruraż, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Skarbnik

  • dr hab. Anna Łubek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Przewodniczący

  • prof. dr hab. Renata Piwowarczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zastępca przewodniczącego

  • dr hab. Joanna Ślusarczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Sekretarz

  • dr Monika Podgórska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ogrody. Agnieszka Skrzypczak Sp. k.