Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Botaniczne (dalej PTB) z siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa ([encode_email]president@pbsociety.org.pl[/encode_email], https://pbsociety.org.pl/).
 2. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, z którą można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [encode_email]admin@pbsociety.org.pl[/encode_email].
 3. Dane osobowe członków i kandydatów chcących przystąpić do Stowarzyszenia PTB przetwarzane są w następujących celach:
  1. przystąpienia do Stowarzyszenia i realizacji zadań statutowych Administratora – na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia PTB polegającego na uprawnieniu do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do stwierdzenia czy kandydat na członka PTB spełnia wymogi ustalone w Statucie PTB, przyjęcia członków w poczet Stowarzyszenia oraz wypełniania celów statutowych PTB i celach statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  2. dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  3. informacyjnych – wizerunek (w przypadku wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku) oraz dane członków Stowarzyszenia PTB publikowane w celach statutowych i udostępniane na stronie internetowej Administratora pbsociety.org.pl w celu udzielenia informacji o jego członkach, promowania wizerunku i działalności Stowarzyszenia PTB – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia na podstawie – art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie PTB związani z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz usługi rozliczeniowo-podatkowe, którym zlecone zostały usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych – dane w tym zakresie będą przechowywane do końca okresu ewentualnych roszczeń bądź obrony przed nimi, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem
  2. sprostowania danych
  3. usunięcia danych
  4. ograniczenia przetwarzania danych
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu PTB.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku