Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Botaniczne (dalej PTB) z siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa (president@pbsociety.org.pl, https://pbsociety.org.pl/).
 2. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, z którą można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: admin@pbsociety.org.pl.
 3. Dane osobowe członków i kandydatów chcących przystąpić do Stowarzyszenia PTB przetwarzane są w następujących celach:
  1. przystąpienia do Stowarzyszenia i realizacji zadań statutowych Administratora – na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia PTB polegającego na uprawnieniu do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do stwierdzenia czy kandydat na członka PTB spełnia wymogi ustalone w Statucie PTB, przyjęcia członków w poczet Stowarzyszenia oraz wypełniania celów statutowych PTB i celach statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  2. dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  3. informacyjnych – wizerunek (w przypadku wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku) oraz dane członków Stowarzyszenia PTB publikowane w celach statutowych i udostępniane na stronie internetowej Administratora pbsociety.org.pl w celu udzielenia informacji o jego członkach, promowania wizerunku i działalności Stowarzyszenia PTB – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia na podstawie – art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie PTB związani z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz usługi rozliczeniowo-podatkowe, którym zlecone zostały usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych – dane w tym zakresie będą przechowywane do końca okresu ewentualnych roszczeń bądź obrony przed nimi, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem
  2. sprostowania danych
  3. usunięcia danych
  4. ograniczenia przetwarzania danych
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu PTB.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close