Sekcja Paleobotaniczna

Sekcja Paleobotaniczna powstała z inicjatywy prof. Władysława Szafera, 26 sierpnia 1955 roku, w czasie 29. Zjazdu PTB w Gdańsku.

Interesujemy się szeroko rozumianą przeszłością botaniczną Ziemi. Analizujemy szczątki roślin (np. ziarna pyłku, nasiona, drewno, liście) odnalezione na stanowiskach archeologicznych oraz zachowane w osadach naturalnego pochodzenia z różnych okresów geologicznych. Dzięki nim możemy poznać historię roślinności oraz długookresowe przemiany środowiska przyrodniczego, zachodzące pod wpływem czynników naturalnych i działalności człowieka.

Profil naukowy Sekcji ukierunkowany jest przede wszystkim na badania szczątków roślin kopalnych ze stanowisk archeologicznych i zachowanych w skałach pochodzących ze wszystkich er geologicznych oraz na analizy współczesnych pozostałości roślinnych (np. współczesny opad pyłku). Badania paleobotaniczne prowadzą do odtworzenia ewolucji roślin oraz przemian szaty roślinnej i środowiska przyrodniczego w przeszłości. Do Sekcji należą przyrodnicy reprezentujący różne dyscypliny naukowe – w większości są botanikami, ale zaliczają się do nich również biolodzy innych specjalności oraz archeolodzy, geografowie i geolodzy. Spotkania Sekcji dają możliwość wymiany informacji o najnowszych badaniach, metodach i osiągnięciach w całej, szeroko pojętej nauce o ewolucji środowiska przyrodniczego. Zazwyczaj współorganizatorami posiedzeń Sekcji są Komitet Badań Czwartorzędu PAN i Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN. Spotkania te są często połączone z wyprawami terenowymi do miejsc depozycji szczątków w naturze (np. odkrywki geologiczne i kopalnie) lub zwiedzaniem ekspozycji archeologicznych i muzeów zawierających okazy z przeszłych epok geologicznych. Dotychczasowe sesje dotyczyły m.in. badań paleobotanicznych Górnego Śląska (integralną częścią spotkania było zwiedzanie kopalni węgla kamiennego) oraz ważnych wydarzeń naukowych, takich jak  50. rocznica opublikowania pierwszego polskiego podręcznika palinologii  (konferencja połączona ze zwiedzaniem Muzeów Paleobotanicznych Instytutów Botaniki UJ i IB PAN w Krakowie).

Przewodniczący

  • prof. dr hab. Irena Pidek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wiceprzewodniczący

  • dr hab. Danuta Drzymulska, Uniwersytet w Białymstoku

Sekretarz

  • mgr Artur Górecki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii