Medal im. Prof. Zygmunta Czubińskiego

Medal im. Prof. Zygmunta Czubińskiego jest wyróżnieniem przyznawanym od 2001 roku za wybitne osiągnięcie z zakresu geobotaniki, którego podstawą jest oryginalna koncepcja naukowa. Medalem wyróżnia się monografie, monotematyczne cykle publikacji, atlasy i mapy geobotaniczne wyrażające w sposób syntetyczny wiedzę o szacie roślinnej, florze lub roślinności dowolnego regionu w Polsce lub całej Polski. Medal przyznaje Polskie Towarzystwo Botaniczne na wniosek Kapituły Medalu powoływanej przez Oddział Poznański PTB. Jest przyznawany raz na 3 lata kadencji władz PTB i ma charakter indywidualny lub zespołowy. Członkostwo w PTB nie jest warunkiem koniecznym do wyróżnienia Medalem.

Wnioski o wyróżnienie Medalem im. Prof. Zygmunta Czubińskiego mogą zgłaszać Zarządy Oddziałów i Sekcji oraz członkowie honorowi i zwyczajni PTB. Wnioski przygotowane zgodnie z załącznikiem do regulaminu należy składać do Sekretarza Generalnego PTB w okresie całej kadencji, ale nie później niż do 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego kolejny Zjazd PTB.

Medal im. Prof. Zygmunta Czubińskiego

2001

 • zespół w składzie: prof. Władysław Matuszkiewicz, prof. Janusz B. Faliński, prof. Andrzej S. Kostrowicki, prof. Jan M. Matuszkiewicz, prof. Romuald Olaczek, prof. Teofil Wojterski – za dzieło pt. Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa przeglądowa 1:300 000
 • zespół w składzie: prof. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa, prof. Tomasz Goslar, prof. Teresa Madeyska, prof. Leszek Starkel – za dzieło pt. Lake Gościąż, central Poland. A monographic study. Part 1
 • Instytut Dendrologii PAN w Kórniku – za serię pt. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce pod red. Stefana Białoboka, Zygmunta Czubińskiego i Kazimierza Browicza
 • prof. Jacek Herbich – za dzieło pt. Przestrzenno-dynamiczne zróżnicowanie dolin w krajobrazie młodoglacjalnym na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego
 • prof. Bogdan Jackowiak – za dzieło pt. Struktura przestrzenna flory dużego miasta. Studium metodyczno-problemowe
 • prof. Barbara Sudnik-Wójcikowska – za dzieło pt. Czasowe i przestrzenne aspekty procesu synantropizacji na przykładzie wybranych miast Europy Środkowej
 • prof. Zdzisława Wójcik – za dzieło pt. Zbiorowiska segetalne Pojezierza Suwalskiego oraz za całość dorobku naukowego

2004

 • dr Hanna Piotrowska – za monografię pt. Zróżnicowanie i dynamika nadmorskich lasów i zarośli w Polsce wydaną w 2003 r. przez Wydawnictwo Naukowe Bogucki w Poznaniu
 • prof. dr hab. Stanisław Cieśliński – za pracę pt. Atlas rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce północno-wschodniej opublikowaną w 2003 r. w Phytocoenosis – Supplementum Cartographiae Geobotanicae

2007

 • dr hab. Agnieszka Popiela – za dzieło pt. Phytogeographic aspects of the occurrence of forest vascular plant species in Pomerania (northwest Poland) opublikowane w 2004 roku w serii wydawniczej Botanische Jahrbücher für Systematik
 • dr hab. Barbara Tokarska-Guzik – za dzieło pt. The establishment and spread of alien plant species (kenophytes) in the flora of Poland wydane w 2005 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • dr Adam Stebel – za dzieło pt. The mosses of the Beskidy Zachodnie as a paradigm of biological and environmental changes in the flora of the Polish Western Carpathians wydane przez Wydawnictwo Sorus w Poznaniu
 • dr hab. Andrzej Brzeg – za dzieło pt. Zespoły kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1962 w Polsce wydane przez Bogucki Wydawnictwo Naukowe w Poznaniu

2010

 • dr hab. Władysław Danielewicz – za dzieło pt. Ekologiczne uwarunkowania zasięgów drzew i krzewów na aluwialnych obszarach doliny Odry wydaną w 2008 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • dr hab. Janusz Łuszczyński, prof. UJK – za dzieło pt. Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts. opublikowaną w 2007 r. w serii Monographiae Botanicae

2013

 • dr Anna Zalewska – za dzieło Ecology of Lichens of the Puszcza Borecka Forest (NE Poland), wydane w 2012 r. przez Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

2016

 • dr Alicja Barć, dr hab. Andrzej Brzeg, prof. UAM, dr hab. Aldona K. Uziębło, prof. dr hab. Stanisław Wika – za dzieło The upland mixed fir coniferous forest Abietetum albae Dziubałtowski 1928 in the central part of the Cracow-Częstochowa Upland, wydane w 2015 r. przez Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • redaktorzy (prof. dr hab. Adam Zając i prof. dr hab. Maria Zając) oraz autorzy (dr Wacław Bartoszek, Stefan Gawroński, dr hab. Kinga Kostrakiewicz-Gierałt, dr Maciej Kozak, dr hab. Józef Mitka, prof. UJ, dr hab. Agnieszka Nobis, dr hab. Marcin Nobis, dr hab. Krzysztof Oklejewicz, prof. UR, dr hab. Alina Stachurska-Swakoń, dr Marian Szewczyk, prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, prof. dr hab. Krystyna Towpasz, prof. dr hab. Bogdan Zemanek) dzieła pt. Rozmieszczenie kenofitów w Karpatach polskich i na ich przedpolu, wydanego w 2015 r. przez Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2019

 • dr hab. Krzysztof Banaś – za monografię pt. The principal regulators of vegetation structure in lakes of north-west Poland. A new approach to the assembly of macrophyte communities, wydaną w 2016 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

2022

 • zespół w składzie: prof. dr hab. Wiesław Mułenko (UMCS), dr Kamila Bacigálová (Slovak Academy of Scences), dr Monika Kozłowska (UMCS), dr Urszula Świderska-Burek (UMCS), dr Agata Wółczańska (UMCS), dr Maria Alicja Chmiel (UMCS) – za pracę pt. The microfungi of the Tatra Mountains and surrounding areas. An annotated catalogue, wydaną w 2020 r. przez Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Monika Podgórska (UJK w Kielcach) – za pracę pt. The forest flora and vegetation on post-mining mounds in the northern foreland of the Świętokrzyskie Mountains. The vascular plant species as indicators of former iron ore mining areas wydaną w 2019 r. przez Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek, prof. uczelni (UKW w Bydgoszczy) – za pracę pt. Szata roślinna wybranych fragmentów dolin Noteci i Kanału Bydgoskiego jako efekt zróżnicowania warunków siedliskowych i gospodarki człowieka wydaną w 2019 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Skład Kapituły Medalu im. Prof. Zygmunta Czubińskiego (2023-2025)

 • Dziekan
  prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Sekretarz
  dr hab. Zbigniew Celka, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Członkowie
  dr hab. Władysław Danielewicz, prof. UPP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  prof. dr hab. Czesław Hołdyński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  dr hab. Zygmunt Kącki, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
  prof. dr hab. Agnieszka Popiela, Uniwersytet Szczeciński
  prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, Uniwersytet Śląski w Katowicach