Sekcja Struktury i Rozwoju Roślin

Sekcja Struktury i Rozwoju Roślin została powołana 12 września 1973 r. podczas obrad 42. Zjazdu PTB w Krakowie jako Sekcja Anatomii, Cytologii i Embriologii Roślin (pod tą nazwą działała do 18.10.2008 r.). Jej przewodniczącą została prof. Maria Skalińska, promotorka krakowskiej szkoły cytologii i embriologii roślin, w świecie nauki znana przede wszystkim z prac dotyczących cytogenetyki gatunków z rodzaju Aquilegia i ich mieszańców oraz eksperymentalnie uzyskanych poliploidów.

Badamy rozwój roślin od zarodka po samodzielny organizm zdolny do rozmnażania. Analizujemy sposób powstawania, budowę i funkcjonowanie organów, tkanek i komórek roślinnych. Naszym celem jest poznanie mechanizmów wzrostu i różnicowania roślin. Wiedza ta ma duże znaczenie praktyczne, ponieważ pozwala na zwiększenie produktywności roślin uprawnych oraz podnoszenie ich odporności na czynniki chorobotwórcze i niesprzyjające warunki środowiska.

Problematyka badawcza Sekcji obejmuje szerokie spektrum zagadnień morfogenezy roślin, a działania jej członków skupiają się na tworzeniu platformy integrującej badaczy zajmujących się tą problematyką, a także wspieraniem współpracy międzyśrodowiskowej, co umożliwia wymianę myśli i idei naukowych oraz ułatwia dostęp do najnowszych technik badawczych. Realizowane zagadnienia naukowe dotyczą różnorodnej problematyki związanej z embriologią, cytologią, anatomią i histogenezą roślin z uwzględnieniem mechanizmów biofizycznych i biochemicznych oraz molekularnych podstaw procesów wzrostu i różnicowania roślin. Badania w tym zakresie mają zwykle charakter kompleksowy wymagający zastosowania różnorodnych metod badawczych zarówno z zakresu różnych technik mikroskopowych, cytochemicznych jak też biofizycznych, często z wykorzystaniem kultur tkankowych oraz mutantów i roślin transgenicznych. Do podstawowych form działalności Sekcji należą cyklicznie organizowane spotkania o charakterze sympozjów i konferencji.

Funkcjonowanie liczącej ponad pół wieku Sekcji obfituje w różne wydarzenia naukowe, a jej członkowie współpracują obecnie nie tylko na polu zawodowym. Wszystko to sprawia, że organizowane przez Sekcję wydarzenia są wyrazem szacunku dla prac mistrzów i troski o dobre wychowanie młodej kadry naukowej. Sekcja patrzy w przyszłość, czerpiąc z bogatej historii promuje nowe kierunki rozwoju i stara się sprostać oczekiwaniom członków oraz Jej sympatyków.

Czytaj więcej: https://hdl.handle.net/20.500.12333/330

Przewodniczący

  • dr hab. Rafał Mól, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wiceprzewodniczący

  • dr hab. Mirela Tulik, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sekretarz

  • dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Członkowie

  • dr hab. Tomasz Wyka, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Botaniki Ogólnej