Oddział Toruński

Oddział Toruński PTB uksztatował się w oparciu o utworzony w 1945 roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika i przybyłych z zewnątrz botaników (w pierwszym okresie z Wilna, później z Krakowa). Początkowo miał zasięg ponadregionalny, jednak powstanie Oddziałów PTB w Gdańsku i pobliskiej Bydgoszczy zawęziły zasięg jego oddziaływania. Początek istnienia Oddziału Toruńskiego to rok 1947. W dniu 29 kwietnia tegoż roku odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne z udziałem 13 osób, na którym dokonano wyboru Zarządu Oddziału. Przewodniczącym został prof. Jan Zabłocki, kierownik katedry Botaniki Ogólnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Dolina Fordońska, Dolina Wisły, fot. Tomasz Załuski

Zainteresowania naukowe członków Oddziału dotyczą szeroko pojętej geobotaniki oraz biologii komórki, genetyki i fizjologii roślin. Działalność Oddziału przejawia się głównie w organizowaniu posiedzeń naukowych, udziale w pracach rad naukowych parków narodowych i krajobrazowych w regionie kujawsko-pomorskim i poza jego granicami oraz organów opiniodawczych i doradczych związanych z ochroną szaty roślinnej. Członkowie Oddziału biorą udział w przygotowywaniu ekspertyz, opracowań i opinii dotyczących obiektów prawnie chronionych i oddziaływania inwestycji na środowisko. We współpracy z Pracownią Dydaktyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK od wielu lat prowadzimy działalność popularyzującą wiedzę przyrodniczą wśród uczniów szkół średnich województwa kujawsko-pomorskiego i regionów sąsiednich. Zajęcia z młodzieżą prowadzone są od roku 1954, a od 1989 są cyklicznymi spotkaniami odbywającymi się trzy razy w semestrze, przybierającymi najczęściej formę godzinnych wykładów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba uczestników – młodzieży i nauczycieli.

Przewodniczący

 • dr Lucjan Rutkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wiceprzewodniczący

 • dr hab. Agnieszka Noryśkiewicz, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sekretarz

 • dr Dariusz Kamiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Skarbnik

 • dr hab. Agnieszka Piernik, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przewodniczący

 • dr hab. Anna Filbrandt-Czaja, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zastępca przewodniczącego

 • prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sekretarz

 • dr Edyta Adamska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Katedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu
 • ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
 • 48 56 611 25 28
 • torun@pbsociety.org.pl