Sekcja Aerobiologiczna

Sekcja Aerobiologiczna została powołana 7 maja 2005 roku. Inicjatorem była grupa naukowców zaangażowanych w rozwój tej gałęzi botaniki, pochodzących z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Wyrazicielem formalnym powstałej idei była prof. Elżbieta Weryszko-Chmielewska, która na majowym posiedzeniu Zarządu Głównego przedstawiła potrzebę utworzenia czternastej sekcji PTB.

Badamy mikroskopijne biologiczne cząstki występujące w atmosferze – przede wszystkim te, które są wytwarzane przez rośliny i grzyby. Interesują nas zwłaszcza ziarna pyłku i zarodniki grzybów wywołujące alergie u ludzi. Monitorujemy stężenie tych cząstek w powietrzu oraz analizujemy, w jaki sposób warunki środowiskowe wpływają na ich występowanie i przemieszczanie w atmosferze. W ten sposób zwiększamy skuteczność profilaktyki alergii wziewnych.

Aerobiologia jest dyscypliną naukową, która rozwija się intensywnie w ciągu ostatnich 40 lat i koncentruje się na badaniach biernego transportu organizmów (bakterie, glony, zarodniki grzybów, mszaków, paprotników, ziarna pyłku, małe owady i pajęczaki) oraz cząstek pochodzenia organicznego w powietrzu. Członkowie Sekcji prowadzą badania aerobiologiczne ukierunkowane na monitoring ziaren pyłku i zarodników grzybów w powietrzu oraz tworzenie kalendarzy pyłkowych, które stanowią bogate źródło informacji dla lekarzy alergologów, a także dla fenologów, ekologów, fitopatologów, palinologów i klimatologów. Do ośrodków naukowych prowadzących stały monitoring pyłkowy należą Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Aneta Sulborska) Uniwersytet Szczeciński ( Agnieszka Grinn-Gofroń,  Małgorzata Puc), Uniwersytet Jagielloński (Dorota Myszkowaska, Danuta Stępalska), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Łukasz Grewling, Małgorzata Nowak), Uniwersytet Gdański (Małgorzata Latałowa, Agnieszka Uruska), Uniwersytet Śląski (Kazimiera Chłopek), Uniwersytet Wrocławki (Małgorzata Malkiewicz), Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Barbara Majkowska-Wojciechowska, Zofia Balwierz), Uniwersytet Rzeszowski (Idalia Kasprzyk). Większość tych ośrodków współpracuje w ramach Polskiej Sieci Aerobiologicznej. Członkowie sekcji pracują również nad współczesnym opadem pyłku. Tym zagadnieniem zajmuje się Kazimierz Szczepanek (Uniwersytet Jagielloński) oraz Irena Agnieszka Pidek (UMCS w Lublinie). Badania aerobiologiczne znajdują swe zastosowanie w praktyce rolniczej. Tymi zagadnieniami zajmuje się Instytut Genetyki Roślin PAN pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Jędryczki.

Mimo, iż Sekcja Aerobiologiczna należy do jednych z najmniej licznych w strukturze PTB, jest to jednostka niezwykle aktywna, której działalność widoczna jest zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej. Do instytucji współpracujących z Sekcją należy Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA) oraz Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych (PTZCA). Członkowie Sekcji aktywnie uczestniczą w organizowaniu międzynarodowych kursów i warsztatów aerobiologicznych, czy konferencji naukowo-szkoleniowych – Dni Alergii Pyłkowej. Działalność naukowa członków Sekcji została doceniona poza granicami naszego kraju poprzez powołanie jej członków do pełnienia ważnych funkcji w międzynarodowych towarzystwach naukowych, m.in. Dorota Myszkowska jest przewodniczącą International Association for Aerobiology, a Irena Pidek przewodniczy europejskiej organizacji Pollen Monitoring Programme.

Przewodniczący

  • dr Łukasz Grewling, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wiceprzewodniczący

  • dr hab. Dorota Myszkowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Sekretarz

  • mgr Magdalena Wójcik, Uniwersytet Rzeszowski

Członkowie

  • prof. dr hab. Idalia Kasprzyk, Uniwersytet Rzeszowski
  • prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, Instytut Genetyki Roślin PAN

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej