Zasady przygotowywania publikacji zwartych wydawanych przez PTB

 1. Przedmiotem niniejszych zasad jest uregulowanie wydawania lub współwydawania przez Polskie Towarzystwo Botaniczne naukowych i popularnonaukowych publikacji zwartych, zwanych dalej publikacjami. Zasady te nie dotyczą druków ulotnych o znaczeniu krótkotrwałym.
 2. Każdy autor i redaktor publikacji musi zapoznać się z podaną w Załączniku 1 treścią licencji i zaakceptować jej warunki.
 3. Warunki uznania publikacji za wydaną lub współwydaną przez PTB to:
  • przesłanie przez autora/redaktora (w przypadku publikacji wieloautorskiej/współautorskiej powinien to być pierwszy redaktor lub pierwszy autor) wypełnionego formularza „Wydawnictwa zwarte – wniosek o wydanie zgody na publikację”, zamieszczonego w witrynie PTB pod adresem: https://pbsociety.org.pl/default/dzialalnosc-wydawnicza/wydawnictwa-zwarte-wniosek-o-wydanie-zgody-na-publikacje/;
  • zaakceptowanie przez Prezesa PTB zamieszczonego w formularzu wniosku o opublikowanie pracy;
  • zaakceptowanie przez Redakcję techniczną wydawnictw PTB informacji zawartych na stronie redakcyjnej publikacji.
 4. Wszystkie publikacje ukazują się w formacie elektronicznym (zalecany format – PDF). Publikacje w formacie elektronicznym są udostępniane w witrynie PTB lub innym serwisie internetowym PTB, na zasadzie wolnego dostępu (open access), na licencji niewyłącznej Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe – skrót nazwy licencji to CC BY 4.0. Pliki z publikacjami w formacie elektronicznym należy przesyłać na adres email Redakcji technicznej wydawnictw PTB: publications@pbsociety.org.pl.
 5. Publikacje mogą ukazywać się także na innych nośnikach (np. publikacja drukowana, publikacja wydana na CD) i w różnych wersjach (np. publikacja drukowana w oprawie miękkiej i twardej, publikacja elektroniczna w formacie epub).
 6. Każda wersja danej publikacji ma przypisany osobny numer ISBN nadany przez PTB. W przypadku publikacji współwydawanych przez PTB, każdy ze współwydawców może nadać własny numer ISBN.
 7. Nadawany przez PTB numer ISBN przekazuje Redakcja techniczna wydawnictw PTB.
 8. Na stronie redakcyjnej publikacji należy zamieścić numer(y) ISBN i notę licencyjną, jak również informację o wydawcy oraz o finansowaniu planowanej publikacji (w wersji polskojęzycznej i/lub anglojęzycznej). Treść noty i informacji o wydawcy podano w Załączniku 2.
 9. Obok notki licencyjnej zaleca się umieszczenie logo licencji Creative Commons BY. Logo to (w postaci pliku o nazwie: logo-licencji-creative-commons-by.eps.zip) można pobrać z witryny PTB ze strony dostępnej dla autoryzowanych użytkowników (strona udostępniona m.in. zarządom oddziałów i sekcji PTB) lub zgłosić się do Redakcji technicznej wydawnictw PTB z prośbą o przesłanie pliku z logo.