Prawo w PTB

Polskie Towarzystwo Botaniczne działa w oparciu o Statut i regulamin wyborów władz oraz uchwały podjęte przez Zarząd Główny PTB.

UWAGA: obowiązuje nowy Statut PTB. Podczas 64. Walnego Zgromadzenia Delegatów PTB w dniu 27 czerwca 2016 r. podjęto uchwałę o zmianie Statutu PTB i Regulaminu wyborów PTB. W dniu 8 kwietnia 2017 r. Komisja z upoważnieniem 64. Walnego Zgromadzenia Delegatów do dokonywania na wniosek Sądu lub Organu Nadzoru niewielkich zmian w Statucie przyjęła jednolity tekst Statutu PTB.

Zasady przyznawania wyróżnień PTB wyznaczają regulaminy trzech medali i jednej nagrody. Wykaz laureatów poszczególnych wyróżnień oraz skład osobowy gremiów biorących udział w procedurach ich nadawania zostały zamieszczone w zakładce Wyróżnienia.

Komisja regulaminowa PTB

Komisja regulaminowa PTB powołana została na posiedzeniu Zarządu Głównego PTB w dniu 26 listopada 2016 r.

Wiceprezes ds. Statutu i regulaminów PTB

dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB

Politechnika Białostocka

Podkomisja ds. wyróżnień i nagród

prof. dr hab. Grzegorz Jackowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Czesław Hołdyński

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Jan Rybczyński

Polska Akademia Nauk, Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Podkomisja ds. organizacyjno-administracyjnych

dr hab. Tomasz Załuski, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Halina Galera

Uniwersytet Warszawski

dr hab. Alina Urbisz

Uniwersytet Śląski w Katowicach