Wiadomości Botaniczne

ISSN: 2543-6503 (wersja on-line)
ISSN: 0043-5090 (wersja drukowana; wydawana do 2013 r.)

Kontakt do Redakcji: [encode_email]wb@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Polityka wydawnicza

Wytyczne dla autorów

Wiadomości Botaniczne ukazują się od roku 1957. Czasopismo publikuje prace w języku polskim (od 2020 roku akceptuje prace również w języku angielskim); od roku 1981 ze streszczeniami w języku angielskim (dotyczy to zwłaszcza artykułów naukowych). Jego głównym zadaniem jest informowanie o postępie nauki światowej we wszystkich działach botaniki, o rozwoju botaniki w Polsce i działalności PTB oraz utrzymywanie więzi pomiędzy członkami Towarzystwa. Zamieszcza artykuły przeglądowe i krótkie notatki obejmujące szerokie spektrum zagadnień (rocznice, jubileusze, wspomnienia, biogramy botaników, bieżące wiadomości z życia PTB i informacje o wydarzeniach w botanice na świecie, nowych periodykach, sprawozdania z działalności PTB). Prowadzi też obszerny dział recenzji. Od początku istnienia czasopisma, jego częścią był Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. Początkowo Biuletyn ukazywał się jako dział Wiadomości Botanicznych, zaś od roku 1986 była to osobna wkładka. W latach 1991–2008 Biuletyn stanowił odrębny rocznik, natomiast obecnie ponownie jest działem Wiadomości Botanicznych. Kilka zeszytów (czasami łączonych) poświęcono zagadnieniom specjalnym, np. zeszyty 3 i 4 tomu 30 wydano jako osobny zeszyt podwójny pt. „65 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego”. Zeszyt 3/4 tomu 37 obejmuje „Polskie badania geobotaniczne poza granicami kraju” (red. J. B. Faliński, Z. Mirek 1993).

Nakład Wiadomości Botanicznych wahał się w różnych okresach od około 1000 do blisko 1700 egzemplarzy, a ich objętość do roku 1984 wynosiła około 24 arkuszy rocznie, w tym Biuletyn Ogrodów – 4 arkusze. Od roku 1985, kiedy to zwiększono objętość Biuletynu do 8 arkuszy, wydawano około 28 arkuszy rocznie.

Od 2014 roku czasopismo jest publikowane tylko w wersji elektronicznej, w trybie open access, od 2017 roku (od tomu 61) jako rocznik (z publikacją prac w trybie ciągłym).

Przez pierwsze dwadzieścia pięć lat funkcję redaktora naczelnego Wiadomości Botanicznych pełnił Franciszek Górski (w latach 1957–1981). Na pożegnanie opublikował artykuł przeglądowy o treści 25 roczników czasopisma. Po nim funkcję redaktora naczelnego pełnili kolejno: Włodzimierz Starzecki (1982–1989), Zbigniew Mirek (1990–1993), Bogdan Zemanek (1994–1998), Stefania Loster (1999–2004). Od 2005 roku redaktorem naczelnym był ponownie Zbigniew Mirek. W latach 2017–2019 roku Zbigniew Mirek pełnił funkcję Honorowego redaktora czasopisma, natomiast Redaktorem naczelnym był Arkadiusz Nowak. Od 2020 roku redaktorem naczelnym jest Piotr Górski.

Logo Wiadomości Botanicznych

Logotyp Wiadomości Botanicznych przedstawia narys kwiatu przytulii małopolskiej Galium cracoviense, niewielkich rozmiarów rośliny będącej polskim endemitem. Przytulia rośnie na kilku stanowiskach, na wapiennych skałach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i jest uznawana za gatunek narażony na wymarcie. Drobne, delikatne i piękne kwiaty przytulii pojawiają się w maju i czerwcu i zdobią murawy naskalne ostańców w okolicach Olsztyna.
Autor: prof. Arkadiusz Nowak

Zespół Redakcyjny
(kadencja 2020–2022)

Redaktor naczelny

dr hab. Piotr Górski, prof. UPP

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rada naukowa

dr hab. Sławomir Borek, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz

Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Piotr Köhler

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Beata Krzewicka

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Anna Mikuła

Polska Akademia Nauk, Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

prof. dr hab. Agnieszka Popiela

Uniwersytet Szczeciński

dr Dominik Tomaszewski

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Gabriela Woźniak, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek

Uniwersytet Wrocławski

Redaktorzy tematyczni

prof. dr hab. Ludwik Frey

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Marzenna Guzicka

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Julian Chmiel, prof. UAM

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

dr Katarzyna Szczepańska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr Artur Obidziński

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Redaktor techniczny

mgr Piotr Otręba

Polskie Towarzystwo Botaniczne