Zakres obowiązków skarbnika oddziału PTB

Podstawowym obowiązkiem skarbnika oddziału PTB jest dbanie o prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi oddziału oraz przypominanie członkom oddziału o potrzebie terminowego wpłacania składek członkowskich.

Do szczególnie ważnych zadań skarbnika należy:

 1. Przypominanie członkom oddziału o obowiązku opłacania składek członkowskich. Zalecane jest wpłacanie składek w pierwszej połowie roku kalendarzowego.
  • Składki powinny być wpłacane na konto bankowe PTB.
   Numer konta: 94 1160 2202 0000 0000 5515 6804  Bank Millennium
   W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko; nazwę oddziału; składka za rok
   UWAGA: tytuł przelewu jest podstawą prawidłowego zaksięgowania składki.
  • Składki mogą być zbieranie przez skarbnika w gotówce. Skarbnik jest zobowiązany wystawić dowód wpłaty (na druku KP), a następnie niezwłocznie wpłacić pobrane pieniądze na konto bankowe PTB. W tytule przelewu należy podać nazwę oddziału oraz imiona i nazwiska członków, którzy wpłacili składki. Jeżeli okienko do wpisywania tytułu przelewu okaże się zbyt małe do wpisania pełnej listy osób, wówczas należy przesłać tę listę drogą e-mailową na adres Skarbnika Głównego.
 2. Wysyłanie ponagleń do tych członków PTB, którzy od kilku lat uporczywie uchylają się od uiszczania składek. Poleca się wysyłanie drogą e-mailową lub listem zwykłym (jeśli osoba zalegająca ze składkami nie podała adresu e-mailowego) wezwań do zapłaty o następującej treści:
  • Pierwsze wezwanie:
   Uprzejmie informujemy, że zalega Pan/Pani z opłacaniem obowiązkowych składek PTB za lata …–… Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze uregulowanie zaległości składkowych. Wpłaty składek prosimy dokonać na konto bankowe PTB.
   Numer konta: 94 1160 2202 0000 0000 5515 6804  Bank Millennium
   W tytule wpłaty należy podać: „Imię i nazwisko; Oddział …; składka za lata …”
  • Drugie wezwanie (proponujemy wysłać po upływie 2 miesięcy od pierwszego wezwania):
   Uprzejmie informujemy, że zalega Pan/Pani z opłacaniem obowiązkowych składek PTB za lata …–… Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uregulowanie zaległości składkowych lub przesłanie na adres Zarządu Oddziału … [tu należy podać adres zarządu i adres e-mail] pisemnego oświadczenia o rezygnacji z przynależności do naszego Towarzystwa (może być drogą elektroniczną). Brak odpowiedzi na niniejsze ponaglenie będzie uznane za wyrażenie przez Panią/Pana zgody na skreślenie z listy członków PTB.
  • Dwukrotne wysłanie ponaglenia bez reakcji ze strony członka zalegającego z opłacaniem składek lub uzyskanie jego pisemnej rezygnacji z członkostwa w PTB jest podstawą do powiadomienia o tym fakcie ZG z wnioskiem o skreślenie z listy członków.
 3. Informowanie członków o dostępie do indywidualnych kont członków PTB, na których można sprawdzić stan opłaconych składek.
  UWAGA: pomocą techniczną służy Administrator serwisów internetowych PTB (email: admin@pbsociety.org.pl).
 4. Dbanie o prawidłowe postępowanie z dokumentami finansowymi (faktury, delegacje itp.)
  • Każdy wydatek oddziału musi być udokumentowany fakturą.
   Dane do faktury:
   Polskie Towarzystwo Botaniczne, Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa, NIP: 526-17-33-388
  • Każdy dokument (faktura, delegacja) musi być opisany na odwrocie wg wzoru: Działalność statutowa Oddziału … PTB, zakup … dokonany w związku z … [w miejsce kropek należy podać: nazwę oddziału, rodzaj zakupionych towarów i cel zakupu]. Proszę o zwrot na konto: imię i nazwisko …, nr konta … [tu należy podać nr konta bankowego – jeżeli wydatek został opłacony ze środków prywatnych]. Dokument musi być podpisany przez przewodniczącego i skarbnika zarządu oddziału.
  • Opisane dokumenty należy przesłać do Skarbnika Generalnego PTB na adres:
   dr hab. Agnieszka Bagniewska-Zadworna
   Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań

Informacje dodatkowe:

 • Środki finansowe oddziału stanowią 50% składek zebranych przez dany oddział i są zdeponowane na koncie bankowym Towarzystwa.
 • Sprawy finansowe PTB są prowadzone przez biuro księgowe „akCEpt” Halina Skibicka.

Skarbnik Główny PTB
dr hab. Agnieszka Bagniewska-Zadworna

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close