Pożegnanie prof. Kazimierza Zarzyckiego

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 20 lutego 2023 r. zmarł

prof. dr hab. Kazimierz Zarzycki

znakomity naukowiec, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, członek rzeczywisty PAN, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Botanicznego (przez kilka lat wiceprzewodniczący Krakowskiego Oddziału PTB).

Profesor Zarzycki był autorem ponad 240 prac z zakresu ekologii, geografii roślin, florystyki, taksonomii i ochrony przyrody. Prowadził badania roślinności, jej dynamiki i zróżnicowania na tle warunków siedliskowych w Polsce, Francji, Ameryce Południowej oraz na Antarktydzie. Wiele uwagi poświęcił w swej pracy badawczej gatunkom obcym i zagrożonym. Prowadził działalność wydawniczą i redakcyjną, będąc przez wiele lat redaktorem naczelnym czasopisma Ochrona Przyrody oraz członkiem komitetów redakcyjnych kilku czasopism. Prowadził kursy dla studentów z zakresu ochrony przyrody. Czynnie brał udział w organizacji nauki, będąc przez kilka kadencji członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Tytułu Naukowego i stopni Naukowych oraz członkiem Prezydium Krakowskiego Oddziału PAN. Działał w wielu Komitetach i Komisjach PAN. Był też członkiem Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN), członkiem Komitetu Narodowego Unii Nauk Biologicznych (IUPS). Przewodniczył Radom Naukowym Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytutu Ekologii PAN i Pienińskiego Parku Narodowego.

Odszedł człowiek o szerokich horyzontach, z wykształcenia przyrodnik, a humanista z urodzenia. Pogodny i optymistyczny. Szanowany i lubiany przez nas wszystkich.