Pożegnanie Prof. dr hab. Mieczysława Czekalskiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 maja 2023 roku zmarł

Prof. dr hab. Mieczysław Czekalski

Mieczysław Czekalski urodził się 23 kwietnia 1941 roku w Dąbrówce k. Poznania, W 1961 roku ukończył Państwowe Technikum Ogrodnicze im. Józefa Warszewicza w Prószkowie k. Opola. Swoją wiedzę botaniczna pogłębiał w czasie studiów na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie, którą ukończył w 1967 r. Dalszy rozwój naukowy profesor związał z Instytutem Biologii Stosowanej w WSR w Poznaniu (studia doktoranckie). Stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie botaniki z dendrologią uzyskał w 1973 r., na podstawie rozprawy „Badania nad różanecznikami (Rhododendron L.) uprawianymi w Polsce”. W 1973 roku Mieczysław Czekalski rozpoczął pracę w Katedrze Botaniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Wtedy przystąpił do realizacji badań, także nad różanecznikami. Był to wiodący temat jego rozprawy habilitacyjnej pt. „Aklimatyzacja różaneczników – Rhododendron ‘Catawbiense – Hybridum’ i R. ‘Cunnungham’s White’ w Polsce”. Tytuł profesora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa otrzymał w 1991 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 2001 r. Do emerytury pracował w Katedrze Botaniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, a dodatkowo od 2006 roku, w Katedrze Ogrodnictwa AR we Wrocławiu. W 2011 roku przeszedł na emeryturę.

Problematyka badawcza prof. M. Czekalskiego obejmowała m.in.: introdukcję i adaptację roślin drzewiastych, zwłaszcza z rodziny wrzosowatych (Ericaceae), w warunkach przyrodniczych Polski. Profesor był twórcą polskiej szkoły erikologii (nauka o roślinach z rodziny wrzosowatych). Działalność naukowa i popularyzatorska Mieczysława Czekalskiego była bardzo szeroka. Opublikował On ponad 1000 artykułów, w tym 300 oryginalnych. Napisał 24 książki. Wypromował 8 doktorów nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa i agronomii, wielu magistrów i inżynierów.

Prof. M. Czekalski był m.in. członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, American Rhododendron Society i Landscape Plant Development Center – USA, redaktorem działu Ogrodnictwo w Komitecie Redakcyjnym Wydawnictwa AR w Poznaniu, redaktorem naczelnym „Rocznika Dendrologicznego”, członkiem honorowym Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew oraz członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

Opracowano na podstawie noty biograficznej zamieszczonej na stronie POD osłonami.pl autorstwa Prof. UPP dr hab. Agnieszki Krzymińskiej-Bródka