||

Obchody Stulecia Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Roku Botaniki

Zakończył się LIX Zjazd w Stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego, który odbywał się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w uchwalonym przez Senat RP Roku Botaniki. Uroczystości i obrady Zjazdu miały miejsce w Warszawie, od 26 czerwca do 3 lipca 2022 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w Uniwersytecie Warszawskim i w PAN Ogrodzie Botanicznym-CZRB w Powsinie. Zjazd zgromadził ponad 400 zarejestrowanych uczestników i ponad 100 zaproszonych gości reprezentujących władze rządowe i samorządowe, instytucje i towarzystwa naukowe a także podmioty zarządzające środowiskiem przyrodniczym. Dzięki rocznicowym uroczystościom upamiętniliśmy i nagłośniliśmy dokonania polskich botaników oraz ich wkład w rozwój nauk botanicznych i tworzenie historii Polskiego Towarzystwa Botanicznego (PTB). Podjęliśmy i przedyskutowaliśmy wiele ważnych problemów naukowych, które botanicy rozwiązują na co dzień pracując na uczelniach i w instytutach badawczych rozsianych w całej Polsce, niejednokrotnie we współpracy z badaczami z zagranicy. Obrady Zjazdu odbywały się w formie plenarnej oraz w 14 sekcjach tematycznych i objęły 170 wystąpień referatowych i 149 posterowych. Wydarzeniu towarzyszyło odsłonięcie kamienia pamiątkowego, dedykowanego Założycielom Towarzystwa, wystawa plenerowa przybliżająca wiedzę o naukach botanicznych i działalności PTB, dwie wystawy historyczne oraz koncert chóru Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyło się także osiem warsztatów terenowych, podczas których organizatorzy przybliżyli uczestnikom szatę roślinną centralnej i wschodniej Polski, jej badaczy, przemiany, zagrożenia i metody ochrony, a także kulturowe aspekty wykorzystania roślin i wiedzy botanicznej.

Mamy nadzieję, że przywołana z okazji Jubileuszu Stulecia i służąca temu Zjazdowi za myśl przewodnią dewiza Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Amor plantarum nos unit – Łączy nas umiłowanie roślin” będzie drogowskazem także dla następnych pokoleń botaników do dalszego działania na rzecz rozwoju nauk botanicznych i ku pożytkowi całej polskiej społeczności.