Wydawnictwa

Dzieło pt. Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022) pod redakcją Agnieszki Mostowskiej, Adama Rostańskiego i Anny Mikuły:

Książka dokumentuje stuletnią działalność PTB od czasów, w których rozpoczęło się tworzenie na nowo tożsamości polskiej nauki, poprzez okres izolacji politycznej po II wojnie światowej, po czasy współczesne, w których nauka zyskała całkowitą otwartość. Analiza dziejów Towarzystwa pokazuje, że zapisany w statucie cel jego działalności – wspieranie aktywności naukowej i upowszechnianie nauki – jest stale aktualny. Na przestrzeni lat zmieniały się jednak drogi jego realizacji, na które wpływ miały i mają warunki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, przemiany polityczne, reorganizacja nauki oraz postęp technologiczny. Podstawą funkcjonowania i rozwoju tej zacnej organizacji naukowej jest determinacja kolejnych Prezesów, ich wizja przyszłości i umiejętność wytyczania nowych kierunków rozwoju Towarzystwa oraz ogromne zaangażowanie społeczne Członków. Kilkusetstronicowe dzieło jest bogato ilustrowane archiwalnymi fotografiami oraz zdjęciami dokumentującymi zainteresowania naukowe botaników skupionych w sekcjach specjalistycznych PTB.

Książka dostępna jest w Repozytorium PTB w całości:

Polskie Towarzystwo Botaniczne w setną rocznicę powstania (1922–2022)

W Repozytorium dostępne są również poszczególne rozdziały:

Powstanie, rozwój i misja Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Struktura i władze Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Medale i nagrody Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Zjazdy Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Działalność wydawnicza Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Biblioteka i archiwum Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Repozytorium Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Finanse Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Oddział Krakowski (1922)

Oddział Warszawski (1922)

Oddział Poznański (1930)

Oddział Łódzki (1945)

Oddział Wrocławski (1945)

Oddział Lubelski (1945)

Oddział Toruński (1947)

Oddział Gdański (1952)

Oddział Białostocki (1952)

Oddział Bydgoski (1952)

Oddział Szczeciński (1955)

Oddział Olsztyński (1955)

Oddział Kielecki (1974)

Oddział Śląski (1975)

Oddział Skierniewicki (1981)

Sekcja Dendrologiczna (1951)

Sekcja Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej (1951)

Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin (1954)

Sekcja Paleobotaniczna (1955)

Sekcja Mykologiczna (1956)

Sekcja Ogrodów Botanicznych i Arboretów (1973)

Sekcja Struktury i Rozwoju Roślin (1973)

Sekcja Fykologiczna (1974)

Sekcja Briologiczna (1978)

Sekcja Historii Botaniki (1983)

Sekcja Lichenologiczna (1983)

Sekcja Kultur Tkankowych Roślin (1994)

Sekcja Pteridologiczna (2001)

Sekcja Aerobiologiczna (2005)

Sekcja Taksonomii Roślin (2014)

Kalendarium Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Dzieło pt. Śladami Mistrzów – fascynacje przyrodnicze prekursorów polskiej geobotaniki pod redakcją Artura Obidzińskiego:

To monografia naukowa o charakterze albumowym. Będzie poświęcona dziedzictwu przyrodniczemu i historii odkryć polskiej geobotaniki. Ideą jest przywołanie miejsc, które dostrzeżono i opisano na terenie Polski w ujęciu historycznym (tj. począwszy od połowy XVIII w.). Wiele z nich, ze względu na swoje walory, do tej pory przyciąga kolejne pokolenia badaczy. Książka ma zwrócić uwagę zwłaszcza botaników młodszego pokolenia (zarówno profesjonalnych, jak i amatorów) na korzenie badań geobotanicznych. Jest przygotowywana w oparciu o literaturę fachową i doświadczenie botaników ze wszystkich ośrodków naukowych Polski. Poszerzy ona wiedzę czytelników nie tylko botaniczną, ale również geograficzną, geobotaniczną i historyczną.

Streszczenia referatów i plakatów LIX Zjazdu w Stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego w wersji dwujęzycznej polsko-angielskiej pod redakcją Andrzeja Szczepkowskiego, Małgorzaty Sułkowskiej i Katarzyny Marciszewskiej

Pobierz Streszczenia z Repozytorium PTB