Acta Societatis Botanicorum Poloniae

ISSN: 2083-9480 (wersja on-line)
ISSN: 0001-6977 (wersja drukowana; wydawana do 2015 r.)

Kontakt do Redakcji: [encode_email]asbp@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Archiwum prac

Polityka wydawnicza, w tym wytyczne dla autorów

Przesyłanie pracy do Redakcji

Czasopismo wydawane od 1923 roku, od 2016 roku wyłącznie w wersji elektronicznej, w trybie open access (od 2011 roku), a od 2021 roku (od tomu 90) jako rocznik (z publikacją prac w trybie ciągłym). Jest najważniejszym czasopismem Towarzystwa. Publikuje oryginalne prace badawcze, przeglądowe oraz krótkie komunikaty ze wszystkich działów botaniki, od 1972 r. wyłącznie w języku angielskim (z polskim streszczeniem). Wcześniej w Acta publikowano także prace w języku polskim ze streszczeniami w językach kongresowych lub w tychże językach ze streszczeniami po polsku. Oprócz regularnie wydawanych zeszytów, zwykle 4 w każdym tomie, ukazywały się także – nieregularnie i w zależności od potrzeb – suplementy.

Kolejnymi redaktorami naczelnymi czasopisma byli: Dezydery Szymkiewicz (w latach 1922–1930), Kazimierz Bassalik (1930–1937), Kazimierz Piech (1938–1939), Dezydery Szymkiewicz i Kazimierz Bassalik (1945–1947), Kazimierz Bassalik (1948–1949), Kazimierz Bassalik i Wacław Gajewski (1949–1960), Wacław Gajewski i Henryk Teleżyński (1960–1977), Wacław Gajewski (1978–1980), Bohdan Rodkiewicz (1980–1990), Stefan Zajączkowski (1991–1992), Jerzy Fabiszewski (1993–2010) oraz Beata Zagórska-Marek (od roku 2011). Szczególne zasługi w redagowaniu Acta ma Wacław Gajewski, który poświęcił mu 30 lat życia oraz dwaj pierwsi redaktorzy: Dezydery Szymkiewicz i Kazimierz Bassalik. Podkreślić należy także wielkie zaangażowanie późniejszych redaktorów, w tym Jerzego Fabiszewskiego, który zmienił kształt edytorski Acta, format pisma i okładkę.

Czasopismo indeksowane jest m.in. w:

Logo Acta Societatis Botanicorum Poloniae

Logo Acta Societatis Botanicorum Poloniae symbolizuje działalność wydawniczą czasopisma. Porównuje pojawianie się w nim kolejnych artykułów naukowych do tworzenia zawiązków organów bocznych przez rosnący stale wierzchołek pędu. Układ zawiązków w logo, podobnie jak zawartość czasopisma, jest unikatowy. Jego istnienie uznawane do niedawna za niemożliwe z teoretycznego punktu widzenia, zostało ostatnio potwierdzone i w naturze, i w symulacjach komputerowych.
Autor: prof. Beata Zagórska-Marek

Zespół Redakcyjny
(kadencja 2020–2022)

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek

Uniwersytet Wrocławski

Zastępca redaktora naczelnego

dr hab. Edyta Gola, prof. UWr

Uniwersytet Wrocławski

Sekretarz redakcji / Redaktor techniczny

mgr Piotr Otręba

Polskie Towarzystwo Botaniczne

Rada naukowa

dr. Andrzej Bytnerowicz

United States Department of Agriculture

prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Masaryk University

prof. Judy Jernstedt

University of California

Krystyna Klimaszewska, Ph.D.

Laurentian Forestry Centre

dr. Ewa J. Mellerowicz

Swedish University of Agricultural Sciences

prof. dr hab. Zbigniew Mirek

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Elżbieta Romanowska

Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Adam Rostański

Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Jan J. Rybczyński

Polska Akademia Nauk, Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Redaktorzy tematyczni

dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB

Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Andrzej Bodył

Uniwersytet Wrocławski

Malgorzata Ciska PhD Msc

Centro de Investigaciones Biológicas CSIC

dr Zygmunt Dajdok

Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Jan Holeksa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Grzegorz Jackowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Zygmunt Kącki, prof. UWr

Uniwersytet Wrocławski

Peter Kitin, Ph.D.

University of Wisconsin – Madison

prof. dr hab. Grażyna Kłobus

Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Robert Konieczny, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Magdalena Krzesłowska, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Ewa Kurczyńska

Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Łukasz Łuczaj, prof. UR

Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Marcin Nobis, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr. Rolf Rutishauser

University of Zurich

prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman

Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Krzysztof Spalik

Uniwersytet Warszawski

dr Wojciech Szypuła

Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. Mirela Tulik, prof. SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Bronisław Wojtuń

Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Maciej Wódkiewicz

Uniwersytet Warszawski