Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 38, No 4 (1969) Zmiany nisko- i wysokocząsteczkowych związków azotowych w dojrzewających ziarnach kukurydzy wyrosłej z nasion o pełnej i niepełnej dojrzałości [Changes in low- and high-molecular-weight nitrogen compounds in ripening maize grains of plants grown from seeds fully and not fully ripe] Details   PDF
P. Masłowski, H. Masłowska, J. Nowak
 
Vol 36, No 2 (1967) Zmiany sezonowe chemosyntezy w przeżyźnionym ekosystemie wodnym [Seasonal changes in chemosynthesis in an excessively fertiled aquatic ecosystem] Details   PDF
B. Czeczuga, F. Grądzki
 
Vol 35, No 2 (1966) Zmiany w zawartości chlorofilu a i b w liściach różnego wieku niektórych roślin dwuliściennych [Changes in chlorophyll a and b content in leaves of different age in some dicotyledon plants] Details   PDF
B. Gej
 
Vol 36, No 2 (1967) Zmiany wolnych aminokwasów w czasie spoczynku pożniwnego ziarna jęczmienia jarego ('Browarny PZHR') [Changes of free amino acids during after harvest dormancy of spring barley grain ('Browarny PZHR')] Details   PDF
K. Kulka, B. Sobieraj
 
Vol 37, No 3 (1968) Zmiany zawartości frakcji białkowych i składu aminokwasowego alfa i beta-zeiny w okresie spoczynku ziaren kukurydzy o niepełnej dojrzałości [Variations in the protein fractions and amino acid composition of alpha and beta zein at the rest period of maize grain at milk ripeness] Details   PDF
P. Masłowski, K. Smoczyńska, H. Masłowska
 
Vol 29, No 4 (1960) Zmienność frakcji azotowych w izolowanych zarodkach Lupinus mutabilis Sweet [The change of organic nitrogen fractions in isolated Lupinus mutabilis Sweet embryos] Details   PDF
J. Rogozińska
 
Vol 11, No 3 (1934) Zmienność i współzależność w występowaniu cukrów i kwasów w owocach jabłoni [Variabilität und Wechselbeziehung im Auftreten von Zucker und Säure in Äpfeln] Details   PDF
Stanisław Wóycicki
 
Vol 30, No 3–4 (1961) Zmienność kwiatów Parnassia palustris L. w zależności od wysokości nad poziom morza [Variability of the flowers of Parnassia palustris L. depending on the height above sea-level] Details   PDF
Z. Radwańska-Paryska
 
Vol 35, No 4 (1966) Zmienność liści i owoców grabu w analogicznych zespołach Puszczy Białowieskiej, Boreckiej i Niepołomickiej oraz w lasach karpackich. Część II. Puszcza Borecka, Niepołomicka oraz lasy karpackie [Variability of the leaves and fruits of Carpinus betulus in analogous associations of the primeval forests of Puszcza Białowieska, Puszcza Borecka, Puszcza Niepołomicka and of the Carpathian. P. II. Puszcza Borecka, Puszcza Niepołomicka and the Carpathian forests] Details   PDF
M. Białobrzeska
 
Vol 35, No 3 (1966) Zmienność liści i owoców grabu w analogicznych zespołach Puszczy Białowieskiej, Boreckiej i Niepołomnickiej oraz w lasach karpackich. Część I. Białowieski Park Narodowy [Variability of the leaves and fruits of Carpinus betulus in analogous associations of the primeval forests of Puszcza Białowieska, Puszcza Borecka, Puszcza Niepołomicka and of the Carpathian Mountains. Part I. Bialowieża National Park] Details   PDF
M. Białobrzeska
 
Vol 38, No 1 (1969) Zmienność morfologiczna u glonów Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb. w warunkach hodowli laboratoryjnej [Morphologic changes of algae Scenedesmus ąuadricauda (Turp.) Breb. in laboratory culture conditions] Details   PDF
A. Jankowski
 
Vol 39, No 3 (1970) Zmienność produkcji owoców borówki czernicy (Vaccinium myrtillus L.) na tle zróżnicowania fitosocjologicznego borów w Puszczy Białowieskiej [Variability of fruit production by bilberries (Vaccinium myrtillus L.) in relation to the phytosociological differentiation in the coniferous forests of the Białowieża Forest] Details   PDF
K. Falińska
 
Vol 38, No 3 (1969) Zmienność wartości kalorycznej nasion niektórych gatunków grądowych w Białowieskim Parku Narodowym [Variation in the calorific value of seeds of some plant species of the community Querco-Carpinetum in the Białowieża National Park] Details   PDF
K. Falińska
 
Vol 26, No 2 (1957) Zmienność ziarn pyłków leszczyny (Corylus avellana L.) na tle zespołów leśnych Białowieskiego Parku Narodowego [Variations of Pollen Grains in Hazel (Corylus avellana L.) and their Connection with Forest Associations in the Białowieża National Park] Details   PDF
M. J. Dąbrowski
 
Vol 41, No 1 (1972) Znaczenie badań nad zmiennoscią liści grabu dla celów paleobotanicznych [Studies on the variability of hornbeam-leaves and their importance for paleobotany] Abstract   PDF
M. Białobrzeska
 
Vol 36, No 3 (1967) Znaczenie humianu sodowego w kulturach wodnych pod kątem widzenia czynnika minimum [Role of sodium humate in water cultures from the aspect of the minimum factor] Details   PDF
W. Czerwiński
 
Vol 34, No 1 (1965) Znaczenie humianu sodowego w kulturze wodnej w obecności dwutlenku węgla, dwuwęglanów i siarkowodoru w pożywce [Die Bedeutung des Natriumhumats in der Wasserkultur in Anwesenheit von Kohlensäure, der Bicarbonate und des Sichwefelwasserstoffs in der Nährlösung] Details   PDF
S. Gumiński, M. Badurowa
 
Vol 68, No 2 (1999) Zoosporic fungi in the ice of some water reservoirs Abstract   PDF
Bazyli Czeczuga, Elżbieta Muszyńska, Anna Pankiewicz
 
Vol 2, No 4 (1924) Zur Frage der Anwesenheit von Plastiden in den generativen Zellen Details   PDF
Anna Luxenburgowa
 
Vol 11, No 4 (1934) Zur „Auximon"-Frage Details   PDF
K. Bassalik
 
Vol 39, No 4 (1970) Związki azotowe i fosforowe mitochondrialnej oraz plastydowej frakcji dojrzewających ziarniaków żyta (Secale cereale L.) [Nitrogen and phosphorus compounds in mitochondrial and plastid fractions of ripening rye grains] Details   PDF
S. Grzesiuk, K. Kulka, E. Sojka
 
Vol 11, No 1 (1934) Zytologische Analyse einiger Pollentwicklungsvorgänge bei der Apfelsorte „Schöner von Boskoop" Details   PDF
T. Gorczyński
 
Vol 11, No 4 (1934) Zytologische Untersuchungen an den Trichocysten von Stratiotes aloides L. Details   PDF
Zofia Beckerowa
 
Vol 49, No 4 (1980) β-Carotene as a factor in the reconstitution of cyclic phospho rylation in damaged chloroplast membranes Abstract   PDF
Anna Tukendorf, Zbigniew Krupa, Tadeusz Baszyński
 
3526 - 3549 of 3549 Items << < 137 138 139 140 141 142