Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No Suppl (1932) Zespoły florystyczne lasu bukowego w Kątach (Wielkopolska) [Floristische Verhältnisse des Buchenwaldes in Kąty] Details   PDF
Stanisław Borowiecki
 
Vol 17, No Suppl (1946) Zespoły leśne okolic Lwowa [The forest associations of the environs of Lwów] Details   PDF
Władysław Matuszewicz
 
Vol 35, No 4 (1966) Zespoły leśne województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem mszaków. Cz. II. Zespoły grądowe [Forest associations of the Łódź District with particular reference to Bryophytes. P. II. Tilio-Carpinetum associations] Details   PDF
H. Urbanek
 
Vol 35, No 1 (1966) Zespoły leśne województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem mszaków. I. Zespoły olchowe i łęgowe [Forest associations of the Łódź district with particular reference to Bryophytes. I. r. Alder and alluvial meadow associations] Details   PDF
H. Urbanek
 
Vol 20, No 2 (1950) Zespoły roślinne Jury Krakowskiej. Cześć I: Zespoły pól uprawnych [Les associations végétales de Jura Cracovien. Iére partie: Les associations des champs cultivés] Details   PDF
Jan Kornaś
 
Vol 21, No 4 (1952) Zespoły roślinne Jury Krakowskiej. Część II: Zespoły ruderalne [Les associations végétales du Jura Cracovien. II-ème partie: Les associations ruderales] Details   PDF
Jan Kornaś
 
Vol 26, No 2 (1957) Zespoły roślinne Jury Krakowskiej Część III. Zespoły piaskowe [Les associations végétales du Jura Cracovien III partie. Les associations psammophiles] Details   PDF
J. Kornaś
 
Vol 21, No 4 (1952) Zespoły roślinne w Karkonoszach. część I. Karkonosze wschodnie [Die Pflanzenassoziationen des Riesengebriges. I Teil: Das östliche Riesengebirge] Details   PDF
Stefan Macko
 
Vol 7, No 4 (1930) Zgnilizna wodnista pomidora [La pourriture aqueuse des fruits de Solanum lycopersicum L.] Details   PDF
Halina Strzałkowska
 
Vol 24, No 1 (1955) Zgnilizny odziomkowe sosny zwyczajnej i ich warunki rozwojowe. Część II. Wpływ warunków glebowych w leśnictwie Dobrygość (nadleśnictwo Rychtal) [Butt rots of Scotch Pine and the conditions of their development. II. Influence of soil conditions in Forestry Dobrygość (Forests of Rychtal, West-Poland)] Details   PDF
S. Domański, W. Dzięciołówski
 
Vol 25, No 2 (1956) Zielenice w planktonie stawów rybnych gospodarstwa doświadczalnego PAN w Landeku [A Survey of Green Algae in Phytoplankton at the Experimental Fish Farm of the Polish Academy of Sciences in Landek] Details   PDF
J. Sosnowska
 
Vol 21, No 4 (1952) Zjawiska miksoploidalności u Narcissus poeticus L. [Sur la mixoploïdie chez Narcissus poeticus L.] Details   PDF
Maria Joanna Olszewska
 
Vol 24, No 4 (1955) Zjawisko polisemii w konopiach di- i tetraploidalnych [Polysomatie in di- und tetraploiden Pflanzen von Cannabis sativa] Details   PDF
T. Łączyńska-Hulewiczowa
 
Vol 38, No 4 (1969) Zmiany nisko- i wysokocząsteczkowych związków azotowych w dojrzewających ziarnach kukurydzy wyrosłej z nasion o pełnej i niepełnej dojrzałości [Changes in low- and high-molecular-weight nitrogen compounds in ripening maize grains of plants grown from seeds fully and not fully ripe] Details   PDF
P. Masłowski, H. Masłowska, J. Nowak
 
Vol 36, No 2 (1967) Zmiany sezonowe chemosyntezy w przeżyźnionym ekosystemie wodnym [Seasonal changes in chemosynthesis in an excessively fertiled aquatic ecosystem] Details   PDF
B. Czeczuga, F. Grądzki
 
Vol 35, No 2 (1966) Zmiany w zawartości chlorofilu a i b w liściach różnego wieku niektórych roślin dwuliściennych [Changes in chlorophyll a and b content in leaves of different age in some dicotyledon plants] Details   PDF
B. Gej
 
Vol 36, No 2 (1967) Zmiany wolnych aminokwasów w czasie spoczynku pożniwnego ziarna jęczmienia jarego ('Browarny PZHR') [Changes of free amino acids during after harvest dormancy of spring barley grain ('Browarny PZHR')] Details   PDF
K. Kulka, B. Sobieraj
 
Vol 37, No 3 (1968) Zmiany zawartości frakcji białkowych i składu aminokwasowego alfa i beta-zeiny w okresie spoczynku ziaren kukurydzy o niepełnej dojrzałości [Variations in the protein fractions and amino acid composition of alpha and beta zein at the rest period of maize grain at milk ripeness] Details   PDF
P. Masłowski, K. Smoczyńska, H. Masłowska
 
Vol 29, No 4 (1960) Zmienność frakcji azotowych w izolowanych zarodkach Lupinus mutabilis Sweet [The change of organic nitrogen fractions in isolated Lupinus mutabilis Sweet embryos] Details   PDF
J. Rogozińska
 
Vol 11, No 3 (1934) Zmienność i współzależność w występowaniu cukrów i kwasów w owocach jabłoni [Variabilität und Wechselbeziehung im Auftreten von Zucker und Säure in Äpfeln] Details   PDF
Stanisław Wóycicki
 
Vol 30, No 3–4 (1961) Zmienność kwiatów Parnassia palustris L. w zależności od wysokości nad poziom morza [Variability of the flowers of Parnassia palustris L. depending on the height above sea-level] Details   PDF
Z. Radwańska-Paryska
 
Vol 35, No 4 (1966) Zmienność liści i owoców grabu w analogicznych zespołach Puszczy Białowieskiej, Boreckiej i Niepołomickiej oraz w lasach karpackich. Część II. Puszcza Borecka, Niepołomicka oraz lasy karpackie [Variability of the leaves and fruits of Carpinus betulus in analogous associations of the primeval forests of Puszcza Białowieska, Puszcza Borecka, Puszcza Niepołomicka and of the Carpathian. P. II. Puszcza Borecka, Puszcza Niepołomicka and the Carpathian forests] Details   PDF
M. Białobrzeska
 
Vol 35, No 3 (1966) Zmienność liści i owoców grabu w analogicznych zespołach Puszczy Białowieskiej, Boreckiej i Niepołomnickiej oraz w lasach karpackich. Część I. Białowieski Park Narodowy [Variability of the leaves and fruits of Carpinus betulus in analogous associations of the primeval forests of Puszcza Białowieska, Puszcza Borecka, Puszcza Niepołomicka and of the Carpathian Mountains. Part I. Bialowieża National Park] Details   PDF
M. Białobrzeska
 
Vol 38, No 1 (1969) Zmienność morfologiczna u glonów Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb. w warunkach hodowli laboratoryjnej [Morphologic changes of algae Scenedesmus ąuadricauda (Turp.) Breb. in laboratory culture conditions] Details   PDF
A. Jankowski
 
Vol 39, No 3 (1970) Zmienność produkcji owoców borówki czernicy (Vaccinium myrtillus L.) na tle zróżnicowania fitosocjologicznego borów w Puszczy Białowieskiej [Variability of fruit production by bilberries (Vaccinium myrtillus L.) in relation to the phytosociological differentiation in the coniferous forests of the Białowieża Forest] Details   PDF
K. Falińska
 
3526 - 3550 of 3562 Items << < 137 138 139 140 141 142 143 > >>