Vol 31, No 2 (1962)

Table of Contents

Zbiorowiska leśne Nadleśnictwa Murcki na Wyżynie Śląskiej [Forest communities in the chief forestry of Murcki on the Silesian Upland]
St. Myczkowski
PDF
191-218
A contribution to the rate of xylem cell formation and differentiation of tracheids in Pinus silvestis L.
T. Wodzicki
PDF
219-227
Annotationes de Pulmonaris
B. Pawłowski
PDF
229-238
Variabilité saisonnière des frontières des phytocénoses
J. B. Faliński
PDF
239-263
Über die direkte und indirekte Wirkung der Humusverbindungen auf den pflanzlichen Organismus. Vorläufige Mitteilung
Z. Gumińska, S. Gumiński, L. Badura
PDF
265-268
On the development of gametophytes in Funaria hygrometrica and Ceratodon purpureus in liquid cultures
A. Szweykowska, T. Maćkowiak
PDF
269-274
Materiały do geograficznego zróżnicowania grądów w Polsce [Matériaux pour la différentiation des groupements Querco-Carpinetum en Pologne]
T. Traczyk
PDF
275-304
Pollen analysis of the surface samples of bottom sediments in the bay of Gdańsk
K. Lubliner-Mianowska
PDF
305-312
O tzw. "traumatogennym oddychaniu" żywych elemenlów drewna ["Traumatogenic respiration" of living wood elements]
Wł. Żelawski
PDF
313-335
Badania nad alkaloidami łubinu białego (Lupinus albus) w czasie jego wegetacji. Część III. Lubin biały gorzki - w najwcześniejszych i późniejszych fazach rozwoju ontogenetycznego [Changes of alkaloid content in plants of Lupinus albus during their vegetation. P. III. White bitter lupin in the earliest and the late ontogenetic stages]
H. Birecka, U. Wojcieska
PDF
337-356
Wpływ boru na pobieranie przez rośliny składników mineralnych i wody [Effect of boron on the nutrient elements and water uptake by plants]
J. R. Starek
PDF
357-378
Zawartość związków fosforu i białek w tumorach pochodzenia bakteryjnego i chemicznego u Datura stramonium L. [Phosphorus compounds and proteins in tumours of bacterial and chemical origin of Datura stramonium L.]
W. Maciejewska-Potapczykowa, H. Urbanek
PDF
379-385
Próby hamowania wzrostu tumorów Datura stramonium antymetabolitami [Inhibiting action of antimetabolites on Datura stramonium tumour growth]
H. Urbanek
PDF
387-393