Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 48, No 1 (1995) Zmiany florystyczne w drugim roku po podsiewie różnych traw i koniczyn na polu wyłączonym z intensywnej produkcji rolniczej [The floristic changes in the second year after sowing of different grasses and clovers on excluded from intensive agricultural production field] Abstract   PDF
Wojciech Jabłoński, Maria Widera
 
Vol 47, No 1 (1994) Zmiany roślinności segetalnej Równiny Piotrkowskiej w ostatnich 22 latach. Cz. III. Zbiorowiska chwastów ściernisk [Changes of segetal vegetation of the Piotrków Plain during the last 22 years. Part III. Weed communities of stubble fields] Abstract   PDF
A. Urszula Warcholińska
 
Vol 47, No 1 (1994) Zmiany roślinności segetalnej Równiny Piotrkowskiej w ostatnich 22 latach. Cz. Il. Zbiorowiska chwastów upraw lnu i roślin okopowych [Changes of segetal vegetation of the Piotrków Plain during the last 22 years. Part II. Communities of weeds of flax and root crop cultures] Abstract   PDF
A. Urszula Warcholińska
 
Vol 47, No 1 (1994) Zmiany roślinności segetalnej Równiny Piotrkowskiej w ostatnich 22 latach. Część I. Zbiorowiska chwastów upraw zbóż ozimych [Changes of segetal vegetation of the Piotrków Plain during the last 22 years. Part 1. Communities of weeds of winter cereal cultures] Abstract   PDF
A. Urszula Warcholińska
 
Vol 44, No 1-2 (1991) Zmiany składu chemicznego bulw ziemniaków pod wpływem suchej zgnilizny (Fusarium solani (Mart.) Sacc. var. coeruleum (Sacc.) Booth, Fusarium sulphureum Schlecht.) [Changes in chemical composition of potato tubers caused by dry rot (Fusarium solani (Mart.) Sacc. var. coeruleum (Sacc.) Booth, Fusarium sulphureum Schlecht.)] Abstract   PDF
Zdzisław Przeździecki, Danuta Murawa
 
Vol 55, No 2 (2002) Zmiany składu gatunkowego i liczby chwastów w uprawie ziemniaka pod wpływem zróżnicowanej pielęgnacji [Changes in species composition of weeds and their number in potato under the influence of different of weed control method] Abstract   PDF
Katarzyna Zarzecka
 
Vol 59, No 1 (2006) Zmiany stężenia pyłku traw w atmosferze Poznania [Changes in the concentration of grass pollen in the atmosphere of Poznań] Abstract   PDF
Barbara Golińska
 
Vol 59, No 2 (2006) Zmiany ultrastrukturalne i cytochemiczne w liściach pelargonii (Pelargonium sp.) spowodowane żerowaniem mszycy pelargoniowej (Acyrthosiphon pelargonii (Kalt.) [Ultrastructural and cytochemical changes in Pelargonium leaves due to aphid (Acyrthosiphon pelargonii (Kalt.) infestation] Abstract   PDF
Joanna Ślusarczyk
 
Vol 36, No 1-2 (1983) Zmiany w budowie kwiatów i kwiatostanów owsa (Avena sativa L.) w warunkach niedoboru miedzi [Changes in oat (Avena sativa L.) flowers and inflorescences under conditions of copper deficiency] Abstract   PDF
E. Weryszko, M. Ruszkowska, A. Tomaszewski
 
Vol 27, No 1 (1974) Zmiany w składzie chemicznym ściany komórkowej źdźbła pszenicy traktomanej chlorkiem chlorocholiny (CCC) [Changes in the cell walls of wheat culms treated utith 2-chloroethyl-trime-thyl-ammonium chloride (CCC)] Abstract   PDF
Maria Przeszlakowska
 
Vol 30, No 1 (1977) Zmiany w składzie chemicznym źdźbąa zbóz w fazie kłoszenia przy różnym poziomie nawożenia mineralnego [Changes in the chemical composition of corn culms and their ear-forming stage depending on mineral fertilization] Abstract   PDF
Maria Przeszlakowska, Roman Wojtysiak
 
Vol 55, No 1 (2002) Zmiany w zdrowotności i rozwoju oraz plonowaniu łubinu białego i grochu siewnego pod wpływem deszczowania i nawożenia mineralnego [Changes in plant health, development and yielding of white lupine and pea] Abstract   PDF
Cezary Podsiadło, Janusz Błaszkowski, Stanisław Karczmarczyk, Stefan Friedrich
 
Vol 46, No 1 (1993) Zmiany zachwaszczenia łanu pszenicy ozimej pod wpływem intensyfikacji nawożenia azotowego [Changes of weed infestation in winter wheat field under the influence of nitrogen fertilizing intensification] Abstract   PDF
Jerzy Szymona
 
Vol 9, No 2 (1960) Zmiany zawartości regulatorów wzrostu roślin w liściach i organach reproduktywnych rzodkiewki (Raphanus sativus L.) w różnych fazach jej rozwoju [Changes in the level of growth regulators in leaves and reproductive organs of Raphanus sativus L. in different stages of plant development] Details   PDF
M. Michniewicz, L. Michalski
 
Vol 46, No 2 (1993) Zmiany zbiorowisk chwastów upraw okopowych okolic Sieradza i Zduńskiej Woli w ostatnich 16 latach [Changes of weed communities of root crop cultures in the region of Sieradz and Zduńska Wola during the last 16 years] Abstract   PDF
A. Urszula Warcholińska
 
Vol 46, No 2 (1993) Zmienność i korelacje niektórych cech ekotypów populacji Poa pratensis L. [Variability and corelations of some features of the population of Poa pratensis L. ecotypes] Abstract   PDF
Bogusław Sawicki
 
Vol 29, No 2 (1976) Zmienność niektórych cech morfologicznych Festuca pratensis, Alopecurus pratensis i Poa Irivialis [Variability of some morphological characters of Festuca pratensis, Alopecuruspratensis and Poa trivialis] Abstract   PDF
M. Falkowski, S. Kozłowski, J. Maruszewska
 
Vol 38, No 2 (1985) Zmienność owsa głuchego (Avena fatua L.) w Polsce północno-wschodniej [Variability of common wild oat (Avena fatua L.) in north-eastern Poland] Abstract   PDF
Tadeusz Korniak
 
Vol 37, No 2 (1984) Zmienność żywotności pyłku w kwiatach i kwiatostanach astra chińskiego (Callistephus chinensis Nees) wywołana promieniami gamma w pokoleniu M1 i M2 [Variability of pollen viability in the flowers and inflorescences of the China aster (Callistephus chinensis Nees) caused by gamma rays in the M1 and M2 generations] Abstract   PDF
Wiesław Mądry, Alicja Wosińska, Leokadia Ubysz-Borucka
 
Vol 59, No 1 (2006) Znaczenie monitoringu pyłkowego stacjonarnego i indywidualnego w diagnostyce alergii pyłkowej [The importance of the stationary and individual pollen monitoring for the diagnostic of pollen allergy] Abstract   PDF
Dorota Myszkowska, Barbara Bilo, Danuta Stępalska, Jerzy Wołek
 
Vol 9, No 1 (1960) Znaczenie próchnicy w gospodarce rolniczej na glebach lekkich [Die Bedeulung des Humus bei der Erhöhung der Fruchtbarkeit auf leichten Böden] Details   PDF
Bolesław Świętochowski
 
Vol 59, No 2 (2006) Zróżnicowanie i rozmieszczenie Spergulo-Veronicetum dillenii (Wójcik 1965) Warcholińska 1981 w Polsce [Differentiation and distribution of Spergulo-Veronicetum dillenii (Wójcik 1965) Warcholińska 1981 in Poland] Abstract   PDF
Aurelia U. Warcholińska
 
Vol 55, No 1 (2002) Zróżnicowanie izolatów wirusa Y ziemniaka w zależności od kryterium oceny [Differentiation of PVY isolates depending on criterion of evaluation] Abstract   PDF
Mirosława Chrzanowska, Teresa Doroszewska, Helena Zagórska
 
Vol 29, No 2 (1976) Zróżnicowanie zbiorowisk segetalnych jako wyraz luarunków siedliskowych i poziomu kultury rolnej wsi Oleśnik (woj. Piotrków Tryb.) [Differentiation of vegetal communities as an expression of habitat conditions and agriculture standard of the village Oleśnik (Piotrków Tryb. District)] Abstract   PDF
Urszula A. Warcholińska
 
Vol 30, No 2 (1977) Zwalczanie zgnilizny powodowanej przez grzyby z rodzaju Penicillium [Control of Penicillium apple rot] Abstract   PDF
H. Borecka
 
1776 - 1800 of 1801 Items << < 67 68 69 70 71 72 73 > >>