Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 1 (1956) Wrażliwość odmian pszenicy jarej na śnieć cuchnącą (Tilletia caries Tul.) przy sztucznym zakażeniu [The Susceptibility of the Varieties of Spring Wheats to Bunt (Tilletia caries Tul.) Investigated by Means of an Artificial Inoculation] Details   PDF
K. Miczyński
 
Vol 54, No 2 (2001) Wrażliwość roślin na nikiel w warunkach różnej koncentracji żelaza lub wapnia w środowisku odżywczym [Plants sensitivity on nickel under different conditions of iron or calcium concentration in the nutrient medium] Abstract   PDF
Renata Matraszek
 
Vol 32, No 2 (1979) Współczesne przeobrażenia zbiorowisk segetalnych w środkowej Polsce [Contemporary changes of. segetal communities in Central Poland] Abstract   PDF
Urszula A. Warcholińska
 
Vol 29, No 2 (1976) Współdziałanie niektórych herbicydów z kwasem indolilo-3-octowym i kwasem giberelowym we wzroście roślin testowanych [The interaction of some herbicides on indole-3-acetic acid and gibberelltc acid in growth of test plants] Abstract   PDF
H. Skrabka
 
Vol 34, No 2 (1981) Wstępna ocena fizjologicznej aktywności pochodnych kwasu 9-aminofluoreno-fosfonowego-9 [Preliminary estimation of physiological activity of 9-amine-9-fluorenephosphonic acid derivatives] Abstract   PDF
W. Czerwiński, R. Gancarz, E. Przybyłka, J. S. Wieczorek
 
Vol 20 (1967) Wstępne badania embriologiczne przyczyn obniżonej płodności luceryny (Medicago media Pers.) odmiany 'Kleszczewskiej' [Preliminary embryological investigations on the cause of lowered fertility of Medicago media Pers. var. 'Kleszczewska'] Details   PDF
J. Cebrat
 
Vol 29, No 2 (1976) Wstępne badania mieszańców Corylus maxima Mill. X Corylus avellana L. [Preliminary study on the hybrid Corylus maocvma Mill. X Corylus avellana L.] Abstract   PDF
W. Janczar, S. Wrona
 
Vol 2, No 1 (1954) Wstępne badania nad anatomią strąków łubinu [Introductory Anatomical Examination of Lupine Pods] Details   PDF
Z. Tomaszewska
 
Vol 10, No 1 (1961) Wstępne badania nad biologią kwitnienia i owocowania Petunia nyctaginiflora Juss. [Preliminary studies on the biology of flowering and fruit-setting of Petunia nyctaginiflora Juss.] Details   PDF
Stanisława Dąbrowska
 
Vol 21 (1968) Wstępne badania nad wpływem poziomów wilgotności gleby i nawożenia węglanem wapnia na wzrost, rozwój i plonowanie lulka czarnego (Hyoscyamus niger L.) [Influence of soil humidity and fertilization with calcium carbonate on the growth, development and yield of the henbane (Hyoscyamus niger L.)] Details   PDF
J. Skalski
 
Vol 26, No 1 (1973) Wybrane zagadnienia z biologii grzyba Plasmodiophora brassicae Wor. [Some problems in the life-cycle of fungus Plasmodiophora brassicae, Wor.] Abstract   PDF
B. Nowicki
 
Vol 11 (1962) Wybrane zagadnienia z biologii szelężnika większego Alectorolophus glaber (Lam.) Beck. [Selected problems of the biology of Alectorolophus glaber (Lam.) Beck.] Details   PDF
Maria Tołmińska
 
Vol 55, No 1 (2002) Wybrane zagadnienia z epidemiologii brunatnej plamistości liści pszenicy i pszenżyta – charakterystyka i znaczenie źródeł infekcji pierwotnej [Some topics in tan spot epidemiology – characteristic and significance the sources of primary infection] Abstract   PDF
Wojciwch Wakuliński, Czesław Zamorski, Bogdan Nowicki, Małgorzata Schollenberger, Piotr Kachlicki
 
Vol 59, No 1 (2006) Wydajność pyłkowa i oblot przez owady kwiatów Malope trifida Cav. [Pollen efficiency and insect visitation of Malope trifida Cav. flowers] Abstract   PDF
Anna Wróblewska
 
Vol 55, No 1 (2002) Wykorzystanie istniejącej odporności na rdze w ochronie pszenicy i pszenżyta [Possibility of cereals protection against rusts by resistant breeding method] Abstract   PDF
Czesław Zamorski, Bogdan Nowicki, Małgorzata Schollenberger, Wojciech Wakulski
 
Vol 58, No 2 (2005) Wykorzystanie metody PCR do badania jakości ziarna pszenicy ozimej uprawianej w systemach ekologicznym, integrowanym, konwencjonalnym oraz monokulturze w aspekcie fitopatologicznym [The use of PCR assay for quality testing of grain of winter wheat cultivated in organic, integrated, conventional system and monoculture in phytopathological aspect] Abstract   PDF
Aleksander Łukanowski, Czesław Sadowski
 
Vol 33, No 1 (1980) Wykorzystanie zbiorowisk chwastów do oceny siedlisk polnych dla potrzeb rolnictwa [Use of weed communities for estimation of field habitats for needs of agriculture] Abstract   PDF
Urszula A. Warcholińska
 
Vol 55, No 1 (2002) Wykorzystanie łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) do wykrywania Pseudocercosporella herpotrichoides w pszenicy ozimej uprawianej w różnych systemach produkcji [Use of polimerase chain reaction (PCR) for detection of Pseudocercosporella herpotrichoides in winter wheat cultivated in different production systems] Abstract   PDF
Ewa Solarska, Magdalena Grudzińska
 
Vol 2, No 1 (1954) Wyniki chowu krewniaczego (4-rech pokoleń buraka cukrowego i efekt heterozji uzyskany po skrzyżowaniu I3 [Results of Inbreeding Four Generations of Sugar Beets and the Heterosis Effect obtained after Crossing I3] Details   PDF
A. Filutowicz
 
Vol 2, No 1 (1954) Wyniki doświadczeń nad stosowaniem szczepień w rodzaju Beta [Results of experiments on the grafting in the genus Beta] Details   PDF
A. Filutowicz, W. Bejnar
 
Vol 2, No 1 (1954) Wyniki doświadczeń szklarniowych i polowych nad zastosowaniem mieszanin pyłku dla wywołania heterozji u pomidorów [Results of Greenhouse and Field Experiments on the Use of Pollen Mixtures for the purpose of Evoking Heterosis in Tomatoes] Details   PDF
A. Kużdowicz
 
Vol 2, No 1 (1954) Wyniki hodowli buraków cukrowych o skróconym korzeniu [Some Results on Breeding Short Root Sugar Beets] Details   PDF
A. Filutowicz
 
Vol 41, No 2 (1988) Występowanie chorób bobiku (Vicia faba L.) w rejonach olsztyńsko-elbląskim i bydgoskim [Occurrence of broad bean (Vicia faba L.) diseases in Olsztyn-Elbąg and Bydgoszcz Provinces] Abstract   PDF
Stanisław Sadowski
 
Vol 58, No 2 (2005) Występowanie chorób przechowalniczych na jabłkach odmian parchoodpornych [The occurrence of postharvest diseases on apples resistant to scab] Abstract   PDF
Hanna Bryk, Dorota Kruczyńska
 
Vol 57, No 1-2 (2004) Występowanie Equisetum telmateia Ehrh. w użytkach rolnych [Występowanie Equisetum telmateia Ehrh. w użytkach rolnych] Abstract   PDF
Domink Wróbel
 
1651 - 1675 of 1809 Items << < 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 > >>