Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5 (1957) Rośliny naczyniowe Gorców [Plantes vasculaires des Gorce (Karpathes Occidentales Polonaises)] Details   PDF
Jan Karnaś
 
Vol 46 (1974) Rośliny naczyniowe południowo-wschodniej części Beskidu Wysokiego. Cz. I [The vascular plants of the south-easlern part of the Insular Beskid (Polish Western Carpathians). Part I] Details   PDF
Krystyna Towpasz
 
Vol 48 (1975) Rośliny naczyniowe południowo-wschodniej części Beskidu Wysokiego. Cz. II [The vascular plants of the south-easlern part of the Insular Beskid (Polish Western Carpathians). Part II] Details   PDF
Krystyna Towpasz
 
Vol 51 (1976) Rośliny naczyniowe zbiorowisk leśnych pónocno-wschodniego i wschodniego przedpola Gór Świętokrzyskich [Vascular plants of the forest communities of the north-eastern and eastern foreland of the Holy Cross-Mountains. South Poland] Details   PDF
Tadeusz Głazek
 
Vol 87 (2000) Różnicowanie i ujednolicanie się flor ruderalnych w warunkach izolacji środowiskowej [Differentiation and unification of ruderal floras in environmental isolation conditions] Abstract   PDF
Dan Wołkowycki
 
Vol 82 (1998) Rozpad drzewostanu i odnowienie świerka a struktura i dynamika karpackiego boru górnoreglowego [Breakdown of tree stand and spruce regeneration versus structure and dynamics of a Carpathian subalpine spruce forest] Abstract   PDF
Jan Holeksa
 
Vol 40 (1974) Ruderal vegetation of The Bielsko-Biała town Details   PDF
Eugenia U. Zając
 
Vol 15 (1963) Saprolegnia latvica Apinis w Europie Środkowej [Saprolegnia latvica Apinis in central Europe] Details   PDF
Elżbieta Stpiczyńska
 
Vol 89 (2001) Stan obecny i kierunki zmian roślinności nieleśnej Kampinowskiego Parku Narodowego [Current stale and directions of change of non-forest vegetation of the Kampinos National Park] Abstract   PDF
Dorota Michalska-Hejduk
 
Vol 103 (2013) Statistical determination of diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Poland Abstract   PDF
Zygmunt Kącki, Marta Czarniecka, Grzegorz Swacha
 
Vol 22 (1966) Stosunki geobotaniczne wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznaniu [Geobotanical study of the Wolin and South-East Uznam Isles] Details   PDF
Hanna Piotrowska
 
Vol 75 (1993) Stosunki geobotaniczno-leśne północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej na tle zróżnicowania i przemian środowiska [The variability and changes of forest vegetation in the northern part of the Silesia-Cracow Uplands] Abstract   PDF
Janusz Hereźniak
 
Vol 6 (1958) Studia nad anatomią owoców europejsich rodzajów podrozin: Scirpoideae Pax, Rhynchosporoideue Aschers. et Graebner i części Caricoideae Pax [A Study on the Anatomy of Fruits of European Genera in the Subfamilies Scirpoideae Pax, Rhynchosporoideue Aschers. et Graebner and Some Genera of Caricoideae Pax] Details   PDF
Stanisław Marek
 
Vol 49 (1975) Studia nad anatomią owoców niektórych gatunków rodzaju Heracleum L. [Fruit anatomy of some Heracleum L. species] Details   PDF
Tadeusz Kowal, Stanisław Pic
 
Vol 12 (1961) Studia nad morfologią i anatomią nasion Portulacaceae Rchb. [Morphology and anatomy of the seeds in Portulacaceae Rchb.] Details   PDF
Tadeusz Kowal
 
Vol 49 (1975) Studia nad morfologią owoców niektórych gatunków rodzaju Heracleum L. [Fruit morphology of some Heracleum L. species] Details   PDF
Tadeusz Kowal
 
Vol 6 (1958) Studia nad morfologją owoców europejskich rodzajów Scirpoideae Pax, Phynchosporoideae Aschers, et Graebner i części Caricoideae Pax [A Study on the Morphology of Fruits of European Genera from the Subfamilies Scirpoideae Pax, Phynchosporoideae Aschers, et Graebner and Some Genera of Caricoideae Pax] Details   PDF
Tadeusz Kowal
 
Vol 8 (1959) Studia nad udziałem grzybów kapeluszowych w zespołach leśnych na terenie Białowieskiego Parku Narodowego [The investigations on the character of the correlations between the higher fungi and wood associations in the National Park of Białowieża] Details   PDF
Andrzej Nespiak
 
Vol 37 (1972) Studia systematyczne nad morfologią i anatomią ziarniaków krajowych gatunków rodzaju wiechlina (Poa L.) [Systematic studies on morphology and anatomy of the caryopsis of the Poa L. species in Poland] Details   PDF
Wanda Rudnicka-Sterna
 
Vol 21 (1966) Studia systematyczne nad nasionami rodzajów Delia Dum., Spergula L. i Spergularia Presl. [Systematic studies on the seeds of the genera Delia Dum., Spergula L. and Spergularia Presl.] Details   PDF
T. Kowal
 
Vol 21 (1966) Studia systematyczne nad nasionami rodzaju Dianthus L. [Systematic studies on the seeds of the genus Dianthus L.] Details   PDF
T. Kowal, H. Wojterska
 
Vol 36 (1972) Studia systematyczne nad nasionami rodziny Solanaceae Pers. [Systematic studies on the seeds of the Solanaceae family] Details   PDF
Barbara Wojciechowska
 
Vol 10, No 2 (1960) Studium nad grzybem Cloeophyllum trabeum (Pers. ex Fr.) Murr. [Certains résultats des recherches sur Cloeophyllum trabeum (Pers. ex Fr.) Murr.] Details   PDF
Stanisław Domański
 
Vol 74 (1992) Syntaksonomia śródlądowych, pionierskich muraw napiaskowych [Syntaxonomy of inland and pioneer psammophilous grasslands] Abstract   PDF
Krystyna Czyżewska
 
Vol 6 (1958) Systematyka, morfologia i anatomia owoców i nasion rodzaju Saalvia L. [Taxonomy, Morphology and Anatomy of Fruits and Seeds in the Genus Salvia L.] Details   PDF
Barbara Wojciechowska
 
126 - 150 of 191 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>