Wiadomości Botaniczne

 

Wiadomości Botaniczne są rocznikiem publikującym szerokie spektrum tekstów dotyczących roślin – ich funkcjonowania w przyrodzie (na poziomie komórki, organizmu i fitocenozy) oraz roli w życiu człowieka – dawniej i dziś, także w wymiarze kulturowym. Treści publikowane są w formie artykułów naukowych, prac przeglądowych i krótkich komunikatów z obserwacji terenowych czy laboratoryjnych. Elementem integrującym środowisko Polskiego Towarzystwa Botanicznego są publikowane wspomnienia i życiorysy naszych botaników. Od 2020 roku Wiadomości poszerzają swoją rolę w dokumentacji bioróżnorodności Polski uruchamiając szybką ścieżkę publikacji stanowisk wybranych roślin naczyniowych, mszaków, porostów i glonów. Prace publikowane są w języku polskim i angielskim, w formule open access.

Szczegółowe informacje o czasopiśmie dostępne są na stronie https://pbsociety.org.pl/default/dzialalnosc-wydawnicza/wiadomosci-botaniczne/

[Wiadomości Botaniczne is an annual that publishes a wide spectrum of research about plants – their function in nature (at the cellular, organismal, and phytocoenosis level) and role in human life – in the past and today, also in the cultural context. The content is published in the form of original research papers, review papers, and short communications, from field or laboratory observations. Additionally, memoirs and biographies of the botanists are also welcomed, being especially important for members of the Polish Botanical Society. Since 2020, the journal has been expanding its role in the documentation of Poland’s biodiversity by launching a fast-track path for publication of the localities of selected vascular plants, bryophytes, lichens, and algae. The works are published in Polish and English, in open access mode.

Detailed information about the journal is available on https://pbsociety.org.pl/default/en/publications/wiadomosci-botaniczne/]

Recent Submissions

  • Köhler, Piotr (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2020-09-09)
    Herb, czyli znak rozpoznawczo-bojowy, wywodzi się z symboliki heroicznej lub znaków własnościowych. Początkami sięga I wyprawy krzyżowej, a jego wygląd jest ustalany przez reguły heraldyczne. Celem niniejszego artykułu ...
  • Czekalski, Mieczysław; Antkowiak, Wojciech; Borkowski, Krzysztof (Polskie Towarzystwo BotanicznePolish Botanical Society, 2020-06-08)
    W doniesieniu przedstawiono korzenie przybyszowe w próchniejącym pniu dębu szypułkowego Quercus robur L. Najprawdopodobniej rozwinęły się one z kalusa uformowanego z komórek kambium. Rozwinęło się 7 korzeni, które osiągnęły ...