SEKCJA BRIOLOGICZNA

Polskiego Towarzystwa Botanicznego

http://pbsociety.org.pl/ind/bryology/

pożegnania

Odeszli na wieczne briologizowanie icon

Prof. dr hab. Henryk Klama (1957-2020)

Zapraszamy do zapoznania się ze wspomnienieniem o Profesorze autorstwa dra hab. Piotra Górskiego opublikowanym w Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica - czytaj online

H.Klama

Dnia 12 sierpnia 2020 roku zmarł Prof. dr hab. Henryk Klama, wybitny, uznany w kraju i za granicą specjalista hepatikolog. Znawca systematyki, ekologii, zagrożeń i problemów ochrony wątrobowców oraz zróżnicowania flory i zbiorowisk roślin naczyniowych.

Członek Zarządu Sekcji Briologicznej PTB dwóch kadencji (2001-2004, 2004-2007), Prorektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (2006-2008, 2008-2012, 2012-2016), nasz mentor, recenzent prac naukowych i promotor rozpraw doktorskich oraz habilitacyjnych.

Przedwcześnie odszedł wspaniały znawca wątrobowców, choć zawsze i przede wszystkim nasz Przyjaciel, Kolega, Współpracownik, znakomity Towarzysz wypraw terenowych i niezastąpiony Przewodnik po meandrach często zawiłej i skomplikowanej hepatikologii.

R. Zubel

H.Klama H.Klama H.Klama

Dr Witold Berdowski (1938-2014)

W.Berdowski

Dnia 4 września 2014 roku zmarł dr Witold Berdowski, wieloletni pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, botanik, fitosocjolog i briolog.

Dr Witold Berdowski urodził się w 10.11.1938 r. we Lwowie. Po wojnie, z rodziną przyjechał na Ziemie Odzyskane. We Wrocławiu ukończył szkołę podstawową i liceum. Studiował biologię na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1957-1962. Pracę magisterską ("Flora rezerwatu Łąka Sulistrowicka") pisał pod kierunkiem prof. Anieli Krawiecowej. Już od 1-go grudnia 1960 r, jeszcze w czasie studiów, pracował w Zakładzie Systematyki i Morfologii Roślin jak asystent techniczny. Po egzaminie magisterskim (luty, 1962) został przyjęty na etat asystenta.

Specjalizował się w zakresie briologii. W 1970 r obronił pracę doktorską pt. "Flora mchów i zbiorowiska mszaków masywu Ślęży". Prowadził ćwiczenia z systematyki roślin, pracownie specjalizacyjne, ćwiczenia terenowe i wykłady. Przez wiele lat był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Systematyków Roślin. Przez kilka kadencji pełnił funkcję dyrektora d/s dydaktyki w Instytucie Botaniki, a później jego dyrektora. W wieku 65 lat odszedł na emeryturę. Już jako emeryt, przez kilka lat, prowadził ćwiczenia z systematyki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Sporo czasu poświęcił badaniom rozmieszczenia gatunków chronionych na Dolnym Śląsku. Jest autorem prac z zakresu briologii, systematyki roślin, fitosocjologii oraz ochrony przyrody.

Briologia stanowiła ważną część badań naukowych dra Witolda Berdowskiego. Oprócz wspomnianej obszernej monografii, dotyczącej Ślęży, opublikował w latach 1968-1976 szereg opracowań dotyczących rezerwatów Opolszczyzny, w których inwentaryzował brioflorę, a często także zbiorowiska mszaków (np. rez. "Lubsza", "Blok", "Jeleni Dwór" "Przysiecz", "Ligota Dolna", "Leśna Woda", "Przyłęk", "Kamień Śląski", "Łężczak"). Te prace pozwoliły lepiej poznać florę mszaków regionu i dały podstawę do późniejszych ocen, dotyczących zmian w brioflorze. Wspólnie z W. Kołą przygotował publikację, dotyczącą stanu badań briologicznych na Opolszczyźnie (1981), a z W. Kołą i W. Wilczyńską (1984) - całego Dolnego Śląska. W latach siedemdziesiątych wydawał też (wspólnie z W. Wilczyńską) zeszyty wydawnictwa zielnikowego "Flora Silesiaca Exsiccata, Plantae Cryptogamae, Musci". Warto też wspomnieć o jego udziale w publikacji, dotyczącej interesującego zbiorowiska Schistostegetum osmundaceae w Sudetach (1992).

W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako niezwykle życzliwy kolega, cierpliwy nauczyciel i pogodny człowiek.

E. Panek, S. Wierzcholska, A. Rusińska

fot fot fot fot

Prezentowane fotografie udostępnił najbliższy kolega dra Berdowskiego - dr Eugeniusz Panek.


Prof. Dr Hab. Krzysztof Jędrzejko (1945-2012)

K.Jędrzejko

Dnia 17 czerwca 2012 roku, w wieku 67 lat zmarł prof. dr hab. Krzysztof Jędrzejko, botanik, fitosocjolog, briolog, wieloletni kierownik (od 1982 roku), najpierw Pracowni Botaniki Farmaceutycznej i Leku Roślinnego, potem Zakładu Botaniki Farmaceutycznej, a od 1994 roku Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Śląskiego Uniwersytety Medycznego w Katowicach.

Krzysztof Jędrzejko był w latach 70-tych i 80-tych animatorem badań florystycznych w Polsce południowej, pionierem badań briologicznych na terenach poddanych silnej antropopresji. To jemu zawdzięczamy zmianę w postrzeganiu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i jego otuliny jako nieciekawej briologicznie krainy. Wyniki jego poszukiwań na terenie GOP-u zainspirowały wielu z nas do badań briologicznych na obszarach antropogenicznie przekształconych.

Krzysztof Jędrzejko posiadał też dar wyszukiwania pasjonatów briologicznych i potencjalnych naukowców w tej dziedzinie. W latach 80-tych kierował w Sosnowcu najliczniejszą, jak dotąd, w Polsce "załogą" briologów.

Pozostanie w naszej pamięci jako jeden z nas, wieloletni członek Sekcji Briologicznej PTB i jej przewodniczący w latach 1989-1995.

Zapraszamy do zapozania się z biografią Profesora Jędrzejko autorstwa Dr hab. Adama Stebla (Wiad. Bot. 56(3/4). 2012).pdf file


Prezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Śląskiej Akademii Medycznej.

fot fot fot fot
fot fot

Prof. Dr Hab. Kazimierz Karczmarz (1933-2011)

K.Karczmarz

Dnia 20 lipca 2011 roku, w wieku 78 lat zmarł prof. dr hab. Kazimierz Karczmarz, briolog, wieloletni kierownik Zakładu Systematyki Roślin UMCS w Lublinie (obecnie Zakład Botaniki i Mykologii).

Profesor Kazimierz Karczmarz zainicjował i stworzył lubelski ośrodek briologiczny. Do momentu przejścia na emeryturę w 2003 roku, działał wszechstronnie na polu briologicznym m.in. zajmował się systematyką mchów i briogeografią. Jest autorem wielu prac przyczynkowych i studiów monograficznych oraz wydawnictw zielnikowych.

W sumie Profesor Kazimierz Karczmarz jest autorem ponad 200 publikacji naukowych. Wśród nich na uwagę zasługuje wydana w 1971 roku, do dziś aktualna i cytowana światowa monografia rodzaju Calliergon: A Monograph of the Genus Calliergon (Sull.) Kindb. Monogr. Bot. 43.

Profesor stworzył, a następnie wzbogacał, wspólnie ze współpracownikami lubelski zielnik mchów i wątrobowców (LBL B, LBL H). Są to zbiory głównie z Lubelszczyzny, NE Polski (Puszcza Białowieska, Suwalszczyzna), Karpat (głównie Beskid Sądecki, B. Niski) oraz alegaty z licznych podróży naukowych m.in. do Europy Zachodniej, Rosji i Azji Środkowo-Wschodniej.

Profesor Kazimierz Karczmarz, wybitny briolog, zapisał się w historii polskiej botaniki nie tylko jako badacz oraz autor wielu opracowań florystycznych i taksonomicznych. Dopóki pozwalało mu na to zdrowie, nie uchylał się od pracy społecznej na rzecz naszej małej społeczności briologów. Przez dwie kadencje, w latach 1983-1989, przewodniczył Sekcji Briologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Ambicją Zarządu Sekcji pod jego kierownictwem była popularyzacja wiedzy briologicznej w środowisku naukowym i szkolnym, a także przygotowanie briologicznych charakterystyk parków narodowych i rezerwatów dla potrzeb ochrony przyrody. Profesor aktywnie włączył się do tych badań, publikując materiały brioflorystyczne z rejonów słabo wówczas zbadanych, jak Suwalszczyzna i Beskid Niski. Z jego inicjatywy podjęto prace nad przygotowaniem bibliografii briologicznej z obszaru Polski, zakończonej opublikowaniem w roku 1994 pierwszego tomu obejmującego lata 1786-1986.

Profesor Kazimierz Karczmarz to jeden z nestorów polskiej briologii i współtwórca naszej Sekcji. Dla wielu z nas pozostanie w pamięci jako życzliwy, chociaż krytyczny recenzent naszych rozpraw naukowych i publikacji.

Prezentowane fotografie pochodzą z archiwów Zakładu Systematyki Roślin UMCS oraz prywatnych samego Profesora, przekazanych przez Jego krewnych dla Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej.

fot fot fot fot
fot fot fot fot

Dr Marian Kuc (1932-2011)

M.Kuc

Dnia 19 marca 2011 w Kanadzie, gdzie pracował i przebywał od 1966 roku, na króko przed swoimi 79 urodzinami, zmarł polski briolog Dr Marian Kuc.

Był osobą bardzo zasłużoną na polu briologii, autorem m.in. dzieła: Briogeografia wyżyn południowych Polski (Monogr. Bot. 17: 1-211, 1964). Ta książka była pierwsza próbą całościowego, opartego na wielu źródłach ujęcia geografizmu mchów. Opublikował też wiele prac dotyczących flory mchów Hornsundu na Spitzbergenie. Pod koniec lat sześćdziesiątych wyjechał do Kanady, gdzie spędził resztę życia i pracował na polu briologii.

Ponad czterdziestoletni pobyt w Kanadzie zaowocował licznymi badaniami briologicznymi w Arktyce, na Antarktydzie, w Ameryce Środkowej i Południowej, Afryce i na wyspach Oceanu Spokojnego. W sumie Marian Kuc jest autorem prawie 150 publikacji naukowych. Do Polski często przyjeżdżał (zwłaszcza w ostatnich 20 latach) - miał dom w Chrzanowie.

Zapraszamy do zapozania się z biografią Dra Kuca zamieszczoną w dedykowanej mu monografii:
Stebel A. & R. Ochyra (eds). Chorological Studies on Polish Carpathian Bryophytes. Sorus, Poznań, 1-267 (2011).
pdf file

prezentowana fotografia pochodzi ze strony Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie.


Pożegnania
© 2009-2021 Sekcja Briologiczna PTB    :..  strona główna  ..: 
:..  Projekt, wykonanie i opieka: Robert Zubel  ..: