Historia Sekcji

Sekcja Mykologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstała dnia 5 czerwca 1956 roku w Warszawie. Pierwszą Przewodniczącą została doc. Alina Skirgiełło, pełniąca tę funkcję aż do 2007 roku. W następnej kadencji Przewodniczącą Sekcji była prof. dr hab. Maria Dynowska (2007–2010), a przez dwie kolejne Przewodniczącymi były: prof. dr hab. Maria Rudawska (2010–2016) i dr hab. Małgorzata Stasińska, prof. US (2016-2022). Sekretarzami Sekcji byli kolejno: doc. Karol Mańka, doc. Wanda Truszkowska, dr Sabina Czyżewska, dr hab. Janusz Łuszczyński, dr hab. Tomasz Leski i prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz i dr Ewa Sucharzewska. Aktualnie Przewodniczącą jest dr hab. Anna Biedunkiewicz, a Sekretarzem dr Dominika Ślusarczyk.

Za główny cel działalności Sekcji uznano rozwijanie i popularyzację wyników prac z zakresu szeroko rozumianej mykologii. Trendy te zachowano do dziś, uzupełniając je o wieloletnie działania na rzecz wyodrębnienia mykologii z botaniki oraz kładąc szczególny nacisk na interdyscyplinarny charakter tej gałęzi nauki. Z inicjatywy Sekcji w 1960 roku zapoczątkowano wydawanie serii Grzyby w ramach Flory Polski i Krajów Ościennych, a w 1965 roku czasopisma Acta Mycologica, w którym publikowane są prace z zakresu mykologii, fitopatologii i lichenologii. Pierwszy tom tego periodyku ukazał się w 1966 roku. Od momentu powołania czasopisma, jego redaktorem naczelnym była prof. Alina Skirgiełło, a jej zastępcą – prof. dr hab. Maria Ławrynowicz (długoletni Zastępca Przewodniczącej Sekcji, obecnie Redaktor Honorowa Acta Mycologica). W kolejnych latach funkcję redaktora naczelnego czasopisma pełniły: prof. dr hab. Maria Ławrynowicz i prof. dr hab. Maria Rudawska. Obecnie redaktorem naczelnym Acta Mycologica jest prof. dr hab. Wojciech Pusz.

W obrębie Sekcji wyróżniono mniejsze jednostki organizacyjne, działające przy Oddziałach PTB i posiadające własne Zarządy: Sekcja Mykologiczna przy Oddziale Łódzkim i przy Oddziale Poznańskim (obie działają do dziś) oraz Sekcja Mykologiczna przy Oddziale Bydgoskim (funkcjonowała do 1962 r.) i przy Oddziale Warszawskim (działalność zawieszona w czerwcu 2011 r.). Ostatnie spotkanie Sekcji Mykologicznej przy Oddziale Warszawskim odbyło się 10 czerwca 2011 roku w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. dr hab. Tomasz Majewski przedstawił na nim dzieje utworzenia Sekcji, wieloletnią jej działalność i zasługi prof. dr hab. Aliny Skirgiełło dla jej rozwoju.

Do najważniejszych osiągnięć Sekcji należy:

zorganizowanie na terenie Polski 4. Kongresu Europejskich Mykologów (Congress of European Mycologists) w 1966 roku

udział prof. Aliny Skirgiełło i prof. dr hab. Marii Ławrynowicz w pracach nad powstaniem Europejskiej Rady Ochrony Grzybów (European Council for the Conservation of Fungi – ECCF) na 9. Kongresie Europejskich Mykologów w 1985 roku oraz Europejskiego Towarzystwa Mykologicznego (European Mycological Association – EMA) na 14. Kongresie Europejskich Mykologów w roku 2003

zorganizowanie spotkania Europejskiej Rady Ochrony Grzybów (Łódź 1988)

współorganizacja 1. Międzynarodowych Warsztatów Europejskiego Towarzystwa Mykologicznego „Hypogeous fungi – recording ecology, distribution” (Międzybrodzie Żywieckie 2006).

Pierwszym polskim honorowym członkiem Europejskiego Towarzystwa Mykologicznego (EMA) została prof. Alina Skirgiełło (2004). Prof. dr hab. Maria Ławrynowicz jest  przedstawicielem Polski w Radzie tej organizacji (od momentu jej powołania w 2005 roku), natomiast dr hab. Izabela Kałucka przez wiele lat pełniła funkcję Membership Secretary, a we wrześniu 2019 roku została wybrana nowym Prezydentem European Mycological Association.