Vol 31, No 1 (1962)

Table of Contents

Wpływ niektórych wielofenoli na asymilncję i oddychanie moczarki kanadyjskiej Elodea canadensis i liści bożodrzewu Ailanthus glandulosa [The influence of some polyphenols on the photosynthesis and the respiration of Elodea canadensis and of leaves of Ailanthus glandulosa]
E. Unger
PDF
3-24
Badania nad rybonukleazą z porostu Cetraria islandica (Ach) [Ribonuclease from lichen Cetraria islandica]
A. Rennert, M. Gubański
PDF
25-30
Struktura zbiorowisk kępkowo-dolinkowych i jej przemiany na torfowisku przejściowym Królewskie Bagno [Struktur der Bulten-Schlenken-Gesellschaften und ihre Umwandlungen auf dem Torfmoore Królewskie Bagno]
Z. Podbielkowski
PDF
31-51
Changes in the concentration of sugars in developing ovules
M. Ryczkowski
PDF
53-65
Izolowanie preparatu rybonukleazy z siewek bobu [Ribonuclease preparation from broad bean seedlings]
W. Maciejewska-Potapczykowa, H. Górniak
PDF
67-75
Dekarboksylacja kwasu glutaminowego w liściach tytoniu zakażonego wirusem mozaiki tytoniowej [Decarboxylation of glutamic acid in the tobacco mosaics leaves]
M. Gubański
PDF
77-82
Mono- oligosacharydy w procesie jaryzacji ziarna żyta ozimego (Secale cereale L.) [Mono- and oligosaccharides invernalization process of winter rye (Secale cereale L.) grains]
St. Grzesiuk, K. Kulka
PDF
83-93
Zawartość związków azotu w tkankach zdrowych niektórych roślin [Nitrogen compounds in healthy and tumorous tissues of some plants]
W. Maciejewska-Potapczykowa, A. Niedzielski
PDF
95-101
Observations on plant development (V). Influence of time of sowing on the development of some annual hibernating plants
A. Listowski
PDF
103-108
Observations on plant development (VI). Influence of shading on the development of some annual hibernating plants
A. Listowski, I. Jackowska
PDF
109-118
Studia cyto-embriologiczne nad gatunkiem Crambe abyssinica Hoch. [Cyto-embryological studies in species Crambe abyssinica Hoch.]
K. Bijok
PDF
119-134
Metabolism of excised embryos of Lupinus luteus L. I. Effect of metabolic inhibitors and growth substances on the water uptake
J. Czosnowski
PDF
135-152
Przyczynek do znajomości śluzowców Dolnego Śląska [A contribution to the knowledge of Myxomycetes from the Lower Silesia]
M. Firich
PDF
153-168
Analysis of an incompatible di-mon mating in Coprinus lagopus
K. M. Świeżyński
PDF
169-184
A potmeter modified for a double purpose
Arcot Viswanathan
PDF
185-187