Vliv humosovych latek (oxyhumolitu) na rostliny [The effect of humus substances (Oxyhumolits) on plants]

S. Prat, J. Čatskya, O. Melichar

Full Text:

PDF