Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland)

Anna Kujawa, Błażej Gierczyk, Barbara Kudławiec, Natalia Stokłosa, Anna Bujakiewicz

Abstract


This work aimed to present the diversity of fungal species in the Poznań- Radojewo park. It was characterized based on literature data, unpublished master’s theses, the authors’ data, as well as data collected during two mycological trips organized by the Mycological Section of the Polish Botanical Society. Between 1980 and 2017, as many as 333 species of macromycetes have been found within the park in Poznań-Radojewo (among them 19% are rare and endangered), including eight protected species (Mitrophora semilibera, Morchella esculenta  (var. esculenta and var. umbrina), Geastrum corollinum, G. fornicatum, Hericium coralloides, and Myriostoma coliforme), as well as two species new to the Polish mycobiota: Psathyrella bipellis and P. larga. The park in Poznań-Radojewo is very important for maintaining a high species diversity of fungi within the city of Poznań. During revitalization works, it is of paramount importance to take the needs of rare, threatened, and protected species under consideration and to preserve the natural character of plant communities. It is also vital to ensure the presence of coarse woody debris at different decomposition phases, which serves as an important substratum type for rare fungi.

Keywords


species diversity; refuges; protected and rare fungi

Full Text:

PDF XML (JATS)

References


Bas, C., Noordeloos, M. E., Kuyper, T. W., & Vellinga, E. C. (Eds.). (1988). Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands (Vol. 1). A. A. Balkema.

Bas, C., Noordeloos, M. E., Kuyper, T. W., & Vellinga, E. C. (Eds.). (1990). Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands (Vol. 2). A. A. Balkema.

Bas, C., Noordeloos, M. E., Kuyper, T. W., & Vellinga, E. C. (Eds.). (1995a). Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands (Vol. 3). A. A. Balkema.

Bas, C., Noordeloos, M. E., Kuyper, T. W., & Vellinga, E. C. (Eds.). (1995b). Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands (Vol. 4). A. A. Balkema.

Bujakiewicz, A., & Kujawa, A. (2000). Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań. Acta Mycologica, 35(2), 183–195. https://doi.org/10.5586/am.2000.020

Chmiel, M. A. (2006). Checklist of Polish larger Ascomycetes. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Czarna, A., Klimko, M., & Janyszek, S. (2009). Vascular flora and vegetation on the former manor park in Radojewo (Wielkopolska region, Poland). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu Botanica Steciana, 13, 37–47.

Flisińska, Z. (1996). Studia nad grzybami wielkoowocnikowymi (macromycetes) Lublina [Studies on the macromycetes of Lublin]. Annales Universitatis Mariae Curie- Sklodowska, Sectio C, Biologia, 51, 13–39.

Friedrich, S. (2010). Ogród dendrologiczny w Przelewicach jako środowisko przyrodnicze grzybów wielkoowocnikowych [The dendrological garden in Przelewice as a natural environment for macromycetes]. In M. Syczewska, K. Misiak, & S. Truchlik (Eds.), Ogród Dendrologiczny w Przelewicach. Vol. 1. Przyroda Pomorza Zachodniego – badania i ochrona [The dendrological garden in Przelewice. Vol. 1. Nature of West Pomerania – research and protection] (pp. 13–21). Agencja Reklamowa Madison; Ogród Dendrologiczny; Zakład Budżetowy.

Friedrich, S., & Orzechowska, M. (2002). Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina [Macromycetes in the urban environment of Szczecin]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B, Botanika, 51, 7–30.

Gabor, H. (1985). Macromycetes na tle zbiorowisk leśnych parków w Biedrusku i w Radojewie koło Poznania [Macromycetes of parks in Biedrusko and Radojewo near Poznań against forest communities] [Unpublished master’s thesis]. Department of Plant Ecology and Environmental Protection, Adam Mickiewicz University in Poznań.

Hansen, L., & Knudsen, H. (Eds.). (1992). Nordic Macromycetes. Vol. 2. Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales. Nordsvamp.

Hansen, L., & Knudsen, H. (Eds.). (1997). Nordic Macromycetes. Vol. 3. Heterobasidioid, aphyllophoroid and gasteromycetoid genera. Nordsvamp.

Hansen, L., & Knudsen, H. (Eds.). (2000). Nordic Macromycetes. Vol. 1. Ascomycetes. Nordsvamp.

Jaśkowak, M. (1999). Grzyby wyższe (macromycetes) w fitocenozach zboczowego łęgu wiązowego Violo odoratae-Ulmetum campestris w podworskim parku w Radojewie koło Poznania [Macromycetes in Violo odoratae-Ulmetum campestris phytocenoses in a postmanor park in Radojewo near Poznań] [Unpublished master’s thesis]. Department of Plant Ecology and Environmental Protection, Adam Mickiewicz University in Poznań.

Jóźwiak, M., & Wrzosek, M. (2007/2008). Grzyby wielkoowocnikowe zespołu przyrodniczo- krajobrazowego “Leśny Park Miejski w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej” [Macromycetes in the nature and landscape complex “The Garden-City of Podkowa Leśna”]. Biuletyn Ligi Ochrony Przyrody Oddziału w Podkowie Leśnej, 3, 27–40.

Knudsen, H., & Vesterholt, J. (Eds.). (2008). Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp.

Knudsen, H., & Vesterholt, J. (Eds.). (2012). Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera (2nd ed.). Nordsvamp.

Kujawa, A., & Gierczyk, B. (2007). Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006 [Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part II. A list of species recorded in 2006]. Przegląd Przyrodniczy, 18(3–4), 3–70.

Kujawa, A., & Gierczyk, B. (2011a). Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008 [Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part IV. A list of species recorded in 2008]. Przegląd Przyrodniczy, 22(1), 17–83.

Kujawa, A., & Gierczyk, B. (2011b). Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009 [Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part V. A list of species recorded in 2009]. Przegląd Przyrodniczy, 22(4), 16–68.

Kujawa, A., & Gierczyk, B. (2012). Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010 [Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part VI. A list of species recorded in 2010]. Przegląd Przyrodniczy, 23(2), 3–59.

Kwiatkowska, J. (2017). Macromycetes parku w Małkocinie (NW Polska) [Macromycetes in Małkocin Park (NW Poland)]. Badania Fizjograficzne, Seria B, Botanika, 7, 77–94.

Lisiewska, M. (2004). Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach [Changes in the species composition and quantity of macrofungi in the Kórnik Arboretum after 25 years]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B, Botanika, 53, 7–27.

Lisiewska, M., & Celka, D. (1995). Macromycetes parków wschodniej części Golęcińskiego Klina Zieleni w Poznaniu [Macromycetes of the parks in the eastern part of Golęcin Green Area in Poznań]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B, Botanika, 44, 7–50.

Lisiewska, M., & Galas-Świdurska, D. (2005). Podstawczaki (Basidiomycetes) Ogrodu Dendrologicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu [Basidiomycetes of the Dendrological Garden of the Agricultural University in Poznań]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B, Botanika, 54, 35–65.

Lisiewska, M., & Nowicka, D. (1979). Macromycetes Arboretum Kórnickiego [Macromycetes in the Kórnik Arboretum]. Arboretum Kórnickie, 24, 339–371.

Lisiewska, M., & Płaczek, U. (1993). Macromycetes zbiorowisk leśnych parku w Gołuchowie (województwo kaliskie) [Macromycetes in the forest communities in Gołuchów Park (Kalisz Province)]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B, Botanika, 42, 47–75.

Lisiewska, M., & Ratyńska, H. (1984). Macromycetes na tle zbiorowisk leśnych parku w Radojewie koło Poznania [Macromycetes of forest communities in the park in Radojewo near Poznań]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B, Botanika, 35, 5–23.

Lisiewska, M., & Rybak, M. (1990). Udział macromycetes w zespołach leśnych parku w Uniejowie [Macrofungi of forest associations in the park of Uniejów]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B, Botanika, 40, 5–28.

Lisiewska, M., & Wypij, J. (1985). Mikoflora parków Ciechocinka [Mycoflora in the parks of Ciechocinek]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B, Botanika, 36, 35–63.

Ławrynowicz, M., & Adamczyk, J. (1991). Grzyby makroskopowe Łodzi. Stan zbadania i dotychczasowe wyniki [Macroscopis fungi in Łódź. State of research and present results]. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, 30(1–2), 69–75.

Łukasik, B., & Targońska, A. (2010). Park pałacowy w Radojewie – próba odnalezienia w kompozycji ogrodowej charakterystycznych cech twórczości P. J. Lennégo [The palace park in Radojewo – an attempt to find the characteristic features of Lenné’s work in a garden composition]. Nauka Przyroda Technologie, Ogrodnictwo, 4(3), Article 35.

Mikołajczak, A., & Borowiak, K. (2013). Koncepcja zagospodarowania turystycznego obszaru parku pałacowego w Radojewie i jego okolic [Idea of tourist management of the Radojewo palace park and surrounding areas]. Nauka Przyroda Technologie, Melioracje i Inżynieria Środowiska, 7(2), Article 22.

Noordeloos, M. E., Kuyper, T. W., & Vellinga, E. C. (Eds.). (2001). Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands (Vol. 5). A. A. Balkema.

Noordeloos, M. E., Kuyper, T. W., & Vellinga, E. C. (Eds.). (2005). Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands (Vol. 6). CRC Press.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku, w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408) [Regulation of the Minister of Environment dated November 9, 2014 on the legally protected fungi (Journal of Laws, 2014, item 1408)]. (2014). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id= WDU20140001408

Stasińska, M. (1994). Macromycetes in a recreational park in Łódź. Acta Mycologica, 29(2), 229–236. https://doi.org/10.5586/am.1994.022

Szczepkowski, A. (2007). Macromycetes in the Dendrological Park of the Warsaw Agricultural University. Acta Mycologica, 42(2), 179–186. https://doi.org/10.5586/am.2007.019

Szczepkowski, A. (2016). Grzyby wielkoowocnikowe Parku Skaryszewskiego w Warszawie [Macrofungi of the Skaryszewski Park in Warsaw]. In J. Romanowski (Ed.), Park Skaryszewski w Warszawie – przyroda i użytkowanie [Skaryszewski Park in Warsaw – nature and usage] (pp. 59–68). Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uchwała nr XVII/145/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 29 grudnia 1986 r. Monitor Polski nr 35 poz. 278 [Resolution No. XVII/145/86 of the Voivodship National Council in Poznań (Official Gazette of the Republic of Poland, No. 35, item 278)]. (1986). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP19860350278

Wojewoda, W. (1996). Grzyby Krakowa w latach 1883–1994 ze szczególnym uwzględnieniem Macromycetes [The fungi of Cracow City in years 1883–1994 with particular interest in macrofungi]. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN, Oddział Kraków, 24, 75–111.

Wojewoda, W. (2002). Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce [The macrofungi of Bolestraszyce Arboretum]. Arboretum Bolestraszyce, 9, 15–39.

Wojewoda, W. (2003). Checklist of Polish larger Basidiomycetes. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Wojewoda, W., & Ławrynowicz, M. (2006). Red list of the macrofungi in Poland. In Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, & Z. Szeląg (Eds.), Red list of plants and fungi in Poland (pp. 53–70). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Zarządzenie nr 10/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Biedrusko PLH300001 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, 18 grudnia 2013, poz. 7291) [Directive 10/2013 of the Regional Directorate for Environmental Protection in Poznań dated December 12, 2013 on the establishment of a plan for conservation tasks for the Natura 2000 Biedrusko PLH300001 area (Official Journal of the Wielkopolska Province, December 18, 2013, item 7291)]. (2013). http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2013/7291/

Zychla, M. (2007). Nowe dla Polski stanowisko Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda w podworskim parku w Poznaniu-Radojewie [New for Poland locality of Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda in the manorial park in Poznań-Radojewo]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B, Botanika, 56, 49–51.