Leccinum variicolor (Basidiomycota, Boletales) in Poland

Małgorzata Stasińska, Zofia Sotek

Abstract


Leccinum variicolor Watling is widespread but it is a rare species in Poland and some other countries, and is either protected or red-listed. This paper describes the morphology and ecology of L. variicolor as well as its distribution in Poland.

Keywords


macrofungi; threatened fungi; distribution; ecology

Full Text:

PDF

References


Chinan V. 2011. Macrofungi from „Grădiniţa“ peat bog (Eastern Carpatians, Romania). Biologie vegetală 57 (1): 35-40.

Den Bakker H.C., Noordeloos M.E. 2005. A revision of European species of Leccinum Gray and notes on extralimital species. Persoonia 18: 511-587.

Den Bakker H.C., Zuccarello G.C., Kuyper Th.W., Noordeloos M.E. 2004. Evolution and host specificity in the ectomycorrhizal genus Leccinum. New Phytologist 163: 201-215.

Den Bakker H.C., Zuccarell, G.C., Kuyper Th.W., Noordeloos M.E. 2007. Phylogeographic patterns in Leccinum sect. Scabra and the status of the arctic-alpine species L. rotundifoliae. Mycological Research 3: 663-672.

Flisińska Z. 1987 (1988). Macromycetes zbiorowisk leśnych i torfowiskowych Pojezierza Łęczyńsko Włodawskiego. Acta Mycol. 23 (1): 19-92.

Flisińska Z. 2004. Grzyby Lubelszczyzny. I, II. Lubelskie Tow. Nauk., Merpol s.c., Lublin.

Fu S.-Z., Wang Q.-B., Yao Y.-J. 2006. An annotated checklist of Leccinum in China. Mycotaxon 96: 47-50.

Gierczyk B., Chachuła P., Karasiński D., Kujawa A., Kujawa K., Pachlewski T., Snowarski M., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Wójtowski M. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe polskich Bieszczadów. I. Parki nar.: Rez. Przyr. 28 (3): 3-100.

GREJ 2013. Leccinum variicolor Watling. GREJ – Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. http://www.grzyby.pl/gatunki/Leccinum_variicolor.htm

Halama M., Romański M. 2010. Grzyby makroskopijne (macromycetes). (In:) L. Krzysztofiak (ed.). Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego. Przyroda Wigierskiego Parku Narodowego, seria naukowa. Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Suwałki: 87-201.

Holec J., Beran M. (eds). 2006. Červený seznam hub (makromycetů) České republiky [Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic]. Příroda 24, Praha.

Index Fungorum. CABI Bioscience, CBS & Landcare Research. http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp

Kalamees K., Saar I. 2006. Mycobiota of the Naissaar Nature Park (Estonia). Folia Cryptog. Estonica. Fasc. 42: 25-41.

Karadelew M., Rusevska K., Spasikova S. 2007. The familly Boletaceae s.l. (excluding Boletus) in the Republic of Macedonia. Turk. J. Bot. 31: 539-550.

Kirk P.M., Cannon P.F., Minter D.W., Stalpers J.A. 2008. Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi. 10th Edition. CABI Europe – UK. Cromwell Press, Trowbridge.

Knudsen H., Taylor A. 2012. Leccinum Gray. (In:) H. Knudsen, J. Vesterholt (eds). Funga Nordica. Nordsvamp, Copenhagen: 223-227.

Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.

Krieglsteiner G.J. 1991. Verbreitungsatlas der Großpilze Deutschlands (West). 1. Ständerpilze. Teil A: Nichtblätterpilze. E. Ulmer GmbH & Co., Stuttgard.

Krieglsteiner G.J. (Hrsg.) 2000. Die Großpilze Baden-Württembergs. Bd. 2. Verlag Eugene Ulmer, Stuttgart.

Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyr. 22 (4): 16-68.

Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyr. 23 (4): 3-59.

Lannoy G., Estades A. 1995. Monographie des Leccinum D’Europe. Fédération Mycologique Dauphoné-Savoie, La Roche-sur-Foron.

Legon N.W., Henrici A., Roberts P.J., Spooner B.M., Watling R. 2009. Checklist of the British and Irish Basidiomycota, 4th update of the printed version published 2005. http://www.basidiochecklist.info/

Łuszczyński J. 2002. Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland). Pol. Bot. J. 47 ( 2): 183-193.

Łuszczyński J. 2007. Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts. Monogr. Bot. 97: 1-118.

Łuszczyński J. 2008. Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts a checklist. Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce.

Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. (eds). 2002. Flowering Plants and Pteridophytes of Poland. A checklist. (In:) Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Noordeloos (online). The genus Leccinum in western and central Europe. http://www.entoloma.nl/htlm/leccinum_eng.htlm

Sałata B. 1988. Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne „Flora, ekologia i rozmieszczenie geograficzne grzybów”. Folia Soc. Sc. Lub. 30: 3-9.

Siller I., Vasas G. 1995. Red list of macrofungi of Hungary (revised edition). Studia Bot. Hung. 26: 7-14.

Siller I., Vasas G. Pál-Fám F., Bratek Z., Zagyva I., Fodor L. 2005. Hungarian distribution of the legally protected macrofungi species. Studia Bot. Hung. 36: 131-163.

Stasińska M. 2011. Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania. Monogr. Bot. 101: 1-142.

Ślusarczyk T. 2007. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego „Rybojady”. Przegląd Przyr. 18 (3-4): 71-90.

Tănase C., Pob A. 2005. Red list of Romanian macrofungi species. Bioplatform – Romanian National Platform for Biodiversity. Edit. Academiei Române, Bucureşti: 101-107.

Wojewoda W. 1999. Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych Górnego Śląska. Centr. Dziedz. Przyr. Górn. Śląska. Raporty i Opinie 4: 8-51.

Wojewoda W. (ed.). 2000. Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Wojewoda W. 2003. Checklist of Polish Larger Basidiomycetes. (In:) Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland. 7. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Wojewoda W., Ławrynowicz M. 2006. Red list of the macrofungi in Poland. (In:) Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (eds). Red list of plants and fungi in Poland. 3 rd. ed. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 53-70.