Dynamika przyrostu masy i produktywność stokłosy bezostnej i stokłosy uniolowatej przy zróżnicowanym nawożeniu azotem w doświadczeniu polowym. Cz. I. Wskaźniki produktywności i plony [Dynamics of mass increase and productivity of smooth brome grass and rescue grass with different nitrogen fertilization in field experiments. Part I. Indexes of productivity and yields]

Henryk Skrabka, Anna Stachurska, Zdzisława Szuwalska

Abstract


On the basis of daily dry weight increment and assimilation area of the investigated plants the production indexes NAR, LAI and CGR and yields of dry weight were calculated for three years. The comparison of indexes and yields showed that the dynamics and mass increment of rescue grass are higher that those of smooth brome grass.

Full Text:

PDF