Flora in abandoned fields and adjacent crop fields on rendzina soils in the Zamość region

Marta Ziemińska-Smyk, Teresa Grażyna Wyłupek, Barbara Skwaryło-Bednarz

Abstract


A floristic inventory of segetal flora was carried out in abandoned fields and adjacent crop fields on rendzina soils in the Zamość region in the year 2010. This study found a total of 130 weed species belonging to 30 botanical families. The following families were represented most frequently: Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae, and Brassicaceae. In the segetal flora, apophytes are dominant (55% of the total flora), with the highest number of meadow and xerothermic grassland species among them. Archeophytes (38%) predominate in the group of anthropophytes. The species characterized by the highest constancy classes and reaching the highest cover indices posed the greatest threat to crops in the study area. The following weeds are most frequently found in fallow fields: Consolida regalis, Cichorium intybus, and Sinapis arvensis, while Papaver rhoeas is the greatest threat to cereal crops grown on rendzina soils.

Keywords


segetal weeds; botanical families; abandoned fields; Zamość region

Full Text:

PDF

References


Sell PD. 151. Arnoseris Gaertner. In: Tutin TG, Heywood VH, Burges NA, Moore DM, Valentine DH, Walters SM, et al., editors. Flora Europaea. 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae). Cambridge: Cambridge University Press; 1975. p. 306–307.

Subal W, Zehm A. Bayerisches Landesamt für Umwelt [Internet]. Lämmersalat Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte. 2010 [cited 2013 Oct 24]; Available from: http://www.bayernflora.de

Ellenberg H, Weber HE, Düll R, Wirth V, Werner W, Paulissen D. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Göttingen: Goltze; 1991. (Scripta Geobotanica; vol 18).

Klotz S, Kühn I, Durka W, editors. BIOLFLOR – Eine Datenbank zu biologisch-ökologischen Merkmalen der Gefäßpflanzen in Deutschland. Bonn: Bundesamt für Naturschutz; 2002. (Schriftenreihe für Vegetationskunde; vol 38).

Warcholińska AU. Arnoserido-Scleranthetum annui (Chouard 1925) R. Tx. 1937 corr. Matuszkiewicz 1981 em. Warcholińska 1990 in Poland. Thaiszia. 1995;5:81–96.

Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2001.

Bloch J, Cybulska A, Doborzyńska A, Jando K, Kowalewska A, Kukwa M. Materiały do flory Obszaru Chronionego Krajobrazu “Dolina rzeki Dobrzynki” na Pojezierzu Krajeńskim. Acta Bot Cassub. 2000;1:43–56.

Gołdyn H, Kujawa A, Arczyńska-Chudy E, Jezierska-Madziar M, Sobczyk D. Materials on the flora of vascular plants of the General Dezydery Chłapowski Landscape Park. Rocz AR Pozn Bot Stec. 2005;8:55–71.

Boublik K, Cerny T. Dry psammophytic non-forest vegetation of the Třeboňsko Biosphere Reserve (Czech Republic). Linzer Biol Beitr. 2006;38(2):1269–1287.

Bzdon G. Floristic diversity of gravel-pits of the Siedlce Plateau – an analysis of the flora. Ann Univ Mariae Curie-Skłodowska E. 2010;27(3):34–43. http://dx.doi.org/10.2478/v10067-010-0004-y

Sadowska A. Gatunki synantropijne we florze roślin naczyniowych torfowisk wysokich i przejściowych Pojezierza i Pobrzeża Kaszubskiego (Polska północna). Acta Bot Siles. 2011;7:79–95.

Meusel H, Jäger E, Weinert E. Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora 1. Jena: Veb Gustav Fischer Verlag; 1965.

Zając M, Zając A. The geographical elements of native flora of Poland. Kraków: Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University; 2009.

Hultén E, Fries M. Atlas of north European vascular plants. North of the tropic of cancer. 2. Koenigstein: Koeltz Scientific Books; 1986.

Parfenov VI, editor. Opredelitel’ vysšich rastenij Belarusi. Minsk: Izdatel’stvo “Dizajn PRO”; 1999.

Cibulka R. Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Körte – písečnatka nejmenši / jahňačka najmenšia [Internet]. 2012 [cited 2013 Oct 09]; Available from: http://botany.cz/cs/arnoseris-minima/

USDA, NRCS. The PLANTS Database [Internet]. Greensboro, NC: National Plant Data Team; 2014 [cited 2013 Oct 16]; Available from: http://plants.usda.gov

Zając A, Zając M, editors. Distribution atlas of vascular plants in Poland. Kraków: Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University; 2011.

Korniak T. Flora segetalna północno-wschodniej Polski, jej przestrzenne zróżnicowanie i współczesne przemiany. Acta Acad Agric Tech Olst Agric. 1992;53(A suppl):3–76.

Korniak T. Ginące i zagrożone gatunki flory segetalnej w północno-wschodniej Polsce. Acta Univ Lodz Folia Bot. 1998;13:43–50.

Ducka MA. Roślinność segetalna Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego [PhD thesis]. Siedlce: Siedlce University of Natural Sciences and Humanity; 2007.

Storkey J, Meyer S, Still KS, Leuschner C. The impact of agricultural intensification and land-use change on the European arable flora. Proc R Soc B. 2011;279(1792):1–9. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2011.1686

Cheffings CM, Farrell L, editors. The vascular plant red data list for Great Britain. Species status 7. Peterborough: Joint Nature Conservation Committee; 2005.

Pinke G, Pál R, Király G, Szendrődi V, Mesterházy A. The occurrence and habitat conditions of Anthoxanthum puelii Lecoq & Lamotte and other Atlantic–Mediterranean weed species in Hungary. J Plant Dis Prot. 2006;20:587–596.

Feráková V, Maglocký Š, Marhold K. Červený zoznam paprad’orastov a semenných rastlín Slovenska. Ochr Prír. 2001;20(suppl):44–77.

Holub J, Procházka F. Red list of vascular plants of the Czech Republic. Preslia. 2000;72:87–230.

Grulich V. Red list of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia. 2012;84:631–645.

Voigtländer U, Henker H. Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Mecklenburg-Vorpommerns. 5. Fassung. Vorpommern, Schwerin: Umweltministerium Mecklenburg; 2005.

Tela Botanica [Internet]. Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte. 2013 [cited 2013 Oct 24]; Available from: http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-6664-synthese

Standing Committee. Recommendation No. 44 adopted on 24 March 1995 on the conservation of some threatened plants in Central Europe. In: Convention for the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. Strasbourg: Council of Europe; 1995 [cited 2015 Oct 10]. p. 49–53. Available from: https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1325722&SecMode=1&DocId=1429396&Usage=2

Zarzycki K, Szeląg Z. Red list of the vascular plants in Poland. In: Mirek Z, Zarzycki K, Wojewoda W, Szeląg Z, editors. Red list of plants and fungi in Poland. Kraków: W. Szafer Insitute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2006. p. 9–20.

Nowak S, Nowak A, Jermaczek A. Zagrożone chwasty polne Opolszczyzny i ich ochrona. Świebodzin: Wydawnictwo Klubu Przyrodników; 2013.

Węgrzynek B, Nowak T. Rare and endangered segetal weed species in the Silesian Upland (S Poland) recorded in the last twenty years. Plant Breed Seed Sci. 2010;61:75–84. http://dx.doi.org/10.2478/v10129-010-0014-6

Faliński JB. Antropogeniczna roślinność Puszczy Białowieskiej jako wynik synantropizacji naturalnego kompleksu leśnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 1966. (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego; vol 13).

Sokołowski AW. Flora roślin naczyniowych Wigierskiego Parku Narodowego. Parki Nar Rez Przyr. 1988(1990);9(4):5–84.

Sokołowski AW. Flora roślin naczyniowych Puszczy Białowieskiej. Białowieża: Białowieski Park Narodowy; 1995.

Sokołowski AW. Rośliny naczyniowe Puszczy Knyszyńskiej. Parki Nar Rez Przyr. 1995;14(1):3–84.

Pabjanek P. Porównanie flory i roślinności segetalnej w okresie 1965–1995 na Polanie Białowieskiej. Phytocoenosis Seminarium Geobotanicum. 1996;4:83–96.

Wołkowycki D. Różnicowanie się i ujednolicanie flor ruderalnych w warunkach izolacji środowiskowej. Łódź: Polskie Towarzystwo Botaniczne; 2000. (Monographiae Botanicae; vol 87).

Wołkowycki D. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Bielsku Podlaskim (stan na lata 1996–1997). Phytocoenosis Supplementum Cartographiae Geobotanicae. 2003;17:1–128.

Wołkowycki D. Materiały do flory Wzgórz Sokólskich. Fragm Flor Geobot Pol. 2012;19(2):379–388.

Sokołowski AW, Wołkowycki M. Uzupełnienia do flory Puszczy Białowieskiej. Parki Nar Rez Przyr. 2000;19(4):71–75.

Bober J. Materiały do flory naczyniowej zachodniego przedpola Puszczy Białowieskiej. Parki Nar Rez Przyr. 2003;22(1):35–55.

Werpachowski C. Lista roślin naczyniowych Biebrzańskiego Parku Narodowego i Kotliny Biebrzańskiej. Osowiec-Twierdza: Biebrzański Park Narodowy; 2003.

Wołkowycki D, Dziejma C, Szewczyk M. Rośliny naczyniowe Narwiańskiego Parku Narodowego. Parki Nar Rez Przyr. 2003;22(3):369–406.

Jędruszczak M, Owczarczuk A. Flora chwastów w uprawach roślin okopowych w strefie ochronnej Narwiańskiego Parku Narodowego. Pamięt Puł. 2006;143:87–96.

Pliszko A. Materiały do flory roślin naczyniowych Pojezierza Zachodniosuwalskiego. Fragm Flor Geobot Pol. 2012;19(1):3–11.

Dzwonko Z. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Poznań: Institute of Botany, Jagiellonian University; Wydawnictwo Sorus; 2007.

Zając A. Atlas of distribution of vascular plants in Poland. Taxon. 1978;27(5-6):481–484. http://dx.doi.org/10.2307/1219899

Mirek Z, Piękoś-Mirkowa H, Zając A, Zając M, editors. Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2002. (Biodiversity of Poland; vol 1).

Schneider C, Sukopp U, Sukopp H. Biologisch-ökologische Grundlagen des Schutzes gefährdeter Segetalpflanzen. Schriftenr. f. Vegetationskunde 26. Bonn-Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz; 1994.

Wilson P, King M. Arable plants – a field guide. London: English Nature and Wild Guides; 2003.

Faliński JB, Cieśliński S, Czyżewska K. Atlas dynamiczno-florystyczny rezerwatu Jelonka. Rozmieszczenie gatunków roślin naczyniowych, mszaków i porostów na nieużytkach porolnych podlegających sukcesji wtórnej. Phytocoenosis Supplementum Cartographiae Geobotanicae. 1993;3:1–139.

Pabjanek P. Zmiany użytkowania ziemi na Polanie Białowieskiej (do 1989 roku). Fotointerpretacja w Geografii. 1999;30:3–28.

Skrzyczyńska J, Rzymowska Z. Zbiorowiska roślinne pól uprawnych Podlaskiego Przełomu Bugu. Cz. I. Zespoły zbożowe. Acta Agrobot. 2005;58(1):255–290. http://dx.doi.org/10.5586/aa.2005.028

Polakowski B, Korniak T, Hołdyński C. Zespół Arnoserido-Scleranthetum (Chouard 1925) Tx. 1937 w północno-wschodniej Polsce. Zesz Nauk WSRP Siedl Ser Rol. 1989;20:95–204.

Sokołowski AW, Wołk K. Naturalne zbiorowiska turzycowe i ptaki koło Czeremchy w województwie białostockim. Parki Nar Rez Przyr. 1980;1:29–35.

Sokołowski AW. Notatki florystyczne z południowej części Wysoczyzny Bielskiej. Fragm Flor Geobot. 1969;15(1):3–7.

Marciniuk J, Marciniuk P, Falkowski M, Głowacki Z, Krechowski J, Nowicka-Falkowska K, et al. Zagrożone gatunki roślin naczyniowych na terenie Parku Krajobrazowego “Podlaski Przełom Bugu”. Parki Nar Rez Przyr. 2003;22(1):57–69.

Faliński JB, Ćwikliński E, Głowacki Z. Atlas geobotaniczny doliny Bugu. Część 1: od Niemirowa do ujścia. Phytocoenosis Supplementum Cartographiae Geobotanicae. 2000;12:1–320.

Kalinowski P. Rzadkie rośliny naczyniowe Podlasia Nadbużańskiego – cz. 3. Gatunki siedlisk antropogenicznych. Fragm Flor Geobot Pol. 2014;21(2):253–273.

Ciosek MT, Cibor-Stefańska A. Nigella arvensis L. w zbiorowiskach segetalnych okolic Mielnika (Wysoczyzna Drohicka). Fragm Agron. 2010;27(2):31–38.
DOI: https://doi.org/10.5586/aa.2015.022

Journal ISSN:
  • 2300-357X (online)
  • 0065-0951 (print; ceased since 2016)
This is an Open Access journal, which distributes its content under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits redistribution, commercial and non-commercial, provided that the content is properly cited.
The journal is a member of the Committee on Publication Ethics (COPE) and aims to follow the COPE’s principles.
The journal publisher is a member of the Open Access Scholarly Publishers Association.
The journal content is indexed in Similarity Check, the Crossref initiative to prevent scholarly and professional plagiarism.
Publisher
Polish Botanical Society