Vol. 18, 1964

 

LUDMIŁA HAUSBRANDT – Badania anatomiczne nad powstawaniem i rozwojem systemu komórek gutonośnych u trzmieliny brodawkowatej (Evonymus verrucosa Scop.) na tle kształtowania się tkanek korzenia.

STEFAN MYCZKOWSKI – Morfologiczna zmienność drzew i klonów sosny (Pinus silvestris L.) przy polarnej granicy zasięgu w Szwecji.

JANUSZ SURMIŃSKI – Skład chemiczny tkanek patologicznych drzewnych narośli rakowatych.

KAZIMIERZ LUTOMSKI, JANUSZ SURMIŃSKI – Wpływ substancji powodujących luminescencję drewna grochodrzewu (Robinia pseudoacacia L.) na jego naturalną trwałość.

CEZARY PACYNIAK, JANUSZ SURMIŃSKI – Próba określenia zmienności składu chemicznego zdrewniałych pędów wrzosu zwyczajnego (Calluna vulgaris (L.) Salisb.) w zależności od rozmieszczenia geograficznego i warunków ekologicznych.

JAN JENÍK – Chorologie autochtonních dřevín v Československu.

JAROMÍ POKORNÝ – Současný stav výzkumu biologie dřevin a jejich šlechtení v ČSSR.

LEOKADIA WITKOWSKA-ŻUK, TERESA GOWIN, ANTONI KUKIEŁKA – Obserwacje nad okresem spoczynku zimowego u kasztanowca, lipy i klonu.

AMELIA KAWECKA – Torfowiskowe formy świerka pospolitego (Picea excelsa Link) w Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej.

CEZARY PACYNIAK – Jodła pospolita (Abies alba Mill.) i jej występowanie w zespołach leśnych na północnej granicy zasięgu w Zachodniej Polsce.

CEZARY PACYNIAK – Rozmieszczenie sosny krezowatej – Pinus silvestris L. f. annulata (Caspary) Dudziec w Polsce.

CEZARY PACYNIAK – Niektóre godne uwagi drzewa w Polsce Zachodniej.

STEFAN KOWNAS – Amerykańskie gatunki borówki (Vaccinium) w lasach powiatu szczecińskiego.

TADEUSZ SZYMANOWSKI – O nowych żywicielach jemioły (Viscum album L.) w rejonie Łodzi, Warszawy, Pomorza Zachodniego i Śląska.

HENRYK EDER – Przegląd drzew i krzewów iglastych uprawianych w leśnym arboretum w Rogowie, I.

JERZY TUMIŁOWICZ – Notatki dendrologiczne z Warmii i Mazur.

CEZARY PACYNIAK, JANUSZ SURMIŃSKI – Nieznane arboretum w Karnieszewicach.

JÓZEF CZAJKOWSKI – Roślinność drzewiasta miasta Brzegu (woj. opolskie).

AMELIA KAWECKA – Szkody mrozowe w Parku Botanicznym w Białowieży powstałe podczas zimy 1962/1963.

Aktualne wiadomości dendrologiczne – II Zjazd czechosłowackich i polskich dendrologów

Z literatury dendrologicznej.