Contribution to the Knowledge of Mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland)

Błażej Gierczyk, Anna Kujawa

Abstract


The Wielkopolski National Park is located in western Poland, near Poznań City. Its unique postglacial landforms are covered with various (semi)natural and anthropogenic ecosystems. The mycobiota of this Park has been studied for 90 years; however, current state knowledge is still insufficient. In 2018, a few-year- long project on the chorology, richness, and diversity of fungal biota of this area was started. In the first year, 312 taxa of macromycetes were found. Among them, 140 taxa were new for the biota of the Wielkopolski National Park. Five species (Botryobasidium robustius, Hebeloma subtortum, Leccinum brunneogriseolum, Pachyella violaceonigra, and Sistotrema athelioides) were new for Poland, and 26 taxa were new for the Wielkopolska region.

Keywords


Ascomycota; Basidiomycota; macrofungi; rare species; protected area

Full Text:

PDF XML (JATS)

References


Bałazy, S. (1982). Supplementary notes to the biology of Cordyceps entomorrhiza (Dicks. ex Fr.) Link and the morphology of its conidial stages. Acta Mycologica, 18(2), 231–238. https://doi.org/10.5586/am.1982.019

Bałazy, S. (1988). Osobliwości i taksony nowe oraz szczególnie wartościowe elementy w przyrodzie żywej Wielkopolskiego Parku Narodowego [Curiosities, new taxa and particularly vulnerable elements of biota of Wielkopolska National Park]. In I. Dąmbska, S. Bałazy, & R. Pawuła-Piwowarczyk (Eds.), Wielkopolski Park Narodowy. Problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego [Wielkopolska National Park: Aspects of conservation and environment formation] (Vol. 6, pp. 125–138). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Baral, H. O., & Maron, G. (2005). In Vivo Veritas. Over 10,000 scans of fungi and plants (microscopical drawings, water colour plates, macro- and micrographs), with materials on vital taxonomy and xerotolerance [3rd ed., DVD]. Author-published.

Bartkowski, T. (1972). Budowa wewnętrzna form strefy marginalnej na obszarze ostatniego zlodowacenia na Niżu Polskim [Internal structure of marginal zone forms in the area of last glaciation in the Polish Lowland]. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, 13, 27–66.

Bas, C., Noordeloos, M. E., Kuyper, T. W., & Vellinga, E. C. (1988). Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occuring in the Netherlands (Vol. 1). A. A. Balkema.

Bas, C., Noordeloos, M. E., Kuyper, T. W., & Vellinga, E. C. (1990). Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occuring in the Netherlands (Vol. 2). A. A. Balkema.

Bas, C., Noordeloos, M. E., Kuyper, T. W., & Vellinga, E. C. (1995). Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occuring in the Netherlands (Vol. 3). A. A. Balkema.

Bas, C., Noordeloos, M. E., Kuyper, T. W., & Vellinga, E. C. (1999). Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occuring in the Netherlands (Vol. 4). A. A. Balkema.

Beker, H. J., Eberhardt, U., & Vesterholt, J. (2016). Hebeloma (Fr.) P. Kumm. Edizioni Tecnografica.

Bernicchia, A. (2005). Polyporaceae s. l. Edizioni Canduso.

Bernicchia, A., & Gorjón, S. P. (2010). Corticiaceae s. l. Edizioni Candusso.

Borowiec, S. (1971). Pararędziny Wielkopolskiego Parku Narodowego [Pararendzinas of the Wielkopolska National Park]. Sylwan, 115(11), 37–46.

Borowiec, S. (1973). Związki między glebami i zespołami roślinnymi w Wielkopolskim Parku Narodowym [Relations between soil and plant communities in the Wielkopolski National Park]. PWN.

Breitenbach, J., & Kränzlin, F. (1984). Fungi of Switzerland. Vol. 1. Ascomycetes. Verlag Mycologia.

Breitenbach, J., & Kränzlin, F. (1986). Fungi of Switzerland. Vol. 2. Non Gilled Fungi. Heterobasidiomycetes, Aphyllophorales, Gastromycetes. Verlag Mycologia.

Breitenbach, J., & Kränzlin, F. (1991). Fungi of Switzerland. Vol. 3. Boletes and Agarics (Part 1). Strobilomycetaceae and Boletaceae, Paxillaceae, Gomphidiaceae, Hygrophoraceae, Tricholomataceae, Polyporaceae (lamellate). Verlag Mycologia.

Breitenbach, J., & Kränzlin, F. (1995). Fungi of Switzerland. Vol. 4. Boletes and Agarics (Part 2). Entolomataceae, Pluteaceae, Amanitaceae, Agaricaceae, Coprinaceae, Bolbitiaceae, Strophariaceae. Verlag Mycologia.

Bresadola, G. (1903). Fungi polonici a cl. Viro B. Eichler lecti (Continuatio) [Polish fungi collected by Mr. B. Eichler (continuation)]. Annales Mycologici, 1(2), 97–131.

Bujakiewicz, A. (1973). Udział grzybów wyższych w lasach łęgowych i olesach Wielkopolski [Higher fungi in the alluvial and alder forests of Wielkopolska Province]. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej, 35(6), 335–423.

Bujakiewicz, A. (1992). Stan zbadania grzybów macromycetes w Wielkopolskim Parku Narodowym [The current state of knowledge of macromycetes of Wielkopolska National Park]. Proceedings of the conference “Przyroda Wielkopolskiego Parku Narodowego” [“Nature of Wielkopolska National Park”].

Bujakiewicz, A. (2004). Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego [Macrofungi of the Babiogórski National Park]. In B. W. Wołoszyn, A. Jaworski, & J. Szwagrzyk (Eds.), Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza [Babia Góra National Park: Nature monograph] (pp. 215–257). Babiogórski Park Narodowy; Komitet Ochrony Przyrody PAN, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN.

Bujakiewicz, A., & Fiebich, R. (1991). Grzyby wyższe (macromycetes) i śluzowce (myxomycota) zebrane w “Rezerwacie pod Dziadem” w Wielkopolskim Parku Narodowym [Macromycetes and myxomycota of “Pod Dziadem” nature reserve in the Wielkopolska National Park] [Unpublished expertise]. Department of Plants Ecology and Environmental Protection, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań.

Bujakiewicz, A., & Fiebich, R. (1992). Udział ekologiczny grup macromycetes w płatach olsu w Wielkopolskim Parku Narodowym [Ecological groups of macromycetes in the wet alderwood of the Wielkopolska National Park]. Acta Mycologica, 27(1), 63–91. https://doi.org/10.5586/am.1992.007

Bujakiewicz, A., & Fiebich, R. (1993). Serpula himantioides (Fr.) Bond. ex Parm. in Poland. Acta Mycologica, 28(2), 219–225. https://doi.org/10.5586/am.1993.022

Bujakiewicz, A., & Szambelańczyk, K. (1997). Uwagi do operatu ochrony grzybów wielkoowocnikowych Wielkopolskiego Parku Narodowego [Comment to the protection plan of macromycetes of the Wielkopolska National Park] [Unpublished expertise]. Department of Plants Ecology and Environmental Protection, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań.

Chmiel, M. A. (1997). Miseczniaki (Discomycetes) Parku Krajobrazowego “Lasy Janowskie” [Discomycetes of the Janów Forest Landskape Park]. In S. Radwan, B. Sałata, & M. Harasimiuk (Eds.), Środowisko Przyrodnicze Parku Krajobrazowego “Lasy Janowskie” [Natural environment of Lasy Janowskie Landscape Park] (pp. 65–73). Wydawnictwo UMCS.

Chmiel, M. A. (2006). Checklist of Polish larger Ascomycetes. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Consiglio, G., & Setti, L. (2008). Il genere Crepidotus in Europa [Genus Crepidotus in Europe]. A. M. B. Fondazione Centro Studi Micologici.

Danielewicz, W., & Maliński, T. (1999). Materiały do znajomości rozmieszczenia purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk. w zachodniej Polsce [Materials to knowledge of distribution of the Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk. in the western Poland]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika, 48, 239–248.

Domański, S. (1955). Grzyby kapeluszowe (Aphyllophorales, Agaricales) zebrane w Wielkopolskim Parku Narodowym w latach 1948–1952 [Aphyllophorales and Agaricales collected in the National Park of Great Poland in the years 1948–1952]. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Domański, S. (1960). Morfologia owocników Polystictus tomentosus (Fr.) Karst. var. circinatus (Fr.) Sart. et Maire występujących w Wielkopolskim Parku Narodowym w Ludwikowie [Morphology of the basidiocarps of Polystictus tomentosus (Fr.) Karst. var. circinatus (Fr.) Sart. et Maire growing in Ludwikowo in Wielkopolska National Park]. Monographiae Botanicae, 10(2), 107–132. https://doi.org/10.5586/mb.1960.010

Domański, S. (1965). Podstawczaki (Basidiomycetes). Bezblaszkowe (Aphyllophorales). Żagwiowate I (Polyporaceae I). Szczecinkowate I (Mucronoporaceae I) [Basidiomycetes. Aphyllophorales. Polyporaceae I, Mucronoporaceae I]. PWN.

Domański, S. (1991). Podstawczaki (Basidiomycetes). Bezblaszkowe (Aphyllophorales). Skórnikowate (Stereaceae). Pucharkowate (Podoscyphaceae) [Basidiomycetes. Aphyllophorales. Stereaceae, Podoscyphaceae]. PWN.

Domański, S., Orłoś, H., & Skirgiełło, A. (1967). Podstawczaki (Basidiomycetes). Bezblaszkowe (Aphyllophorales). Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae), lakownicowate (Ganodermataceae), bondarcewowate (Bondarzewiaceae), boletkowate (Boletopsidaceae), ozorkowate (Fistulinaceae) [Basidiomycetes. Aphyllophorales. Polyporaceae II (pileatae), Mucronoporaceae II (pileatae), Ganodermataceae, Bondarzewiaceae, Boletopsidaceae, Fistulinaceae]. PWN.

Domański, Z. (1997). Nowe stanowiska rzadkich i interesujących grzybów w Polsce [New localities of rare and interesting fungi in Poland]. Author-published.

Domański, Z. (2001). Grzyby Lasów Łochowskich [Fungi of the Lasy Łochowskie Forest]. Author-published.

Dzięczkowski, A. (1961). Purchawka olbrzymia (Lasiosphaera gigantea F. Šmarda = Calvatia gigantea Lloyd) w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk z Wielkopolski [The giant puff-bal (Lasiosphaera gigantea F. Šmarda = Calvatia gigantea Lloyd) in Poland with special references to stands in Major Poland]. Przyroda Polski Zachodniej, 5(1–4), 95–102.

Eichler, B. (1904). Drugi przyczynek do flory grzybów okolic Międzyrzeca [Second contribution to mycoflora of the vicinity of Międzyrzec]. Pamiętnik Fizyograficzny, 18(3), 1–31.

Fiebich, R. (1989). Udział ekologicznych grup grzybów (macromycetes) w płatach olszyn w Wielkpolskim Parku Narodowym [The share of ecological groups of fungi (macromycetes) in alder patches in the Wielkopolska National Park] [Unpublished master’s thesis]. Department of Plants Ecology and Environmental Protection, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań.

Fiedotjew, M. (1936). Grzyby wyższe [Higher fungi]. Wydawnictwo Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze w Poznaniu, 6, 16–21.

Friedrich, S. (2008). Metody stosowane w badaniach grzybów wielkoowocnikowych (Macromycetes) [Methods used in the study of macrofungi (macromycetes)]. In W. Mułenko (Ed.), Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny [Mycological field studies: Methodological guide] (pp. 30–47). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Gierczyk, B., Kujawa, A., Szczepkowski, A., & Karasiński, D. (2014). Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej [Materials to the knowledge of mycobiota of the Białowieża Primeval Forest]. Przegląd Przyrodniczy, 25(1), 3–36.

Gierczyk, B., Kujawa, A., Szczepkowski, A., Ślusarczyk, T., Kozak, M., & Mleczko, P. (2015). XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej [21st Exhibition of Fungi of the Białowieża Forest. Materials to the knowledge of mycobiota of the Białowieża Primeval Forest]. Przegląd Przyrodniczy, 26(3), 10–50.

Gierczyk, B., & Ślusarczyk, T. (2020). Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski [Contribution to the knowledge of the mycobiota of Wielkopolska region]. Przegląd Przyrodniczy, 31(1), 3–83.

Gierczyk, B., Ślusarczyk, T., Szczepkowski, A., & Kujawa, A. (2019). XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej [24th Exhibition of Fungi of the Białowieża Forest. Materials to the knowledge of mycobiota of the Białowieża Primeval Forest]. Przegląd Przyrodniczy, 30(2), 3–32.

Gierczyk, B., Soboń, R., Pachlewski, T., & Ślusarczyk, T. (2018). Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1. Acta Mycologica, 53(2), Article 1106. https://doi.org/10.5586/am.1106

Gierczyk, B., Szczepkowski, A., & Kujawa, A. (2013). XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej [The XVIII Fungi Exposition of The Białowieża Forest]. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 32(2), 88–112.

Gierczyk, B., Szczepkowski, A., Kujawa, A., & Ślusarczyk, T. (2019). Contribution to the knowledge of the fungal biota of Kampinos National Park (Poland). Part 3. Acta Mycologica, 54(2), Article 1129. https://doi.org/10.5586/am.1129

Halama, M. (2016). Agrocybe putaminum (Agaricales, Basidiomycota), new for Poland. Polish Botanical Journal, 61(2), 293–299. https://doi.org/10.1515/pbj-2016-0022

Halama, M., & Romański, M. (2010). Grzyby makroskopijne (macromycetes) [Macromycetes]. In L. Krzysztofiak (Ed.), Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego [Myxomycetes, Fungi and Bryophyta of Wigry National Park] (pp. 87–201). Stowarzyszenie “Człowiek i Przyroda”.

Hansen, L., & Knudsen, H. (Eds.). (1992). Nordic Macromycetes. Vol. 2. Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales. Nordsvamp.

Hansen, L., & Knudsen, H. (Eds.). (1997). Nordic Macromycetes. Vol. 3. Heterobasidioid, aphyllophoroid and gasteromycetoid genera. Nordsvamp.

Hansen, L., & Knudsen, H. (Eds.). (2000). Nordic Macromycetes. Vol. 1. Ascomycetes. Nordsvamp.

Hausknecht, A. (2009). Conocybe Fayod. Pholiotina Fayod. Edizioni Candusso.

Hohmeyer, H. (1986). Ein Schlüssel zu den europäischen Arten der Gattung Peziza L. [Key to the European species of the genus Peziza L.]. Zeitschrift für Mykologie, 52(1), 161–188.

Jaklitsch, W. M. (2009). European species of Hypocrea Part I. The green-spored species. Studies in Mycology, 63, 1–91. https://doi.org/10.3114/sim.2009.63.01

Jaklitsch, W. M. (2011). European species of Hypocrea part II: Species with hyaline ascospores. Fungal Diversity, 48(1), 1–250. https://doi.org/10.1007/s13225-011-0088-y

Jesse, M. (1947). Grzyby wyższe Wielkopolskiego Parku Narodowego [Higher fungi of Wielkopolska National Park]. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 14, 94–95.

Jülich, W. (1984). Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Aphyllophorales, Heterobasidiomycetes, Gastromycetes [The non-gilled, gelatinous and gasteroid fungi. Aphyllophorales, Heterobasidiomycetes, Gastromycetes]. VEB Gustav Fischer Verlag.

Kałucka, I. (2009). Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest. Polish Botanical Society. https://doi.org/10.5586/mb.2009.001

Karasiński, D. (2009). Grzyby większe rezerwatu przyrody “Ochojec” [Macrofungi of the Ochojec Nature Reserve]. In J. B. Parusel (Ed.), Rezerwat przyrody “Ochojec” w Katowicach (Górny Śląsk). Monografia naukowo-dydaktyczna [“Ochojec” Nature Reserve in Katowice (Upper Silesia): Scientific and educational monograph] (pp. 86– 103). Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Karasiński, D. (2016). Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka mykobioty [Aphylloporoid fungi of the Kaszuby Landscape Park. Vol. 1. Characteristics of the mycobiota]. Acta Botanica Cassubica Monographiae, 7, 1–198.

Karasiński, D., Kujawa, A., Gierczyk, B., Ślusarczyk, T., & Szczepkowski, A. (2015). Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego [Macrofungi of the Kampinos National Park]. Kampinoski Park Narodowy.

Karasiński, D., & Wołkowycki, M. (2015). An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland). Polish Botanical Journal, 60(2), 217–292. https://doi.org/10.1515/pbj-2015-0034

Knudsen, H., & Vesterholt, J. (Eds.). (2008). Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp.

Knudsen, H., & Vesterholt, J. (Eds.). (2012). Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gasteroid genera (2nd ed.). Nordsvamp.

Krygowski, B. (Ed.). (2007). Mapa geomorfologiczna Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej 1:300 000 [Geomorphological map of Wielkopolska-Kujawy Lowland 1:300 000]. Instytut Paleogeografii i Geoekologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kujawa, A. (2017). Stan poznania różnorodności gatunkowej makrogrzybów w polskich parkach narodowych [Current status of knowledge on species diversity of macrofungi in Polish national parks]. Roczniki Bieszczadzkie, 25, 74–81.

Kujawa, A. (2018). Grzyby makroskopijne Polski w literaturze mykologicznej. Retrieved July 25, 2019, from http://www.grzyby.pl/grzyby-makroskopijne-Polski-w-literaturze-mikologicznej.htm

Kujawa, A., Gierczyk, B., Szczepkowski, A., Karasiński, D., Wołkowycki, M., & Wójtowski, M. (2012). Ocena obecnego stanu zagrożenia gatunków z rodzaju Geastrum w Polsce [Assessment of current threat level of species of the genus Geastrum in Poland]. Acta Botanica Silesiaca, 8, 5–42.

Kujawa, A., Wrzosek, M., Domian, G., Kędra, K., Szkodzik, J., Rudawska, M., Leski, T., Karliński, L., Pietras, M., Gierczyk, B., Dynowska, M., Ślusarczyk, D., Kałucka, I., & Ławrynowicz, M. (2012). Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes. Acta Mycologica, 47(2), 235–264. https://doi.org/10.5586/am.2012.027

Ladurner, H., & Simonini, G. (2003). Xerocomus s. l. Edizioni Candusso.

Lannoy, G., & Estades, A. (1995). Monographie des Leccinum d’Europe [Monograph of European Leccinum species]. Fédéderation Mycologique Dauphiné-Savoie.

Lisiewska, M. (1961). Badania nad grzybami wyższymi w grądach Wielkopolskiego Parku Narodowego i Promna pod Poznaniem [Investigations on higher fungi in the Querco- Carpinetum in the Wielkopolski National Park and Promno near Poznań]. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Lisiewska, M. (1965). Udział grzybów wyższych w grądach Wielkopolski [Higher fungi of the Querco-Carpinetum of the Wielkopolska Province]. Acta Mycologica, 1, 169–268. https://doi.org/10.5586/am.1965.012

Lisiewska, M. (2011). Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Wielkopolskiego Parku Narodowego [Macrofungi of the Wielkopolska National Park]. Morena, 15, 97–100.

Lisiewska, M., & Madeja, J. (2003). Rozmieszczenie ściśle chronionych gatunków grzybów w Wielkopolsce [Distribution of stricty protected macrofungi in the Wielkopolska region]. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika, 52, 7–25.

Ludwig, E. (2000). Pilzkompendium. Band 1. Abbildungen. Die kleiner Gattungen der Makromyzeten mit lamelligem Hymenophor aus den Ordnungen Agaricales, Boletales und Polyporales [Compendium of fungi. Part 1. Iconography. The species-poor genera of the macromycetes with lamellar hymenophore from the orders Agaricales, Boletales and Polyporales]. IHW-Verlag.

Ludwig, E. (2001). Pilzkompendium. Band 1. Beschreibungen. Die kleiner Gattungen der Makromyzeten mit lamelligen Hymenophor aus den Ordnungen Agaricales, Boletales und Polyporales [Compendium of fungi. Part 1. Descriptions. The species-poor genera of the macromycetes with lamellar hymenophore from the orders Agaricales, Boletales and Polyporales]. IHW-Verlag.

Ludwig, E. (2007a). Pilzkompendium. Band 2. Abbildungen. Die größeren Gattungen der Agaricales mit farbigem Sporenpulver (ausgenommen Cortinariaceae) [Compendium of fungi. Part 2. Iconography. The species-rich genera of the Agaricales with colored spore-print (except Cortinariaceae)]. Fungicon-Verlag.

Ludwig, E. (2007b). Pilzkompendium. Band 2. Beschreibungen. Die größeren Gattungen der Agaricales mit farbigem Sporenpulver (ausgenommen Cortinariaceae) [Compendium of fungi. Part 2. Descriptions. The species-rich genera of the Agaricales with colored spore-print (except Cortinariaceae)]. Fungicon-Verlag.

Ludwig, E. (2012a). Pilzkompendium. Band 3. Abbildungen. Die übrigen Gattungen der Agaricales mit weißem Sporenpulver [Compendium of fungi. Part 3. Iconography. The remaining genera of the Agaricales with white spore-print]. Fungicon-Verlag.

Ludwig, E. (2012b). Pilzkompendium. Band 3. Beschreibungen. Die übrigen Gattungen der Agaricales mit weißem Sporenpulver [Compendium of fungi. Part 3. Descriptions. The remaining genera of the Agaricales with white spore-print]. Fungicon-Verlag.

Ludwig, E. (2017a). Pilzkompendium. Band 4. Abbildungen. Cortinariaceae (Galerina, Hebeloma, Hebelomina, Inocybe, Phaeogalera, Cortinarius Teil I mit den Untergattungen Cortinarius, Dermocybe, Leprocybe, Phlegmacium) [Compendium of fungi. Part 4. Iconography. Cortinariaceae (Galerina, Hebeloma, Hebelomina, Inocybe, Phaeogalera, Cortinarius part I including sections: Cortinarius, Dermocybe, Leprocybe, Phlegmacium)]. Fungicon-Verlag.

Ludwig, E. (2017b). Pilzkompendium. Band 4. Beschreibungen. Cortinariaceae (Galerina, Hebeloma, Hebelomina, Inocybe, Phaeogalera, Cortinarius Teil I mit den Untergattungen Cortinarius, Dermocybe, Leprocybe, Phlegmacium) [Compendium of fungi. Part 4. Descriptions. Cortinariaceae (Galerina, Hebeloma, Hebelomina, Inocybe, Phaeogalera, Cortinarius part I including sections: Cortinarius, Dermocybe, Leprocybe, Phlegmacium)]. Fungicon-Verlag.

Matuszkiewicz, J. M. (Ed.). (2008). Potential natural vegetation of Poland 1:300 000. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Mikšík, M. (2017). Hřibovité houby Evropy [Boletoid fungi of Europe]. Svojtka & Co.

Młynarek, A. (1971). Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea (Batsch ex Pers.) Rostk. w Wielkopolskim Parku Narodowym [The fungus Langermannia gigantea (Batsch ex Pers.) Rostk. in the Wielkopolski National Park]. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 27(5), 45–46.

Mułenko, W., Majewski, T., & Ruszkiewicz-Michalska, M. (Eds.). (2008). A preliminary checklist of micromycetes in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Nespiak, A. (1975). Podstawczaki (Basidiomycetes). Bedłkowe (Agaricales). Zasłonakowate (Cortinariaceae). Zasłonak I (Cortinarius I) [Basidiomycetes. Agaricales. Cortinariaceae. Cortinarius I]. PWN.

Nespiak, A. (1981). Podstawczaki (Basidiomycetes). Bedłkowe (Agaricales). Zasłonakowate (Cortinariaceae). Zasłonak II (Cortinarius II) [Basidiomycetes. Agaricales. Cortinariaceae. Cortinarius II. PWN.

Nespiak, A. (1990). Podstawczaki (Basidiomycetes). Bedłkowe (Agaricales). Zasłonakowate (Cortinariaceae). Strzepiak (Inocybe) [Basidiomycetes. Agaricales. Cortinariaceae. Inocybe]. PWN.

Niemelä, T. (2013). Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków [Polypores of the Białowieża Forest. Determination keys and species descriptions]. Białowieski Park Narodowy.

Noordeloos, M. E. (2011). Strophariaceae s. l. Edizioni Candusso.

Noordeloos, M. E., Bakker, H. C., & Linde, S. (2018). Boletales. In M. E. Noordeloos, T. W. Kuyper, I. Somhorst, & E. C. Vellinga (Eds.), Flora agaricina neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occuring in the Netherlands (Vol. 7, pp. 65–225). Candusso Editrice.

Noordeloos, M. E., Kuyper, T. W., & Vellinga, E. C. (2001). Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occuring in the Netherlands (Vol. 5). A. A. Balkema Publishers.

Noordeloos, M. E., Kuyper, T. W., & Vellinga, E. C. (2005). Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occuring in the Netherlands (Vol. 6). CRC Press.

Parra, L. A. (2008). Agaricus L. Allopsalliota Nauta & Bas. Part I. Edizioni Candusso.

Parra, L. A. (2013). Agaricus L. Allopsaliota Nauta & Bas. Part II. Candusso Edizioni s.a.s.

Pawlak, B. (1977). Macromycetes w lasach i borach mieszanych z udziałem dębu Wielkopolskiego Parku Narodowego [Macromycetes of mixed forests with oaks in the Wielkopolska National Park] [Unpublished master’s thesis]. Department of Plants Ecology and Environmental Protection, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań.

Pfuhl, F. (1896). Mitteilungen vom Posener Pilzmarkte [Messages from the Poznań mushroom market]. Zeitschrift der Botanischen Abteilung Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen, 2(3), 88–91.

Pfuhl, F. (1898). Die Pilzflora im Jahre 1898 [The mushroom flora in 1898]. Zeitschrift der Botanischen Abteilung Naturwissenschaftlicher Verein der Provinz Posen, 5(2), 57–59.

Raszka, B. (1994). Stanowisko purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w Wielkopolskim Parku Narodowym [Locality of Langermannia gigantea in Wielkopolski National Park]. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 50(3), 70–72.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku, w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408) [Regulation of the Minister of Environment dated November 9, 2014 on the legally protected fungi (Journal of Laws, 2014, item 1408)]. (2014). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id= WDU20140001408

Ryvarden, L., Melo, I., & Niemelä, T. (2017). Poroid Fungi of Europe (2nd ed.). Fungiflora AS.

Schumacher, T. (1990). The genus Scutellinia (Pyronemataceae). AiO Print Ltd.

Skirgiełło, A. (1976). Materiały do poznania rozmieszczenia geograficznego grzybów wyższych w Europie. V [Contributions to the knowledge of the geographical distribution of higher fungi in Europe. V]. Acta Mycologica, 12(2), 155–189. https://doi.org/10.5586/am.1976.009

Skirgiełło, A. (1984). Materiały do poznania rozmieszczenia geograficznego grzybów wyższych w Europie. VI [Contributions to the knowledge of the geographical distribution of higher fungi in Europe. VI]. Acta Mycologica, 20(1), 129–157. https://doi.org/10.5586/am.1984.012

Skirgiełło, A. (1998). Podstawczaki (Basidiomycetes). Gołąbkowe (Russulales). Gołąbkowate (Russulaceae) II. Mleczaj (Lactarius) [Basidiomycetes. Russulales. Russulaceae II. Milk- caps (Lactarius)]. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk.

Skirgiełło, A. (2000). Volvariella genus in Poland. In G. Consiglio (Ed.), Micologia 2000 (pp. 505–510). A. M. B. Fondazione Centro Studi Micologici.

Skirgiełło, A., & Wosińska, A. (1963). O rozmieszczeniu jeleniaków (Elaphomyces) w Polsce [Elaphomyces distribution in Poland]. Monographiae Botanicae, 15, 361–371. https://doi.org/10.5586/mb.1963.008

Skowrońska, J. (1986). Obserwacje mikologiczne na doświadczalnej powierzchni grądowej w Wielkopolskiem Parku Narodowym [Mycological notes from experimental plot in hornbeam-oak forest in the Wielkopolska National Park] [Unpublished master’s thesis]. Department of Plants Ecology and Environmental Protection, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań.

Solon, J., Borzyszkowski, J., Bidłasik, M., Richling, A., Badora, K., Balon, J., Brzezińska- Wójcik, T., Chabudziński, Ł., Dobrowolski, R., Grzegorczyk, I., Jodłowski, M., Kistowski, M., Kot, R., Krąż, P., Lechnio, J., Macias, A., Majchrowska, A., Malinowska, E., Migoń, P., … Ziaja, W. (2018). Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, 91(2), 143–170. https://doi.org/10.7163/GPol.0115

Susicka, M. (1994). Udział grzybów (macromycetes) w fitocenozach łęgu Violo odoratae- Ulmetum ((Weevers 1940) Doing 1962) i łęgu wiązowego Ficario-Ulmetum campestris (Matuszkiewicz 1982) w Rezerwacie Puszczykowskie Góry w Wielkopolskim Parku Narodowym [Fungi (macromycetes) in phytocenoses of Violo odoratae-Ulmetum ((Weevers 1940) Doing 1962) and Ficario-Ulmetum campestris (Matuszkiewicz 1982) in Puszczykowskie Góry nature reserve in the Wielkopolska National Park] [Unpublished master’s thesis]. Department of Plants Ecology and Environmental Protection, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań.

Szczepkowski, A., & Kujawa, A. (2018). Grzyby wielkoowocnikowe [Macromycetes]. In A. Obidziński (Ed.), Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Metody naziemne i geomatyczne [Inventory and valorization of the natural environment: Geomatic and terrestrial methods] (pp. 162–174). Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Szczepkowski, A., Kujawa, A., Karasiński, D., & Gierczyk, B. (2008). Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej [Fungi gathered for the XIV Fungi Exposition of the Białowieża Forest]. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 27(4), 115–133.

Szulczewski, J. M. (1931). Przyczynek do zimowej flory Poznania i okolicy [Contribution to the knowledge on winter flora of Poznań and its surroundings]. Kosmos, Seria A – Biologia, 55, 233–248.

Szyndlerówna, N. (1928). Grzyby lasów Ludwikowa [Fungi of the forests near Ludwikowo] [Unpublished master’s thesis]. Institute of General Botany, Poznań University.

Ślusarczyk, T. (2016). Grzyby makroskopijne Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego [Macromycetes of Gryżyna Landscape Park]. In M. Maciantowicz (Ed.), 20 lat. Gryżyński Park Krajobrazowy. Monografia przyrodnicza [20 years of Gryżyna Landscape Park: The nature monograph] (pp. 90–97). Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.

Teodorowicz, F. (1932). Osobliwości flory grzybów wyższych w Wielkopolsce [Peculiarities of mushrooms flora of Poznań]. Wydawnictwo Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze w Poznaniu, 3, 50–56.

Teodorowicz, F. (1933). Grzyby zachodniej i południowej Polski w zbiorze Zakładu Botaniki Ogólnej Uniwersytetu Poznańskiego [The higher fungi in western and southern Poland as collected in the Institute of General Botany, University of Poznań]. Wydawnictwo Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody Wielkopolski, 4, 75–108.

Wilczyńska, I. (1994). Udział grzybów w fitocenozie łęgu Astrantio-Fraxinetum w Rezerwacie Puszczykowskie Góry w Wielkopolskim Parku Narodowym [Fungi in phytocenosis of Astrantio-Fraxinetum in Puszczykowskie Góry nature reserve in the Wielkopolska National Park] [Unpublished master’s thesis]. Department of Plants Ecology and Environmental Protection, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań.

Wojewoda, W. (1977). Polish Dacrymycetales. II. Calocera furcata (Fr.) Fr. Fragmenta Floristica et Geobotanica, 23(1), 113–117.

Wojewoda, W. (1979). Rozmieszczenie geograficzne grzybów tremelloidalnych w Polsce [The geographical distribution of the tremellaceous fungi in Poland]. Acta Mycologica, 15(1), 75–144. https://doi.org/10.5586/am.1979.006

Wojewoda, W. (2002). Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar. In W. Wojewoda (Ed.), Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland (Vol. 2, pp. 11–13). W. Szafer Institute of Borany, Polish Academy of Sciences.

Wojewoda, W. (2003a). Checklist of Polish larger Basidiomycetes. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Wojewoda, W. (2003b). Morphology of some rare and threatened Polish Basidiomycota. Acta Mycologica, 38(1–2), 3–20. https://doi.org/10.5586/am.2003.001

Wojewoda, W., Kozak, M., Mleczko, P., & Karasiński, D. (2016). Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie) [Macrofungi of the Gorce Mts (Western Carpathians)]. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk.

Wojewoda, W., & Ławrynowicz, M. (2006). Red list of the macrofungi in Poland. In Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, & Z. Szeląg (Eds.), Red list of plants and fungi in Poland (pp. 54–70). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Żukowski, W., Latowski, K., Jackowiak, B., & Chmiel, J. (1995). Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego [The vascular plants of the Wielkopolska National Park]. Bogucki Wydawnictwo Naukowe.