Spergulo-Chrysanthemetum segeti (Br.-Bl. et de Leeuw 1936) R. Tx. 1937 in the Drawsko Lakeland (Western Pomerania)

Zbigniew Sobisz, Zbigniew Osadowski, Jadwiga Anioł-Kwiatkowska, Zygmunt Kącki

Abstract


The species richness and structure of Spergulo-Chrysanthemetum segeti have been assessed on the basis of 25 phytosociological relevés made by the Braun-Blanquet method in the Drawsko Lakeland (Poland). Two variants have been distinguished, Spergulo-Chrysanthemetum segeti chamomilletosum typicum and Spergulo-Chrysanthemetum segeti chamomilletosum with Plantago intermedia. The paper presents the distribution and analytical characteristics of this subatlantic association against the background of habitat conditions.

Keywords


segetal community; soil units; Pomerania region; Drawsko Lakeland

Full Text:

PDF

References


Sobisz Z. Spergulo-Chrysanthemetum segeti (Br. Bl. et de Leeuw 1936) R. Tx. 1937 na Równinie Słupskiej i Wysoczyźnie Damnickiej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Botanika. 1996;45:159–166.

Sobisz Z. Spergulo-Chrysanthemetum segeti (Br. Bl. et de Leeuw 1936) R. Tx. 1937 on the Słowińskie Coast. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana. 2006;10:165–176.

Sobisz Z. Spergulo-Chrysanthemetum segeti (Br. Bl. et de Leeuw 1936) R. Tx. 1937 na Pojezierzu Bytowskim. Słupskie Prace Biologiczne. 2007;4:109–122.

Sobisz Z. Spergulo-Chrysanthemetum segeti (Br. Bl. et de Leeuw 1936) R. Tx. 1937 na Równinie Białogardzkiej. Słupskie Prace Biologiczne. 2012;9:143–154.

Mrozowski J. Rolnicza przydatność gleb Polski. Województwo koszalińskie. Puławy: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa; 1974. (Prace Zakładu Gleboznawstwa i Kartografii Gleb, A; vol 6).

Witek T. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. Puławy: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa; 1981.

Trampler T, Kliczkowska A, Dmyterko E, Sierpińska A. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne; 1990.

Matuszkiewicz JM. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; 1993. (Prace Geograficzne; vol 158).

Müller W. Flora von Pommern. Stettin: Verlag von Johs. Burmeister; 1898.

Scholz JB. Die Pflanzengenossenschaften Westpreussens. Schriften Der Naturforschenden Gesellschaft In Danzig. 1905;11(3):125–296.

Leick E. Die Pflanzendecke der Provinz Pommern: eine pflanzengeographische Übersicht. Berlin: Hartmann; 1926.

Młynkowiak E. Zróżnicowanie szaty roślinnej wybranych biotopów śródpolnych w zachodniej części Pojezierza Drawskiego [PhD thesis]. Szczecin: Akademia Rolnicza; 2002.

Sobisz Z. Materiały do rozmieszczenia kalcyfilnych gatunków segetalnych wschodniej części Pomorza Zachodniego. Słupskie Prace Przyrodnicze. Seria Botanika. 2002;1:49–62.

Mocek A. Gleboznawstwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2014.

Bednarek R, Dziadowiec H, Pokojska U, Prusinkiewicz Z. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2005.

Pawłowski B. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. In: Szafer W, Zarzycki K, editors. Szata roślinna Polski. Tom 1. Warszawa: Pánstwowe Wydawnictwo Naukowe; 1977. p. 237–269.

Zając A. Założenia metodyczne “Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. Wiad Bot. 1978;22(3):145–155.

Sobisz Z. The distribution of Chrysanthemum segetum L. (Asteraceae) in Poland. Plant Breeding and Seed Science. 2010;61:3–14. http://dx.doi.org/10.2478/v10129-010-0009-3

Sobisz Z. Nowe stanowiska Chrysanthemum segetum L. we wschodniej części Pomorza Zachodniego. Acta Botanica Silesiaca. 2011;7:197–207.

Ratyńska H, Wojterska M, Brzeg A, Kołacz M. Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski. Ver. 1.1 [CD]. Bydgoszcz: Instytut Edukacyjnych Technologii Informatycznych. 2010.

Mirek Z, Piękoś-Mirkowa H, Zając A, Zając M. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2002. (Biodiversity of Poland; vol 1).

Jasińska Z, Kotecki A, editors. Szczegółowa uprawa roślin. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej; 2003.

Ellenberg H, Weber HE, Düll R, Wirth V, Werner W, Paulissen D. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Göttingen: Goltze; 1991. (Scripta Geobotanica; vol 18).

Hüppe J. Die Ackerunkrautgesellschaften in der Westfälischen Bucht. Münster: Landschaftsverband Westfalen-Lippe; 1987. (Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde; vol 49,1).

Karlsson LM, Ericsson JAL, Milberg P. Seed dormancy and germination in the summer annual Galeopsis speciosa. Weed Res. 2006;46:353–361. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3180.2006.00546.x

Hochół T. Flora i zbiorowiska chwastów zbóż w Beskidzie Wyspowym w zależności od usytuowania siedlisk w rzeźbie terenu. Fragmenta Agronomica. 2001:3(71):7–122.

Sobisz Z. Zróżnicowanie zbiorowisk segetalnych na tle warunków siedliskowych pól północnej części Pojezierza Krajeńskiego [PhD thesis]. Szczecin: Akademia Rolnicza; 1997.

Perring FH, Walters SM. Atlas of the British Flora. 3rd ed. London: Botanical Society of the British Isles; 1990.

Hultén E, Fries M. Atlas of north European vascular plants. 3. Königstein: Koeltz; 1986.

Haeupler H, Muer T. Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Stuttgart: Eugen Ulmer; 2007.

Albrecht H. Changes in the arable weed flora of Germany during the last five decades. In: Proceedings of the 9th EWRS (European Weed Research Society) Symposium “Challenges for Weed Science in a Changing Europe”; 1995 Jul 10–12; Budapest, Hungary. Budapest: EWRS Hungary; 1995. p. 41–48.

Zając M, Zając A, Tokarska-Guzik B. Exinct and endangered archaeophytes and the dynamice of their diversity in Poland. Biodivers Res Conserv. 2009;13:17–24. http://dx.doi.org/10.2478/v10119-009-0004-4

Nowak S, Nowak A. Chwasty zagrożone i ginące województwa opolskiego. Opole: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego; 2011.

Nowak A, Nowak S, Spałek K. Red list of vascular plants of Opole Province. Nature Journal. 2008;41:141–158.

Jackowiak B, Celka Z, Chmiel J, Latowski K, Żukowski W. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodivers Res Conserv. 2007;5–8:95–127.

Czarna A. Rośliny naczyniowe środkowej Wielkopolski. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego; 2009.

Stefańska-Krzaczek E, Anioł-Kwiatkowska J. Chrysanthemum segetum (Asteraceae) – zanikający gatunek Dolnego Śląska. Acta Botanica Silesiaca. Supplementum. 2011;1:102–104.

Passarge H. Beobachtungen über Pflanzengesellschaften Landwirtschaftlicher Nutzflächen in nordlichen Polen. Feddes Repert. 1963;140(5):27–69.

Herbich J. Przestrzenno-dynamiczne zróżnicowanie roślinności dolin w krajobrazie młodoglacjalnym na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego. Łódź: Polskie Towarzystwo Botaniczne; 1994. (Monographiae Botanicae; vol 76). http://dx.doi.org/10.5586/mb.1994.001

Pawlak G, Balcerkiewicz S. Roślinność synantropijna obszaru wybitnie rolniczego na przykładzie okolic wsi Kłodzino w województwie szczecińskim. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 1981. (Prace Komisji Biologicznej; vol 56).

Szmeja K. Cropfield-weed communities of northern Poland on the eastern and western sides of the Vistula. Acta Agrobot. 2000;53(2):105–115. http://dx.doi.org/10.5586/aa.2000.019

Hołdyński C. Rozmieszczenie niektórych interesujących gatunków segetalnych na Pojezierzu Iławskim. Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis. Agricultura. 1986;43:21–29.

Anioł-Kwiatkowska J, Dajdok Z, Kącki Z. Walory przyrodnicze projektowanego Parku Krajobrazowego “Dolina Odry II”. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Botaniczne. 1998;74:201–233.

Błocki K. Spergulo-Chrysanthemetum segeti (Br. Bl. et Leeuw 1936) R.Rx. 1937 – nowy dla obszaru Pojezierza Olsztyńskiego zespół chwastów polnych. Acta Agrobot. 2001;54(2):141–150. http://dx.doi.org/10.5586/aa.2001.030

Ratuszniak I, Sobisz Z. Zbiorowiska segetalne Parku Krajobrazowego “Dolina Słupi”. Część III. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Botanika. 2004;53:39–57.

Zając A, Zając M, editors. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Kraków: Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2001.

Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. 2nd ed. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2001. (Vademecum Geobotanicum).

Scheuermann R. Beitrag zur Adventivflora in Pommern. Decheniana. 1956;108(2):169–196.

Kutyna I. Zachwaszczenie roślin uprawnych oraz zbiorowiska segetalne zachodniej części Kotliny Gorzowskiej i terenów przyległych. Szczecin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej; 1988. (Rozprawy; vol 116).

Ziarnek K. Notatki florystyczne z Pomorza Zachodniego. Przegląd Przyrodniczy. 1997;8(4):79–84.

Tutin TG, Heywood VH, Burges NA, Moore DM, Valentine DH, Walters SM, et al. Flora Europaea. Vol. 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae). Cambridge: Cambridge University Press; 1976.

Hegi G. Spermatophyta. Berlin: P. Parey; 1987. [Illustrierte Flora von Mitteleuropa; vol 6(4)].

Vestergaard P, Hansen K. Distribution of vascular plants in Denmark. Copenhagen: Council for Nordic Publications in Botany; 1989. (Opera Botanica; vol 96).

Oosterveld E. Akkerkruiden in Dronthe en Twente, naar een effective beschetming. Die Levende Natuur, 1999;100(1), 22–26.

von Drachenfels O. Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen unter besonderer Berücksichtigung der gesetzlich geschützten Biotope sowie der Lebensraumtypen von Anhang I der FFH-Richtlinie, Stand März 2011. Hannover: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz; 2011. (Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen; vol A/4).

Sobisz Z. Zróżnicowanie szaty roślinnej biotopów śródpolnych i pól Pobrzeża Koszalińskiego. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej; 2012.

Jasnowski M, Ćwikliński E, Markowski S. Pobrzeże Szczecińskie i Pojezierze Zachodniopomorskie. In: Matuszkiewicz W, Faliński JB, Kostrowicki AS, Matuszkiewicz JM, Olaczek R, Wojterski T, editors. Potencjalna roślinność naturalna Polski. Arkusz 3. Skala 1:300 000. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 1995.

Gehu JM, Gehu M. Données sur l’association á Spergula arvensis et á Chrysanthemum segetum dans le Nord de la France. Documents Phytosociologiques. 1973;4:35–40.