Vol. 49, 2001
 

WOJCIECH ANTKOWIAK, MAŁGORZATA KLIMKO – Prof. dr hab. Stanisław Król (1923-2001) - w hołdzie Jego pamięci.
Prof. dr hab. Stanisław Król (1923-2001) – a tribute to His memory.

TOMASZ MALIŃSKI -Rodzaj Rubus L. w południowej Wielkopolsce.
The genus Rubus L. in the southern Wielkopolska region.

MARIA ANNA BOBOWICZ, EWA MARIA PAWLACZYK, ADOLF F. KORCZYK –The variation of the oldest trees in the natural Scots pine (Pinus sylvestris L.) population of the Knyszyn Forest. Part I. The diversity in traits of needle anatomy.

MARIA ANNA BOBOWICZ, EWA MARIA PAWLACZYK, ADOLF F. KORCZYK – The variationof the oldest trees in the natural Scots pine (Pinus sylvestris L.) population of the Knyszyn Forest. Part II. Interpopulation variability in traits of needle anatomy among mature trees from the Knyszyn Forest.

MARIA KRZAKOWA -Genetic structure of ash-tree (Fraxinus excelsior L.) populations as revealed by peroxidase allozymes.

MONIKA RADZISZEWICZ, MARIAN CIACIURA – Zmienność morfologiczna liści wiązów (Ulmus L.) w rezerwacie leśno-stepowym ”Bielinek” nad Odrą (Pomorze Zachodnie).
Morphological variability of elms (Ulmus L.) leaves in wood-and-steppe reservation ”Bielinek” on the Oder (Western Pomerania).

JERZY TUMIŁOWICZ – Dotychczasowe wyniki uprawy azjatyckich gatunków z rodzaju Stewartia L. w Polsce.
The present results of cultivation of Asiatic Stewarta L. species in Poland.

EWA JERZAK – Gatunki rodzaju Cotoneaster Medik. (Rosaceae) uprawiane w Polsce. Część II. Irgi serii Multiflori Pojark.
The species of the genus Cotoneaster Medik. (Rosaceae) cultivated in Poland. Part II. The Cotoneaster of Multiflori Pojark. series.

EWA JERZAK – Gatunki rodzaju Cotoneaster Medik. (Rosaceae) uprawiane w Polsce. Część III. Irgi serii Lucidi Pojark. – The species of the genus Cotoneaster Medik. (Rosaceae) cultivated in Poland. Part III. The Cotoneaster of Lucidi Pojark. series.

JERZY WIŚNIEWSKI – ”Księgi drzewne” w muzeach Warszawy i Kazimierza Dolnego.
”Wood books” at Warsaw and Kazimierz Dolny museums.

KATARZYNA STRZELECKA, MIECZYSŁAW CZEKALSKI -Powstawanie korzeni przybyszowych w sadzonkach Rhododendron ’Cunningham’s White’.
Adventitious root formation in cuttings of Rhododendron ’Cunningham’s White’.

URSZULA NAWROCKA-GRZEŚKOWIAK – Naturalne regulatory ukorzeniania w sadzonkach zielnych azalii gruntowych.
Natural rooting regulators in softwood cuttings of garden azaleas.

LESZEK BEDNORZ – Seed viability of the wild service tree [Sorbus torminalis (L.) Crantz] – Żywotność nasion jarzębu brekinii [Sorbus torminalis (L.) Crantz].

ADAM MAROSZ – Wpływ zasolenia gleby na wzrost i pokrój krzewów okrywowych – Effect of soil sainity on growth and quality of ground cover shrubs.

ALEKSANDRA STACHA, MARCIN KUBUS, GRZEGORZ NOWAK – Bluszcz pospolity (Hedera helix L.) w części Niziny Szczecińskiej po zachodniej stronie Odry i Zalewu Szczecińskiego.
The common ivy (Hedera helix L.) of the Szczecin Lowland on the west side of the Oder and Szczecin Bay.

ALEKSANDRA STACHAK, MARCIN KUBUS, GRZEGORZ NOWAK – Drzewa i krzewy parków wiejskich w okolicy miast Pyrzyce i Lipiany oraz rzeki Małej Iny.
Trees and shrubs of rural parks In the vicinity of towns Pyrzyce and Lipiany and the Mała Ina river.

CZESŁAW HOŁDYŃSKI, TEKLA ŻURKOWSKA – Drzewa i krzewy opuszczonych cmentarzy w Mazurskim Parku Krajobrazowym.
Trees and shrubs of neglected cemeteries in the Masurian Landscape Park.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Park pałacowy w Kwilczu (województwo wielkopolskie) – A palace park in Kwilcz (Wielkopolska province).

MIECZYSŁAW CZEKALSKI, TOMASZ GROCHOWSKI – Obserwacje naturalnego obsiewania się drzew i krzewów w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w 1999 roku.
Observations of a natural self-seeding of Trees and shrubs in the Botanic Garden of the Wrocław University in 1999.

KRZYSZTOF BORKOWSKI – Wędrówki dendrologiczne po Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii.
Dendrological wandering in Poland, Lithuania, Latvia and Estonia.

TOMASZ BOJARCZUK – Katalog dawnych szkółek w Zakrzewie.
Catalogue of no longer existing nurseries in Zakrzewo.

TOMASZ BOJARCZUK – Dąb Chrobry na okładce ”Szwajcarskich Zeszytów Dendrologicznych”.
The Chrobry oak in the front cover of the ”Swiss Dendrological Letters”.

TOMASZ BOJARCZUK – Sekcja Dendrologiczna na 52. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Poznaniu.
Dendrological Section at the 52nd Polish Botanical Society Congress in Poznań.