Vol. 37,1989
 

LESZEK AWZAN, MAREK KASPROWICZ, KAROL WĘGLARSKI – Zmienność górnoreglowego boru karpackiego oraz morfologia świerka przy górnej granicy lasu na północnych zboczach Babiej Góry.

HENRYK KUŚWIK – Zmienność morfologiczna cisa pospolitego (Taxus baccata L.) w Polsce.

JERZY HRYNKIEWICZ-SUDNIK – Kolekcja różaneczników w arboretum Wojsławickim.

KRZYSZTOF JĘDRZEJKO – Studia briologiczne z obszaru Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Cz. II. Mszaki siedlisk związanych z przewodnimi gatunkami drzewiastymi.

ALEKSANDER ŁUKASIEWICZ – Bluszcz (Hedera helix L.) i jego rytmika rozwojowa w warunkach Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI, WŁADYSŁAW DANIELEWICZ – Skrzydłorzech kaukaski (Pterocarya fraxinifolia Spach) w Polsce.

ALEKSANDRA STACHAK, BARBARA MAŚLAK – Drzewa i krzewy placów i ulic centrum Szczecina oraz głównyen arterii komunikacyjnych miasta.

PIOTR STYPIŃSKI, IRENA GIEŁWANOWSKA – Stan i dendroflora parków wiejskich województwa olsztyńskiego. Cz. I.

Z literatury dendrologicznej.