Vol. 29,1976
 

HALINA RUTOWICZOWA – Rys historyczny Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

FRANTISEK BENÈA«, ANTONIN M. SVOBODA – Vęsledky introdukcie listnatęch drevín na územi ÈSSR.

JOSEF KANTOR – Úloha dendrologie v lesním hospodáűství ÈSSR.

JAROSLAV MACHOVEC – Inventarizace parkovęch porostù a jejich hodnocení.

JAN ©TÌPÁN – Dűeviny pouŸivané pűi rekultivacích v ÈSSR.

DOMINIK FIJAŁKOWSKI – Stan wysokiej zieleni Lublina i okolic, jej perspektywiczny rozwój oraz ochrona konserwatorska.

JERZY HRYNKIEWICZ-SUDNIK – Badania i obserwacje nad odporno¶ci± drzew i krzewów w ¶wietle ochrony ¶rodowiska we Wrocławiu.

EUGENIUSZ ÆWIKLIŃSKI – Rzadko spotykane okazy brzozy (Betula) w Wolińskim Parku Narodowym.

AMELIA KAWECKA – Kształtowanie siê słojów rocznych ¶wierka w różnych zespołach le¶nych Puszczy Białowieskiej.

CEZARY PACYNIAK – Rodzaj Ailanthus Desf. w Polsce i jego znaczenie dla zadrzewień miejskich.

JANINA ANDREARCZYK – Uwagi o nazewnictwie niektórych europejskich gatunków Ulmus L.

MIECZYSŁAW CZEKALSKI – Spostrzeżenia dendrologiczne z Wielkopolski.

WITOLD PAZDROWSKI – Jodła jednobarwna (Abies concolor Engelm.) warto¶ciowym drzewem parkowym.

KAZIMIERZ SZCZOTKA, MACIEJ WAŁECKI – Cenne okazy topoli kalifornijskiej (Populus trichocarpa Torr. et Gray) w zieleni Krakowa.

CEZARY PACYNIAK, JANUSZ SURMIŃSKI – Drewno czeremchy zwyczajnej i amerykańskiej.
WŁODZIMIERZ SENETA – Spostrzeżenia dendrologiczne z Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Z życia Sekcji Dendrologicznej – Henryk Eder; Sprawozdanie z jubileuszowego Zjazdu 50-lecia Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego.