Sekcja Struktury i Rozwoju Roślin

[encode_email]plant_structure@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Sekcja Struktury i Rozwoju Roślin PTB powołana została w 2007 r. w wyniku przekształcenia i zmiany dotychczasowej nazwy Sekcji Anatomii, Cytologii i Embriologii Roślin PTB. Pierwszą przewodniczącą nowej Sekcji została prof. dr hab. Elżbieta Bednarska (UMK w Toruniu), następnie funkcję tę pełniła, dr hab. Krystyna Winiarczyk (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). W latach 2016–2019 przewodniczącą była prof. dr hab. Ewa Kurczyńska (Uniwersytet Śląski w Katowicach).
Od 2019 r. przewodniczącą Sekcji jest dr hab. Mirela Tulik (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Problematyka badawcza Sekcji obejmuje szerokie spektrum zagadnień morfogenezy roślin. Dotyczą one różnorodnej problematyki związanej z embriologią, cytologią, anatomią i histogenezą roślin z uwzględnieniem mechanizmów biofizycznych i biochemicznych oraz molekularnych podstaw procesów wzrostu i różnicowania roślin. Badania w tym zakresie mają zwykle charakter kompleksowy wymagający zastosowania różnorodnych metod badawczych zarówno z zakresu różnych technik mikroskopowych, cytochemicznych jak też biofizycznych, często z wykorzystaniem kultur tkankowych oraz mutantów i roślin transgenicznych. Celem działania Sekcji jest tworzenie platformy skupiającej badaczy zajmujących się tą problematyką i wspieranie współpracy międzyśrodowiskowej, co umożliwia wymianę myśli i idei naukowych oraz ułatwia dostęp do najnowszych technik badawczych.

Do podstawowych form działalności Sekcji należą spotkania o charakterze sympozjów i konferencji. Jednym z takich spotkań o charakterze ogólnopolskim była zorganizowana w 2017 r. konferencja „Anatomia i histogeneza roślin: wczoraj dziś i jutro”, której celem było poszerzenie wiedzy w zakresie struktury i rozwoju roślin, ze szczególnym uwzględnieniem procesów różnicowania i biomechaniki. Konferencja ta nawiązywała do osiągnięć, zmarłego w 2016 r., prof. Zygmunta Hejnowicza, który położył podwaliny do rozważań nad anatomią roślin w aspekcie czasowo-przestrzennych zmian w związku z działaniem czynników biologicznych i fizycznych.

Skład osobowy Zarządu Sekcji

Przewodniczący

dr hab. Rafał Mól, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wiceprzewodniczący

dr hab. Mirela Tulik, prof. SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sekretarz

dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG

Uniwersytet Gdański

Członkowie

dr hab. Tomasz Wyka, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu