Sekcja Pteridologiczna

[encode_email]pteridology@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Sekcja Pteridologiczna, jako 13. sekcja Polskiego Towarzystwa Botanicznego, powstała pod szczęśliwą gwiazdą we wrześniu 2001 roku. Jej powołanie było pokłosiem 52. Zjazdu PTB w Poznaniu. Grupa założycielska liczyła 15 osób, w skład zarządu weszli Halina Piękoś-Mirkowa (pierwsza przewodnicząca), Elżbieta Zenkteler (sekretarz) oraz Jan Bodziarczyk, Dan Wołkowycki i Krzysztof Świerkosz (członkowie Zarządu). Od roku 2003 członkowie Sekcji Pteridologicznej pozostawali w stałym kontakcie dzięki ukazującemu się z mniejszą lub większą regularnością elektronicznemu Biuletynowi Sekcji Pteridologicznej. Jednym z pierwszych wspólnie zrealizowanych zadań było wydanie Bibliografii Pteridologicznej Polski (1848–2003) w serii Botanical Guidebooks 27: 1–80, 2004.

Rytm spotkań Sekcji wyznaczały kolejne Zjazdy PTB: 53. Zjazd w Toruniu w 2004 (4 referaty i 2 postery); 54. Zjazd w Szczecinie 2007 (4 referaty i 1 poster) oraz 55. Zjazd w Warszawie (5 referatów i 2 postery). Ponadto Sekcja Pteridologiczna zorganizowała już dwie ogólnopolskie konferencje. 1. Konferencję Sekcji Pteridologicznej PTB „Problemy zagrożenia i ochrony paprotników w Polsce” (Kraków – Zakopane, 14–16 września 2006) przygotowano przy współpracy z Instytutem Ochrony Przyrody PAN oraz Instytutem Botaniki PAN im. W. Szafera w Krakowie. Uczestniczyło w niej 30 osób, zaprezentowano 9 referatów i 8 posterów, które ukazały się w monografii Conservation-related problems of pteridophytes in Poland (Botanical Guidebooks 26: 1–175, 2006). Kolejna, 2. Konferencja Sekcji Pteridologicznej PTB „Zasoby paprotników w Polsce i możliwości ich ochrony” (Wrocław, 17–19 września 2008) zorganizowana została przy współpracy z Instytutem Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczyły w niej 22 osoby. Plon tych obrad w postaci abstraktów 18 referatów i 12 posterów zawarto w monografii Club Mosses, Horsetails and Ferns in Poland – Resources and Protection, Wrocław: Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology. Biologica Silesiae: 1–253, 2008. Trzecia Ogólnopolska Konferencja Sekcji Pteridologicznej odbyła się w Poznaniu w dniach 13–16 września 2012 roku.

W cyklu dwuletnim odbywają się warsztaty poświęcone porządkowaniu danych dotyczących rozmieszczenia stanowisk poszczególnych gatunków paprotników na terenie Polski. W 2009 roku przy współpracy z Pracownią Dokumentacji Botanicznej Zielnikiem Naukowym (Herbarium KTU w Chorzowie) i Zakładem Botaniki Systematycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizowano 1. Ogólnopolskie warsztaty pteridologiczne „Rodzaj Dryopteris w Polsce” (Chorzów, 17–18 września 2009) . Uczestniczyło 20 osób, prezentując 6 referatów i 3 postery. Abstrakty tych wystąpień ukazały się w monografii Genus Dryopteris Adans. in Poland, Wrocław: Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology,  Biologica Silesiae: 1–112, 2009.

W roku 2011 na terenie Wolińskiego Parku Narodowego zorganizowano 2. Ogólnopolskie warsztaty „Rodzaj Polypodium w Polsce” (Biała Góra, 13–15 września 2011). Uczestniczyło w nich 16 osób. Wygłoszono 11 referatów, a ich abstrakty ukażą się w monografii pod tym samym tytułem. W dalszych planach mamy prace nad rodzajem Pteridium.

Skład osobowy Zarządu Sekcji

Przewodniczący

prof. dr hab. Elżbieta Zenkteler

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wiceprzewodniczący

dr Wojciech Szypuła

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Sekretarz

mgr Natalia Olejnik

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu