Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin

[encode_email]physiology@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Sekcja Fizjologii Roślin Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstała 19 września 1954 roku podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PTB w Lublinie. Przewodniczącym Zarządu Sekcji został prof. Franciszek Górski, a jej siedzibą był Kraków. Wkrótce odbył się pierwszy zjazd Sekcji Fizjologii Roślin w Karpaczu. W 1969 roku Sekcja zmieniła nazwę, która obecnie brzmi: Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin. Osoby szczególnie zasłużone dla powstania i rozwoju Sekcji to m.in. prof. Franciszek Górski, prof. Kazimierz Bassalik, prof. Piotr Strebeyko, prof. Michał Korczewski, prof. Stefan Gumiński i prof. Adam Paszewski.

Zakres zainteresowań członków Sekcji to szeroko rozumiana fizjologia, biochemia, biologia molekularna roślin oraz dyscypliny pokrewne. Problematyka badawcza obejmuje różnorodne zagadnienia związane z mechanizmami zachodzenia procesów życiowych w roślinie. W ten nurt wpisują się badania związane z:

  • fotosyntezą i oddychaniem w aspekcie biofizycznym, bioenergetycznym i biochemicznym
  • analizą procesów wzrostowych i rozwojowych rośliny (np. kiełkowania, kwitnienia)
  • określaniem współzależności między strukturą i funkcją na poziomie komórki, tkanki i organu
  • opisywaniem zależności między przebiegiem poszczególnych procesów fizjologicznych.

Liczne prace członków Sekcji dotyczą wpływu abiotycznych i biotycznych czynników stresowych na wzrost i rozwój roślin, fizjologii plonowania oraz hormonów roślinnych. Gwałtowny rozwój metod stosowanych w biologii molekularnej doprowadził do wzrostu znaczenia badań prowadzonych w kulturach tkankowych in vitro, z wykorzystaniem mutantów i roślin transgenicznych.

Podstawową formą działalności Sekcji są spotkania o charakterze konferencji, a także warsztatów, w czasie których uczestnicy poznają najnowsze metody badań stosowane w fizjologii roślin. Członkowie Sekcji Fizjologii i Biochemii Roślin biorą także aktywny udział w spotkaniach naukowych organizowanych w siedzibach poszczególnych oddziałów PTB.

Licząca obecnie 148 członków Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin należy do grupy najliczniejszych sekcji Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Nasza Sekcja wchodzi w skład Federacji Europejskich Towarzystw Biologii Roślin (Federation of European Societies of Plant Biology, FESPB) oraz prowadzi stałą współpracę z Polskim Towarzystwem Biologii Eksperymentalnej Roślin.

Skład osobowy Zarządu Sekcji

Przewodniczący

dr hab. inż. Ewa Hanus-Fajerska, prof. URK

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wiceprzewodniczący

dr Renata Kurtyka, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sekretarz

dr hab. Maciej Grzesiak, prof. IFR

Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN

Członkowie

dr hab. Marzena Sujkowska-Rybkowska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie